Mobile energikilder Flashcards Preview

Naturfag > Mobile energikilder > Flashcards

Flashcards in Mobile energikilder Deck (10):
1

Kjemisk reaksjon

I en kjemisk reaksjon skjer det en forandring der det blir dannet nye stoffer med andre egenskaper enn de stoffene vi starter med. Forandringen kommer av at atomene binder seg sammen på nye måter.

2

Balansert reaksjonslikning

I en balansert reaksjonslikning er antallet atomer av de forskjellige grunnstoffene det samme på begge sider i reaksjonslikningen. Når vi balanserer en reaksjonslikning, kan vi bare endre koeffisientene (tallene foran symbolet), ikke indeksene (tallet nede bak symbolet).

3

Forbrenning

Vi sier at det skjer en forbrenning når et stoff reagerer med oksygen. De tre betingelsene for at det skal brenne er:
1. Brennbart stoff
2. Oksygen (eller et annet stoff som kan holde forbrenningen i gang)
3. Tenntemperatur
Under en forbrenning blir det frigjort energi.

4

Redoksreaksjon

En redoksreaksjon er en reaksjon der det skjer en elektronoverføring. Oksidasjon har vi når et atom eller ion gir fra seg ett eller flere elektroner. Reduksjon har vi når et atom eller ion tar opp ett eller flere elektroner.

Sink i koppersulfatløsning:
Zn(s) + Cu 2+(aq) --> Zn 2+(aq) + Cu(s)

Løsning:
Oksidasjon: Zn --> Zn2+ + 2e-
Reduksjon: Cu2+ + 2e- --> Cu

5

Biomasse

Biomasse er energirike organiske forbindelser som finnes i plante- og dyremateriale. Biomasse kan brennes direkte (ved) eller omdannes til foredlet biomasse i fast form (pellets), flytende form (bioetanol og biodiesel) eller gassform (biogass). Bruk av biomasse som energikilde er CO2-nøytral.

6

Galvanisk celle

En galvanisk celle består av to poler. Mellom polene er det elektrolytt.
- Ved den negative polen skjer det en oksidasjon, og det avgis elektroner.
- Ved den positive polen skjer det en reduksjon, og her tas elektronene opp.
- Elektrolytten leder strøm og forbinder de to halvcellene (saltbro).

7

Elektrolyse

Ved elektrolyse får vi en redoksreaksjon til å forløpe ved bruk av elektrisk energi. Likespenningskilden "pumper" elektroner fra den positive polen til den negative polen.
- Ved den negative polen skjer det en reduksjon, og det tas opp elektroner.
- Ved den positive polen skjer det en oksidasjon, og det avgis elektroner.

8

Metallenes spenningsrekke

Jo lenger fra hverandre metallene står i spenningsrekka, desto større blir spenningen mellom dem. Det metallet som står lengst til venstre i spenningsrekka, blir minuspol.
Li, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, Cu, Ag, Hg, Au, Pt

9

Brenselcelle

En brennselcelle er en galvanisk celle der utgangsstoffene (stoffene som utgjør energikilden) blir tilført kontinuerlig mens cellen er i bruk. En brenselcelle kan derfor produsere elektrisk energi så lenge det er tilgang på utgangsstoffene. I en hydrogenbrenselcelle er det eneste produktet rent vann.

10

Batterier

Batterier er galvaniske celler.
- Ikke-ladbare batterier: tørrelementer, alkaniske batterier, knappecellebatterier og litiumbatterier.
- Ladbare batterier: blyakkumulatorer, nikkel-kadmiumbatterier, nikkel-metall-hybridbatterier og litiumbatterier.
Knappcellebatterier og alle ladbare batterier skal leveres tilbake til forhandler. De må ikke kastes i søpla.