BUP & beroende - Tentaplugg Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > BUP & beroende - Tentaplugg > Flashcards

Flashcards in BUP & beroende - Tentaplugg Deck (77)
Loading flashcards...
1

Vilken form av psykoterapi ska behandla anorexia nervosa?

Familjeterapi

2

3 huvudformer av psykoterapi?

1. Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

2. Psykodynamisk terapi (PDT)

3. Familjeterapi

3

Du är skolläkare. En fjorton år gammal flicka som tidigare mest hållit sig till en och samma bästis i skolan blir under vårterminen alltmer lättirriterad och drar sig undan från sin kompis. Hon vill inte göra uppgifterna på lektionerna i skolan och har fått svårt att koncentrera sig. Det har blivit mycket konflikter hemma och föräldrarna har gett upp vad gäller läxor. Flickan som alltid har tyckt om att vara på fritidsgården eller med sin bästis, tittar nu bara på tv eller sitter framför datorn. Snäser åt föräldrar och syskon, och hamnar allt oftare i konflikter med de andra familjemedlemmarna. Föräldrarna har hört henne gråta vissa kvällar. Sitter mest på sitt rum, blir arg när föräldrarna kommer in till henne, men är andra gånger mer intresserad av sällskap och pratar då väldigt intensivt. Under några dagar då hon var mycket aktiv förslog hon att hon och brodern skulle byta rum genast och förstod inte varför föräldrarna inte ville gå med på detta på söndagskvällen. Har både skiftande humör och skiftande aktivitetsnivå. Sömnen har blivit oregelbunden, föräldrarna upplever att flickan vissa dagar är tröttare än vanligt, men att hon ibland blir pigg nästan utan att sova något alls.
I skolan alltmer problem, flickan får i stort sett inget skolarbete gjort. Läraren kontaktar föräldrarna och uttrycker sin oro för flickan. Det framkommer att både läraren och föräldrarna märkt att flickan sällan är glad, har dåligt koncentrationsförmåga och är mycket irritabel.

a) Vad vill du göra? ( 0.5p)

b) Sannolik diagnos? (1p)

c) Ge tre exempel på frågor att ställa för att ytterligare skärpa diagnostiken. (0.5p)

a) Vad vill du göra? REMISS TILL BUP!

b) Sannolik diagnos:
-Bipolär sjukdom/Depression (ej ADHD, eller autism! Insjuknar 14 år gammal)

c) Ge två exempel på frågor att ställa för att ytterligare skärpa diagnostiken. (0.5p)
-Tidigare nedstämdhetsperiod?
-Missbruk?
-Suicidtankar?
-Farliga handlingar?
-Pratat om döden?
-Nedstämdhet?
-Svårt att komma igång med aktiviteter?
-Har det inträffat något trauma?

4

Vid vilken ålder ska barn kunna ge ett svarsleende?

2 mån

5

Vid vilken ålder börjar barn få separatonsrädsla?

8 mån

6

Vid vilken ålder börjar barn dela uppmärksamhet, t.ex förstår att pappa pekar på en jacka?

10 mån

7

Vid vilken ålder ska objektkonstans ha utvecklats, dvs barn vet att gömda objekt fortfarande finns?

12 mån

8

Ge tre exempel på fysiska/psykiska ex. som ses vid cannabispåverkan?

1. Mild eufori och välbefinnande
2. Rikliga associationer
3. Avslappning
4. Hallucinationer
5. Muntorrhet
6. Lätt yrsel
7. Illamående
8. Ökad aptit
9. Mydriasis
10. Rödsprängda ögon (konjunktival injektion)
11. Hängande ögonlock
12. Psykos
13. Ångest

9

Vid vilken ålder blir barn självmedvetna, dvs förstår att det är dem själva de ser i spegeln?

1.5 år (18 mån)

10

Vilken ålder anses vara den då barnen ffa utvecklar sitt språk och testar gränser genom att säga nej?

2-3 åå

11

När lär sig barn mentalisera, dvs se saker från någon annans perspektiv?

Vad kan försämra denna utveckling?

4 åå

Otrygg ankytning till försäldrar kan försämra detta!
Barn med autism kan inte göra detta

12

När knyter barn ann?

Vilka riskfaktorer finns för en försämras annknytning?

1-3 åå

Riskfaktorer hos föräldrar:
•Psykisk insufficiens
•Missbruk
•Krisförlopp
•Utvecklingsstörning
•Socialt belastad situation
•Brister i personligheten
•Neuropsykiatriska svårigheter

Riskfaktorer hos barnet:
•Prematuritet
•Sjukdom
•Lätt för tiden – SGA
•Utvecklingsstörning
•Sensorisk överkänslighet

13

3 kriterier för diagnos av anorexia nervosa?

1. signifikant låg kroppsvikt under lägsta normalnivån
2. rädsla för viktuppgång, beteende som motverkar viktuppgång
3. störd upplevelse av kropens vikt, form.

Partiell remission om 1. inte längre uppfyllt, komplett remission on 1. 2. och 3. ej längre är uppfyllda.

14

Skillnad självsvält vs anorexia nervosa?

Självsvält: aktivt handlande, som bygger på ett beslut

A.N: En sjukdom som gör att man inte klarar av äta pga stark ångest.

15

Vad gäller kring somatisk undersökning och labprover för A.N?

1. Patologiska laboratoriefynd ser man ofta inte förrän sent i sjukdomsutvecklingen

2. Följ istället
•Vikt
•Puls: liggande och stående (svält --> bradykardi)
•Blodtryck: liggande och stående (svält --> hypotension )
•Temp (svält --> hypotermi)

16

Maria har normal vikt och arbetar som vårdbiträde på ett äldreboende. Trivs på arbetet, är omtyckt av både personal och boende. Tillsammans med andra äter hon helt normalt. Är pigg och glad när hon umgås med sina vänner.Ingen anar att Maria isolerar sig på kvällarna för att hetsäta och kräkas.
Ekonomin i botten – alla pengar går till mat. Har skulder överallt.
Laxerar 50 tabl Purcenid 1-2 ggr i veckan, orolig att inte kunna kräkas upp all mat.

Vad har hon?

Bulimia nervosa

17

3 ex på etnologi vid alkoholberoende?

1. Biologi: arv (40-60%), kön, ålder

2. Bakgrund: childhood n all that shit…

3. Miljö: tillgänglighet, umgänge, relationer…

18

Symtom på bulemia nervosa?

Oftast normal vikt, men söker för allmänsymtom:

- Huvudvärk, trötthet, nedstämdhet, buksmärtor, förstoppning, etc.

Mer specifika symtom:
- Munvinkelragader
- Sår på handryggen
- Bröstsmärtor (Esofagit)
- Spottkörtelförstoring
- Mensrubbningar
- Tandskador

19

Nämn två psykiatriska konsekvenser som kan leda till att patient med cannabismissbruk läggs in?

1. Psykotiska symtom

2. Depressiva symtom med suicidrisk

20

Behandling anorexia nervosa?

1. Inget farmaka finns, ev olanzapin mot ångest/tvångstankar men inte mot vikten

2. Familjeterapi för unga, individuell psykoterapi för äldre
(KBT osäker effekt)

21

Behandling bulemia nervosa?

1. Familjeterapi: bäst för unga.
2. KBT: snabb effekt på symtom (bättre än ssri)
3. IPT: bättre effekt vid långtidsuppföljning

Farmaka - ENDAST i kombination med sykoterapi
- Fluoxetin (SSRI): minskar kräkningar, hetsätningsepisoder, tankar kring kropp och mat

22

Vad är Trottssyndrom/Oppositioal Defiant Disorder?
Vad är Uppförandestörning/Conduct Disorder?
Vad är Antisocial personligehetsstörning?

Vad har dessa patienter risk att utveckla?

Trottssyndrom/Oppositional Defiant Disorder: BARN
1. Argsinthet/irritabilitet
2. Argumentativt/trotsigt beteende: mot auktoritetspersoner, förargar andra, vägrar aktivt fökja regler
3. Hämndlystnad

Uppförandestörning/Conduct Disorder: TONÅRINGAR
1. Aggressivt beteende mot människor och djur
2. Skadegörelse
3. Bedrägligt beteende eller stöld
4. Allvarliga norm- och regelbrott

Antisocial personlighetsstörning: VUXNA
(finns specifikare krierier)

Risk att utveckla:
1. Förstämningssyndrom (ffa depression),
2. Ångestsyndrom
3. Substansberoende

23

a) Vilken myndighet beslutar om LVM-vård?

b) Vilken lag kan användas vid minderårigas missbruk, när frivilliga åtgärder inte räcker och vilken instans utreder sådant tvångsomhändertagande?

a. Primärt Förvaltningsrätten (Socialnämnden kan besluta om akut omhändertagande, beslutet skall sedan underställas Förvaltningsrätten).

b. LVU resp. Socialtjänsten

24

Vad är DAMP? Vad har dessa barn ofta svårt med?

•ADHD-problematik
•Motorisk dysfunktion
•Perceptuella svårigheter: 50% har dyslexi, 20% dyskalkyli

25

Etiologi bakom ADHD?

- Genetik verkar stå för 75-80%
- Prematuritet, låg vikt vid födelsen, hjärnskada, hjärninflammation, rökning, alkohol har samband

26

Vilka personlighetsstörningar kopplas till ADHD?

Antisocial personlighets-störning
Borderline personlighetsstörning

27

Behandling av ADHD?

1. Information/Psykoeducation: till föräldrar och lärare.

2 Anpassa/strukturera miljö: Pedagogiska metoder, liten grupp, elevassistent, specialundervisning, fritidsaktiviteter, stödkontakt/coach i tonåren.

3. Behandling vid samsjuklighet. ev beh av föräldrar.

4. Arbetsminnesträning, EEG-biofeedback

5. Vid behov familjeterapi/KBT till vuxna/tonåringar.

6. Medicinering

28

Vad är tourettes syndrom?

Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics många gånger per dag
(ingen symtomfri period som varat mer än 3 mån)

Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics

Debut före 18 åå

Kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion samt ingen substans/somatisk sjukdom som förklarar

29

Ett av läkemedlen som används vid långtidsbehandling av alkoholberoende påverkar glutamatsystemet, ett opioidsystemet.

Vilket läkemedel påverkar vilket system?

Akamprosat (Campral): Glutamatsystemet

Naltrexon: Opioidsystemet

30

Vad är PANDAS?

Paediatric Autoimmune Neurological Disorders Associated with group-A Streptococcal infection:

Autoimmun reaktion i basala ganglierna efter en streptokockinfektion. Kan ge tics och OCD-symtom.