Atomfysik Flashcards Preview

No > Atomfysik > Flashcards

Flashcards in Atomfysik Deck (23):
1

Joniserande strålning?

Är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer.
Alfa-beta, gammastrålning kallas ibland gemensamt för joniserande strålning.

2

Halveringstid?

I ett radioaktivt ämne faller inte alla atomkärnor sönder samtidigt. Vilken kärna sönderfaller och när den gör det, är helt slumpmässigt. Ett mått på hur fort sönderfallet går är ämnets halveringstid. Halveringstid menas hur lång tid det tar för hälften av alla atomkärnor i ett radioaktivt (Ra) -> Radon (Rn)

3

Aktivitet?

Aktivitet är ett mått på hur många sönderfall som sker i ett radioaktivt ämne varje sekund. Aktiviteten mäts med geigermätare i enheten Bequerel ( Bq)

4

Stråldos?

Mått på energi som överförs till ett bestrålat, objekt. Den stråldos som vi utsatts för mäts i enheten millisievent ( mSv)

5

Fission?

Vid fission klyvs tunga atomkärnor och energi frigörs. Atombomber och kärnreaktorer är exempel där fission används.

6

Fusion ?

Vid fusion slås lätta atomkärnor samman så att tyngre bildas och energi frigörs.

I solen sker fusion när vätekärnor slås samman så att det bildas heliumkärnor.

7

Kedjereaktion ?

När en urankärna klyvs av en neutron frigörs två eller tre nya neutroner. De kan i sin klyva nya urankärnor. Det uppkommer en kedjereaktion.

8

Hur ett kärnkraft fungerar?

Idén om kärnenergi bygger delvis på samma princip som ett olje eller koleldat kraftverk. Vatten upphettas och börjar koka. Det vattenånga som bildas driver en turbin vilken i sin tur driver en generator. Generatorn skapar elektrisk energi.

9

Bekantat er med några historiska viktiga personer

Albert Einstein - Ernest Rutherford - Wilhelm Röntgen

10

Atomens byggnad??
+ laddningar

Den har atomkärna.
Med protoner och neutroner
Sen har den elektronskal med elektroner. de har KLM namn
De har olika elektriska laddningar.
Positiv kärna, negativa elektroner. Atomen i helhet är neutralt laddad.

11

Partikelaccelerator?

Syftet för att de skapade den var för att försöka se djupare i materian. I en accelerator kan de låta en partikel i hög hastighet kollidera/ krocka med nån annan partikel. Då kan fysikerna se en glimt av materian innerst. Acceleratorn kollar inte bara atomen utan också i kärnan. Den befinner sig i CERN i Genéve.

11

Jon?

Om en atom råkar få fler protoner än elektroner, bildad en positiv Jon. Om en atom råkar få fler elektroner än protoner, bildas en negativ Jon.

11

Atomnummer?

Atomnummer talar om hur många protoner som finns i atomkärna.

11

Masstal?

Masstal är summan av antalet protoner och neutroner i en atomkärna. T.ex syre 16O
8

11

Isotoper?

Varje grundämne har flera olika isotoper. Två isotoper av samma grundämne har lika många protoner, men olika många neutroner. Det gör att masstalet skiljer sig mellan de olika isotoper.

11

Ljus?

Om en järnatom tillförs energi så hoppar en elektron till ett yttre skal. Men så snart som möjligt hoppar den tillbaka igen. Energin som frigörs sänds ut som strålning tillexempel gulrött ljus.

11

Alfa strålning?

Består av positivt laddad partiklar, alfapartiklar. Den består av 2 protoner och 2 neutroner. Samma som ( 4He ) ~> då minskar det ~> nytt ämne
2

11

Betastrålning?

Består av elektroner ( 0e )
-1
Betapartiklar. Neutroner omvandlas till en proton och elektron.
Elektronen lämnar kärnan och protonen blir kvar. När den sänder ut betastrålning ökar antalet protoner. Nytt ämne bildas.

11

Gammastrålning?

Består däremot inte av partiklar. Gammastrålning är istället samma typ av strålning som ljus och röntgenstrålning. Elektromagnetisk strålning, gammastrålning är mer energirikare och har en kort våglängd.

11

Dosimetern

Den registrerar den sammanlagda mängd strålning som personen har blivit utsatt för under en viss tid.

12

Bakgrundsstrålning?

Vi träffas nämligen av små mängder så kallade bakgrundsstrålning hela tiden.
Den kommer bland annat från marken byggnadsmaterial och rymden.

13

Röntgen strålning?

Uppstår då en elektron i något av de innersta skalen slås ut ur sitt skal och ersätts med en elektron från något av de yttre skalen.

Mycket energirikt

14

Atombomb ?

I en atombomb klyvs en oerhörd mängd atomkärnor på bråkdelen av en sekund. Kedjereaktionen är okontrollerad och det frigörs stora mängder energi.