Gentik Flashcards Preview

No > Gentik > Flashcards

Flashcards in Gentik Deck (11):
1

Arvsmassa?

Arvsmassan är DNA och finns i varje cell i varje organism.

2

DNA ?

Arvsmassa. Molekylen ser ut som en repstege som vridits till en spiral.

3

Kvävebas?

Finns i DNA molekylen "stegens" pinnar. Fyra stycken: A,C,G,T

4

Baspar?

Kvävebaserna sitter alltid två och två. A med T och C med G

5

Gen?

Ett speciellt avsnitt av DNA. Innehåller information om hur cellen ska bilda ett protein

6

Protein ?

När proteinet tillverkas görs först en kopia av genen. Kopian transporteras till ribosomerna. Dör används den som mall för att koppla ihop aminosyror.

7

Överskotts - DNA ?

(SkräpDNA) DNA som inte har någon funktion. Men den är ändå viktig eftersom den påverkar vår utveckling.

8

Ribosom?

Proteinfabrik i cellen.

9

Triplett?

Tre bokstäver i följd som motsvarar en aminosyra.

10

Genreglering?

När olika gener är aktiva eller inte vid olika tidpunkter. T.ex. När vi utsätts för sol måste generna producera mer pigment för att vi inte ska bränna oss.

11

Gentik

Ärftlighetslära, handlar om hur våra gener förs vidare.