AutoAbs Flashcards Preview

First Aid Diseases > AutoAbs > Flashcards

Flashcards in AutoAbs Deck (24):
1

ANA

SLE, SS, Dermatomyositis

2

anti-dsDNA, anti-Smith

SLE

3

anti-histone

drug-induced lupus

4

RF

RA

5

anti-CCP

RA

6

anti-centromere

Scleroderma (CREST)

7

anti-Scl-70, anti-DNA topo I

Scleroderma (diffuse)

8

anti-mitochondrial

PBC (1* biliary cirrhosis)

9

IgA antiendomysial

Celiac dz

10

IgA anti-tissue transglutaminase, anti-gliadin

Celiac dz

11

anti-BM

Goodpasture's synd

12

anti-desmoglein

Pemphigus vulgaris (to desmosomes)

13

anti-microsomal

Hashimoto's thyroiditis

14

anti-thyroglobulin

Hashimoto's thyroiditis

15

anti-Jo-1

Polymyositis, dermatomyositis

16

anti-SRP

Polymyositis, dermatomyositis

17

anti-Mi-2

Polymyositis, dermatomyositis

18

anti-SSA (anti-Ro)

Sjogren's synd, SLE

19

anti-SSB (anti-La)

Sjogren's synd

20

anti-U1 RNP (ribonucleopr)

MCTD (mixed ct dz)

21

anti-SmM

autoimm hepatitis

22

anti-glutamate decarboxylase

T1DM

23

c-ANCA (PR3 ANCA)

Granulomatosis w/ polyangiitis (Wegener's)

24

p-ANCA (MPO ANCA)

Microscopic polyangiitis, Churg-Strauss synd