BUP & beroende - Tentaplugg Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > BUP & beroende - Tentaplugg > Flashcards

Flashcards in BUP & beroende - Tentaplugg Deck (77):
1

Vilken form av psykoterapi ska behandla anorexia nervosa?

Familjeterapi

2

3 huvudformer av psykoterapi?

1. Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

2. Psykodynamisk terapi (PDT)

3. Familjeterapi

3

Du är skolläkare. En fjorton år gammal flicka som tidigare mest hållit sig till en och samma bästis i skolan blir under vårterminen alltmer lättirriterad och drar sig undan från sin kompis. Hon vill inte göra uppgifterna på lektionerna i skolan och har fått svårt att koncentrera sig. Det har blivit mycket konflikter hemma och föräldrarna har gett upp vad gäller läxor. Flickan som alltid har tyckt om att vara på fritidsgården eller med sin bästis, tittar nu bara på tv eller sitter framför datorn. Snäser åt föräldrar och syskon, och hamnar allt oftare i konflikter med de andra familjemedlemmarna. Föräldrarna har hört henne gråta vissa kvällar. Sitter mest på sitt rum, blir arg när föräldrarna kommer in till henne, men är andra gånger mer intresserad av sällskap och pratar då väldigt intensivt. Under några dagar då hon var mycket aktiv förslog hon att hon och brodern skulle byta rum genast och förstod inte varför föräldrarna inte ville gå med på detta på söndagskvällen. Har både skiftande humör och skiftande aktivitetsnivå. Sömnen har blivit oregelbunden, föräldrarna upplever att flickan vissa dagar är tröttare än vanligt, men att hon ibland blir pigg nästan utan att sova något alls.
I skolan alltmer problem, flickan får i stort sett inget skolarbete gjort. Läraren kontaktar föräldrarna och uttrycker sin oro för flickan. Det framkommer att både läraren och föräldrarna märkt att flickan sällan är glad, har dåligt koncentrationsförmåga och är mycket irritabel.

a) Vad vill du göra? ( 0.5p)

b) Sannolik diagnos? (1p)

c) Ge tre exempel på frågor att ställa för att ytterligare skärpa diagnostiken. (0.5p)

a) Vad vill du göra? REMISS TILL BUP!

b) Sannolik diagnos:
-Bipolär sjukdom/Depression (ej ADHD, eller autism! Insjuknar 14 år gammal)

c) Ge två exempel på frågor att ställa för att ytterligare skärpa diagnostiken. (0.5p)
-Tidigare nedstämdhetsperiod?
-Missbruk?
-Suicidtankar?
-Farliga handlingar?
-Pratat om döden?
-Nedstämdhet?
-Svårt att komma igång med aktiviteter?
-Har det inträffat något trauma?

4

Vid vilken ålder ska barn kunna ge ett svarsleende?

2 mån

5

Vid vilken ålder börjar barn få separatonsrädsla?

8 mån

6

Vid vilken ålder börjar barn dela uppmärksamhet, t.ex förstår att pappa pekar på en jacka?

10 mån

7

Vid vilken ålder ska objektkonstans ha utvecklats, dvs barn vet att gömda objekt fortfarande finns?

12 mån

8

Ge tre exempel på fysiska/psykiska ex. som ses vid cannabispåverkan?

1. Mild eufori och välbefinnande
2. Rikliga associationer
3. Avslappning
4. Hallucinationer
5. Muntorrhet
6. Lätt yrsel
7. Illamående
8. Ökad aptit
9. Mydriasis
10. Rödsprängda ögon (konjunktival injektion)
11. Hängande ögonlock
12. Psykos
13. Ångest

9

Vid vilken ålder blir barn självmedvetna, dvs förstår att det är dem själva de ser i spegeln?

1.5 år (18 mån)

10

Vilken ålder anses vara den då barnen ffa utvecklar sitt språk och testar gränser genom att säga nej?

2-3 åå

11

När lär sig barn mentalisera, dvs se saker från någon annans perspektiv?

Vad kan försämra denna utveckling?

4 åå

Otrygg ankytning till försäldrar kan försämra detta!
Barn med autism kan inte göra detta

12

När knyter barn ann?

Vilka riskfaktorer finns för en försämras annknytning?

1-3 åå

Riskfaktorer hos föräldrar:
•Psykisk insufficiens
•Missbruk
•Krisförlopp
•Utvecklingsstörning
•Socialt belastad situation
•Brister i personligheten
•Neuropsykiatriska svårigheter

Riskfaktorer hos barnet:
•Prematuritet
•Sjukdom
•Lätt för tiden – SGA
•Utvecklingsstörning
•Sensorisk överkänslighet

13

3 kriterier för diagnos av anorexia nervosa?

1. signifikant låg kroppsvikt under lägsta normalnivån
2. rädsla för viktuppgång, beteende som motverkar viktuppgång
3. störd upplevelse av kropens vikt, form.

Partiell remission om 1. inte längre uppfyllt, komplett remission on 1. 2. och 3. ej längre är uppfyllda.

14

Skillnad självsvält vs anorexia nervosa?

Självsvält: aktivt handlande, som bygger på ett beslut

A.N: En sjukdom som gör att man inte klarar av äta pga stark ångest.

15

Vad gäller kring somatisk undersökning och labprover för A.N?

1. Patologiska laboratoriefynd ser man ofta inte förrän sent i sjukdomsutvecklingen

2. Följ istället
•Vikt
•Puls: liggande och stående (svält --> bradykardi)
•Blodtryck: liggande och stående (svält --> hypotension )
•Temp (svält --> hypotermi)

16

Maria har normal vikt och arbetar som vårdbiträde på ett äldreboende. Trivs på arbetet, är omtyckt av både personal och boende. Tillsammans med andra äter hon helt normalt. Är pigg och glad när hon umgås med sina vänner.Ingen anar att Maria isolerar sig på kvällarna för att hetsäta och kräkas.
Ekonomin i botten – alla pengar går till mat. Har skulder överallt.
Laxerar 50 tabl Purcenid 1-2 ggr i veckan, orolig att inte kunna kräkas upp all mat.

Vad har hon?

Bulimia nervosa

17

3 ex på etnologi vid alkoholberoende?

1. Biologi: arv (40-60%), kön, ålder

2. Bakgrund: childhood n all that shit…

3. Miljö: tillgänglighet, umgänge, relationer…

18

Symtom på bulemia nervosa?

Oftast normal vikt, men söker för allmänsymtom:

- Huvudvärk, trötthet, nedstämdhet, buksmärtor, förstoppning, etc.

Mer specifika symtom:
- Munvinkelragader
- Sår på handryggen
- Bröstsmärtor (Esofagit)
- Spottkörtelförstoring
- Mensrubbningar
- Tandskador

19

Nämn två psykiatriska konsekvenser som kan leda till att patient med cannabismissbruk läggs in?

1. Psykotiska symtom

2. Depressiva symtom med suicidrisk

20

Behandling anorexia nervosa?

1. Inget farmaka finns, ev olanzapin mot ångest/tvångstankar men inte mot vikten

2. Familjeterapi för unga, individuell psykoterapi för äldre
(KBT osäker effekt)

21

Behandling bulemia nervosa?

1. Familjeterapi: bäst för unga.
2. KBT: snabb effekt på symtom (bättre än ssri)
3. IPT: bättre effekt vid långtidsuppföljning

Farmaka - ENDAST i kombination med sykoterapi
- Fluoxetin (SSRI): minskar kräkningar, hetsätningsepisoder, tankar kring kropp och mat

22

Vad är Trottssyndrom/Oppositioal Defiant Disorder?
Vad är Uppförandestörning/Conduct Disorder?
Vad är Antisocial personligehetsstörning?

Vad har dessa patienter risk att utveckla?

Trottssyndrom/Oppositional Defiant Disorder: BARN
1. Argsinthet/irritabilitet
2. Argumentativt/trotsigt beteende: mot auktoritetspersoner, förargar andra, vägrar aktivt fökja regler
3. Hämndlystnad

Uppförandestörning/Conduct Disorder: TONÅRINGAR
1. Aggressivt beteende mot människor och djur
2. Skadegörelse
3. Bedrägligt beteende eller stöld
4. Allvarliga norm- och regelbrott

Antisocial personlighetsstörning: VUXNA
(finns specifikare krierier)

Risk att utveckla:
1. Förstämningssyndrom (ffa depression),
2. Ångestsyndrom
3. Substansberoende

23

a) Vilken myndighet beslutar om LVM-vård?

b) Vilken lag kan användas vid minderårigas missbruk, när frivilliga åtgärder inte räcker och vilken instans utreder sådant tvångsomhändertagande?

a. Primärt Förvaltningsrätten (Socialnämnden kan besluta om akut omhändertagande, beslutet skall sedan underställas Förvaltningsrätten).

b. LVU resp. Socialtjänsten

24

Vad är DAMP? Vad har dessa barn ofta svårt med?

•ADHD-problematik
•Motorisk dysfunktion
•Perceptuella svårigheter: 50% har dyslexi, 20% dyskalkyli

25

Etiologi bakom ADHD?

- Genetik verkar stå för 75-80%
- Prematuritet, låg vikt vid födelsen, hjärnskada, hjärninflammation, rökning, alkohol har samband

26

Vilka personlighetsstörningar kopplas till ADHD?

Antisocial personlighets-störning
Borderline personlighetsstörning

27

Behandling av ADHD?

1. Information/Psykoeducation: till föräldrar och lärare.

2 Anpassa/strukturera miljö: Pedagogiska metoder, liten grupp, elevassistent, specialundervisning, fritidsaktiviteter, stödkontakt/coach i tonåren.

3. Behandling vid samsjuklighet. ev beh av föräldrar.

4. Arbetsminnesträning, EEG-biofeedback

5. Vid behov familjeterapi/KBT till vuxna/tonåringar.

6. Medicinering

28

Vad är tourettes syndrom?

Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics många gånger per dag
(ingen symtomfri period som varat mer än 3 mån)

Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics

Debut före 18 åå

Kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion samt ingen substans/somatisk sjukdom som förklarar

29

Ett av läkemedlen som används vid långtidsbehandling av alkoholberoende påverkar glutamatsystemet, ett opioidsystemet.

Vilket läkemedel påverkar vilket system?

Akamprosat (Campral): Glutamatsystemet

Naltrexon: Opioidsystemet

30

Vad är PANDAS?

Paediatric Autoimmune Neurological Disorders Associated with group-A Streptococcal infection:

Autoimmun reaktion i basala ganglierna efter en streptokockinfektion. Kan ge tics och OCD-symtom.

31

Behandling av tics?

1. Minska trötthet, nervositet, tråkighet.
2. Avslappning, att få göra något intressant och stimulerande minskar tics.
3. Förståelse från omgivningen.
4. KBT har effekt, men svprt för barn
5. Atypiska neuroleptika: Aripiprazol, Haloperidol
alt Catapressan (clondin) (60% får effekt)

32

Triad för autismspektrumstörning?

Brgränsad:
1. Förmåga till ömsesidig social interaktion

2. Förmåga till ömsesidig språklig och icke-språklig kommunikation

3.Beteende, intressen och aktiviteter (fixerat, stereotypt, repetitivt, socialt opassande beteende)

1 och 2 numera en faktor och 3 en faktor då det gäller kriterierna i DSM-5.

33

Vad är det som brister hos autismerspektrumstörning? 3 viktiga, 5 totalt

* Dålig ”theory of mind”: dvs dålig mentaliseringsförmåga

* Låg grad av ”central coherence”: dvs svårt att se helheten

* Rutinbundenhet: Dålig förmåga att bearbeta nya intryck/situationer

• Dåligt episodiskt minne

• Nedsatta exekutiva funktioner

34

Behandling autism?

• Stöd i vardagen – Funktionshinder, LSS

• Behandling av symtom, exempelvis ADHD, depression, beteendestörningar

• IBT – Intensiv beteendeterapi

• Grupper

• Föräldrautbildning

35

Hur är OOD/CD/Antisocial personighetsstörning känslomässigt?

-Saknar ånger eller skuldkänslor (kan dock känna SKAM)
-Grym – oempatisk
-Struntar i skol- och arbetsprestationer
-Känslouttryck utan djup eller bristfälliga

36

Behandling OOD/CD/Antisocial personighetsstörning?

Minimera riskfaktorer:
- Familjeterapi
- Skolsituation
- Meningsfulla fritidsaktiviteter
ev familjehem

37

Hur vanligt är det men samsjuklighet vid depression hos unga?

Ge 5 exempel på samsjuklighet vid depression

Upp till 90% har minst ytterligare en diagnos
Upp till 50% har minst två ytterligare diagnoser

- Ångestsyndrom: Social fobi, OCD, GAD, Paniksyndrom, PTSD, Separationsångest
- Missbruk
- ADHD
- Personlighetstörning/Trotssyndrom

38

Risken för en ny depression inom 5-10 år hos ungdommed depression?

Risken för en ny depression inom 5-10 år är 75-100%

Fram till tidig vuxenålder riskerar 50% att ha gjort minst ett suicidförsök

39

Vilket SSRI preparat är förstahad för ungdomar?

Fluoxetin® –först i algoritmen
- Längre halveringstid
- Stabilare koncentration
- Mindre affektlabilitet
- Mindre suicidtankar

40

Hur viktigt är ärftlighet vid bipolär sjukdom?

X 10 förhöjd risk att
insjukna om man har en
förälder med sjukdomen

41

8 symtom vid mani?

1. Förhöjt stämningsläge
2. Minskat sömnbehov
3. Talträngd, stört tankeförlopp
4. Eufori/ dysfori
5. Grandiosa vanföreställningar
6. Försämrat omdöme
7. Lustfyllda aktiviteter → obehagliga konsekvenser
8. Risk för suicid (x 15)

42

När debuterar bipolär sjukdom?

15-19 år

Snabbare insjuknande jämfört med schizofreni

43

Samsjukglihet vid bipolär sjukdom

- Ångest
- Depression
- Missbruk
- ADHD
- Psykos
- Personlighetsstörning/Uppförandestörning

44

Vad skiljer ADHD från bipolär sjukdom? 5

Vid bipolär sjukdom:
- eufori
- grandiositet
- minskat sömnbehov
- tankeflykt
- sexualiserat beteende

45

Farmakologisk och ickefarmakologisk behandling av bipolär sjukdom? Prognos?

1. Farma: Litium, Antiepileptika, Neuroleptika
2. Icke-farma: gruppterapi, psykoedukation, stimulifattig miljö

50% tillfrisknar

46

När debuterar ångsetsyndrom oftast?

Ångestsyndrom debuterar ofta i barn-och ungdomsåren

47

Samsjuklighet vid ångestsyndrom?

Annan ångestsjukdom (40%)
Depression (15%)
Personlighetsstörning/Uppförandestörning (15%)
ADHD (10%)

48

Samsjuklighet allmänt: vilka 5 sjukdomar förekommer nästan alltid tillsammans... (Artins obersvation...)

- Depression
- Ångestsyndrom (Social fobi, OCD, GAD, Paniksyndrom, PTSD, Separationsångest)
- ADHD
- Missbruk
- Personlighetstörning/Trotssyndrom

49

Vad skiljer GAS från searationsångest?


Separations ångest:
- Intensiv rädsla för att behöva skiljas från föräldrarna.
- Debut ofta innan 5 års ålder.
- Ofta somatiska symptom.
- 75% av patienterna uppvisar även skolvägran.
- Inte sällan GAD längre fram i livet.

GAD:
- Ihållande, överdriven oro som upplevs okontrollerbar och kretsar kring familj, skola och kamrater.
- Kroppsliga symptom är vanligt men även sömnstörning och irritabilitet.

50

Vilket ångestsyndrom förknippas oftast med agoafobi?

Panikångestsyndrom

51

Behandling av ångestsyndrom? Prognos?

Identifiera samsjuklighet och behandla bakomliggande orsak.

1. Förstahandsval: KBT
- Psykoedukation
- Avslappningsövningar
- Beteendeinterventioner
- Kognitiv rekonstruktion - utmana negativa förväntningar och kritisk självuppfattning.

2. SSRI:
- GAD: Fluoxetin
- OCD: Sertralin

Föräldramedverkan viktig, ffa ungra pat!

Behandla tills symtomfri i 6 mån!
Hög recidivrisk! Tex 50% vid kortvarig faramakologisk behandling av OCD.

52

När ska anmälning om missförhållanden göras?
Vem?
Hur?
Var ska anmälan skickas?

Vid MISSTANKE om missförhållanden mot barn.
De som är verksamma inom familjerådgivning är SKYLDIGA att genast anmäla till socialnämnden.
Skriftligt helst, om akut kan det göras muntligt per telefon.

53

Barn med separationsångest riskerar att drabbas av särskilt ett psykiatriskt tillstånd senare i livet.

Vilket?

Generaliserat ångestsyndrom

54

Nämn de tre huvudsymtomen på Wernickes encefalopati (akuta delen av Wernicke- Korsakoff syndrom)!

1. Ögonsymtom (oftalmoplegi, nystagmus mm.)

2. Konfusion

3. Ataxi

55

Ge tre exempel på fysiska/psykiska ex. som ses vid heroinpåverkan?

1. Eufori
2. Medvetandepåverkan
3. Hypotension
4. Bradykardi
5. Andningsdepression
6. Mios

56

Ge tre exempel på fysiska/psykiska ex. som ses vid amfetaminpåverkan?

1. Höjd vakenhet
2. Känsla av ökad prestation och självkänsla
3. Takykardi
4. Hypertermi
5. Ökad sexuell aktivitet
6. Sänkt aptit

57

Ge tre exempel på fysiska/psykiska ex. som ses vid cannabispåverkan?

1. Mild eufori och välbefinnande
2. Rikliga associationer
3. Avslappning
4. Hallucinationer
5. Muntorrhet
6. Lätt yrsel
7. Illamående
8. Ökad aptit
9. Mydriasis
10. Rödsprängda ögon (konjunktival injektion)
11. Hängande ögonlock
12. Psykos
13. Ångest

58

Ge tre exempel på fysiska/psykiska ex. som ses vid bensodiazepinpåverkan?

1. Avslappning med sluddrigt tal
2. Hypotoni
3. Balansproblem och taxi
4. Resp. insuff
5. Hypoxemi
6. Hypotermi (kalla)
7. Bradykardi
8. Även paradoxala reaktioner (ökad ångest, aggression, hallucination)

59

Hur många i Sverige har ett:

a) Riskbruk/missbruk/skadligt bruk eller beroende?

b) Beroende?

c) Tungt beroende?

a) 1 miljon totalt

b) 300 000 är beroende

c) 30 000 - 50 000 har ett tungt beroende

60

Ange 6 symtom som är utmärkande för alkoholabstinens?

ALKOHOLABSTINENS:

1. Huvudvärk
2. Puls- & bltrsförhöjning
3. Tremor
4. Svettningar
5. Illamående/kräkningar
6. Psykomotorisk oro
7. Sömnstörning
8. Perceptionsstörningar
9. Epileptiska anfall
10. Delirium tremens
11. Hypertermi

61

Ge tre skäl till varför benso är förstahandsval vid alkoholabstinens?

1. Bra effekt på specifika abstinenssymtom (DT, kramper)

2. Mindre biverkningar än många andra preparat

3. Stort terapeutiskt fönster (liten toxicitet)

62

Vilka läkemedel bör användas vid:

a) Lindrig heroinabstinens?
b) Måttlig/svår heroinabstinens=

a) Lindrig heroinabstinens:
-Klonidin
-Symtomatisk: NSAID, Imodium, postafen…

b) Måttlig/svår heroinabstinens:
-Buprenorfin (Subutex)
-Kodein
-Metadon

63

Tre kännetecken på amfetaminabstinens?

1. Dysfori
2. Ökat sömnbehov
3. Ökad aptit

64

Tre symtom vid cannabisabstinens?

1. Ångest
2. Dysfori
3. Sömnstörning
4. Irritabilitet

65

Hur lång är maximal vårdtid vid LVM-omhändetagande?

6 mån

66

Din patient har använt c:a 120 mg oxazepam (Sobril) per dygn under 8 mån. Du planerar nedtrappning/utsättning av bensodiazepinanvändande.

a. Vilket/vilka farmaka vill du använda?
b. Motivering av ditt svar.
c. Hur bör dosering över tid göras?

a) Diazepam (Stesolid)

b) Diazepam är mer långverkande och ger en jämnare koncentration jmf. med ex. Oxazepam!

c) Dosering: ekvipotent dos + nedtrappning 20-25 % per vecka
-Alt: 40-50% av ekvipotent dos + 10-20% nedtrappning två ggr per vecka

67

Ge 3 ex. på psykiska/fysiska symtom vid överdos av centralstimulantia?

1. Takykardi, högt blir (hjärnblödning, hjärtinfarkt)
2. Agitation, aggressivitet
3. Motorisk oro
4. Kraftig ångest och depression
5. Amfetaminpsykos
6. Kallsvettningar
7. Förhöjd kroppstemp.
8. Vidgade pupiller
9. Minskat sömnbehov
10. Aptit
11. Stirrande blick

68

Generalindikationen för LVM är att någon
”till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel /..../ i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk” (generalindikationen)
Ytterligare en av tre specialindikationer ska gälla för att LVM ska vara aktuellt.

Ange de tre specialindikationerna.

1. Hälsoindikation

2. Social indikation

3. Skadeindikation

69

Ange fem sjukdomar som är förknippade med överkonsumtion av alkohol (från olika organsystem)!

1. Lever: alkoholhepatit (steatos --> alkoholhepatit ---> cirrhos)

2. Esofagus: cancer

3. Pancreas: pankreatit, diabetes

4. Immunförsvaret: ökad infektionsrisk pga. benmärgstoxisk effekt + sek. till leversvikt

5. CNS: WKS, DT, alkoholkramper…

6. Magsäcken: gastrit, ev. med blödning

7. Lungor: pneumoni, TB

8. Fertilitet: testesdystrofi hos män, menstruationsstörningar hos kvinnor

9. Fetalt alkoholsyndrom...

70

a) Vilken myndighet beslutar om LVM-vård?

b) Vilken lag kan användas vid minderårigas missbruk, när frivilliga åtgärder inte räcker och vilken instans utreder sådant tvångsomhändertagande?

a. Primärt Förvaltningsrätten (Socialnämnden kan besluta om akut omhändertagande, beslutet skall sedan underställas Förvaltningsrätten).

b. LVU resp. Socialtjänsten

71

Ange ungefärlig promillenivå för en vuxen normalkonsument av alkohol avseende:
a) svårigheter att gå, stå,
b) lättare att tala, minskad hämning,
c) koma

a) Svårigheter att gå, stå: 1 promille

b) Lättare att tala, minskad hämning: 0,4 promille

c) Koma: 3-4 promille

72

Kramper kan vara behandlingsindikation för bensodiazepiner, vilka andra indikationer för bensodiazepinbehandling finns?

BENSODIAZEPINER:
1. Anxiolytikum (akut ångest)
2. Sedering (lugn)
3. Hypnotikum (sömn)
4. Muskelavslappning

73

Jimmy fick en måttlig dos Stesolid men mådde allt sämre och snart så dåligt att han fick kvarstanna en stund och blev, trots medicineringen, allt mer förvirrad: talade osammanhängande, fluktuerade i medvetandegrad, blev irriterad och lätt aggressiv, svettades alltmer, grovvågig tremor tilltog, pulsen steg snabbt till över 120. Jourhavande konstaterar att Jimmy är abstinent. Jimmy faller snabbt till föga: han har supit rejält i flera månader och även tagit av och till men i små mängder läkemedel (bensodiazepin och kodein) och amfetamin.

Vilket abstinenstillstånd sluter du dig till att Jimmy är nära eller kanske redan befinner sig i?

DILLE!

(Delirium tremens)

74

Abstinensen är ett för hjärnan farligt tillstånd, bland annat med tanke på nervcellsdöden. Vilket kemist system står för det allvarliga neurotoxiska inslaget?

NMDA (N-metyl-D-aspartat)

75

Vilka neuropatologiska skador syns vid en obduktion av en alkoholist med WKS? (1p)

Punktformiga blödningar i 3:e och 4:e ventrikeln samt i aqveductus Sylvii.

För poäng räcker punktformiga (petechiala) blödningar i hjärnan.

76

Ange exempel på 3 framträdande symtom vid heroinabstinens?

1. Dysforisk sinnesstämning
2. Illamående och kräkningar
3. Muskelvärk och buksmärta
4. Diarréer
5. Tårflöde eller rinnande näsa
6. Vidgade pupiller
7. Gåshud eller svettning
8. Gäspningar
9. Feber
10. Sömnsvårigheter

77

a) Hur lång tid tar det, innan patienten börjar uppvisa abstinenssymtom efter senaste dos?


b) När är abstinenssymtomen som starkast?

a) 4-8 timmar

b) 24-48 timmar