Burgerlijk procesrecht Flashcards Preview

Arresten Bachelor 2 > Burgerlijk procesrecht > Flashcards

Flashcards in Burgerlijk procesrecht Deck (27):
1

Airey/Ierland

Art. 6 lid 3 sub c EVRM. Schending van 6 EVRM in bepaalde gevallen als effectieve toegang tot rechter (externe toegankelijkheid) niet verzekerd is doordat burger geen (gefinancierde) rechtsbijstand krijgt waardoor burger eerlijk proces kan voeren. Geldt niet bij eenvoudige procedures.

2

Ritzen/Hoekstra

Staking van tenuitvoerlegging van vonnis uitvoerbaar bij voorraad (ontruiming) slechts mogelijk als EXECUTANT GEEN IN REDELIJKHEID TE RESPECTEREN BELANG HEEFT BIJ TENUITVOERLEGGING, om in afwachting van hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Kan zijn als vonnis klaarblijkelijk op JURIDISCHE OF FEITELIJKE MISSLAG berust of ontruiming ogv na vonnis voorgevallen of aan licht gekomen feiten klaarblijkelijk voor geëxecuteerde NOODTOESTAND oplevert. Vonnis van voorzieningenrechter = executoriale titel.

3

Ciba Geigy/Voorbraak

Ander oordeel in bodemgeschil staat niet aan eenmaal verbeurde dwangsommen in de weg. Wederpartij dwingen zich naar verbod van kort geding te gedragen door dreiging met executie handelt onrechtmatig als achteraf blijkt dat hij niet recht had dat van wederpartij te vergen.

4

M'Barek/Van der Vloodt

Geldvordering in kort geding kan uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen als vordering:
1 voldoende aannemelijk is en
2 feiten en omstandigheden meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed onmiddellijke voorziening is vereist. 3 Ook restitutierisico van belang.

5

Capuano/Italië

‘Redelijke’ termijn beoordeeld aan de hand van omstandigheden geval. Van belang: complexiteit zaak, gedrag van partij die beroep op redelijke termijn doet en gedrag van rechterlijke instanties. Inefficiëntie is schending 6 lid 1 EVRM. Termijnbewaking is zelfstandige verantwoordelijkheid rechter.

6

Van Berkel/Tribosa

1 Beslag op toekomstige vorderingen is mogelijk, mits voortvloeiend uit een bestaande rechtsvordering (718 jo. 475 Rv); 2 Beschikking door beslagene werkt niet tegen beslaglegger; 3 Huurovergang werkt niet tegen beslaglegger; 4 Overgang ex 7:226 BW werkt niet tegen beslaglegger.

7

Van Schijndel/PvF

Partij-autonomie; aanvullen van gronden enkel binnen rechtsstrijd van partijen toegestaan. Bij bepalingen van EU-recht niet anders handelen dan bij bepalingen van nationaal recht (als rechter rechtsgronden van dwingend nationaal recht moet toepassen, moet hij ook rechtsgronden van dwingend EU-recht toepassen). Aanvullen feitelijke gronden door rechter mag alleen als openbare orde in geding is.

8

De Nieuwe Woning/Staat

Rolreglementen geen avv (want niet krachtens wetgevende bevoegdheid gegeven) maar ze binden rechter wel ogv algemene beginselen van behoorlijke rechtspleging en naar inhoud en strekking (ook behoorlijk bekend gemaakt) lenen ze ertoe als rechtsregels te worden toegepast dus als ‘recht’ aan te merken in zin van 79 RO.

9

Ajax/Reule

Vordering in of instellen van een kort geding kan ook gelden als eis in hoofdzaak in zin van art. 700 lid 3 Rv.

10

VNP/Havrij (Slagbomen)

Getuigenbewijs valt onder beginsel van hoor en wederhoor. 166 Rv: rechter dwingen tot getuigenverhoor door solide bewijsaanbod. Aanbod moet voldoende concreet zijn (kan ook als geen getuigen worden genoemd), begin van bewijslevering niet nodig. Niet toegestaan aanbod te passeren obv prognose van resultaat (verwachting van rechter dat het niet gaat lukken). Art. 152 lid 1 Rv.

11

Dipasa Europe/Huyton

In hoeverre mag rechter beslissen adhv kort voor zitting overlegde documentatie? Mag slechts adhv stukken tot kennisneming waarvan en uitlating waarover aan partijen voldoende gelegenheid is gegeven. Rechtvaardigen aard, omvang en tijdstip overlegging vermoeden dat aan eis niet is voldaan? Rechter beslissen en stukken terzijde stellen of termijn voor reactie geven.

12

Nannini/SFT

Vernietiging van arbitraal vonnis mogelijk wanneer motivering ontbreekt (dus niet ondeugdelijk). Als motivering gegeven is, maar zonder enige steekhoudende verklaring voor beslissing, ontbreekt motivering. HR moet terughoudend zijn bij onderzoek of grond voor vernietiging bestaat, want vernietigingsprocedure mag niet verkapt hoger beroep zijn en algemeen belang bij effectief functionerende arbitrale rechtspleging brengt mee dat civiele rehter slechts in sprekende gevallen in arbitrale beslissingen mag ingrijpen.

13

Van den Bergh/Van der Walle

Beslagleggen op niet-benutte kredietruimte kan niet, beslagleggen kan alleen op iets van waarde. Beslagleggen kan op vermogen van iemand, toekomstige vermogen/bezit uit bestaande rechtsverhouding/vordering (huur).

14

Pots/Van den Hoek

Verzuim van inschrijving zaak ter rolle leidt tot niet-ontvankelijkheid, maar er is nog een mogelijkheid tot herstel van het verzuim: met toestemming wederpartij alsnog op rol (binnen 2 weken). Toestemming is af te leiden uit verschijning zonder protest gevolgd door inhoudelijk verweer.

15

Janssen/Hobbelen

Rechter mag aannemen dat een verweer niet meer bestaat als de partij dat verweer uitdrukkelijk of stilzwijgend, op ondubbelzinnige wijze heeft prijsgegeven. 88 lid 4 Rv. Enkel zonder bericht niet verschijnen ter comparitie is ontoereikend voor aanname dat prijsgeven verweer voortvloeit uit proceshouding van partij.

16

Bijl/Van Baalen

Voorzieningenrechter executiegeschil hoeft zich in beginsel niet af te stemmen op oordeel bodemrechter, moet omstandigheid dat bodemrechter in eerste aanleg in hoofdzaak uitspraak heeft gedaan wel meewegen, net als wederzijdse belangen van partijen.

17

Staat/Princeville

Door verbetering van kennelijke fout in eindvonnis is geen nieuwe termijn voor instellen (cassatie)beroep gaan lopen. Essentieel vormverzuim (verbetering door enkelvoudige kamer terwijl vonnis door meervoudige kamer was gewezen) zet art. 31 lid 4 Rv (uitsluiting van beroep) opzij dus staat er wel beroep tegen verbetering open.

18

X/mr. Aerts q.q.

Partij-autonomie; Hof biedt mogelijkheid aan curator zelf feitelijke gronden van vordering aan te vullen. Toen curator dat had gedaan kon Hof rechtsgronden aanvullen (25 Rv) zonder strijd met 24 v. Rechter kan andere gronden uitlokken.

19

De Vries/Gemeente Voorst (Binnenhuisarchitecte)

Rechter in principe gebonden aan eigen eindbeslissing, maar op grond van eisen van goede procesorde bestaat bevoegdheid tot heroverweging van een op onjuiste juridische of feitelijke grondslag gebaseerde beslissing.

20

Willemsen Beheer/NOM

Begrip ‘grief’ opgerekt: grieven zijn alle gronden die appellant aanvoert ten betoge dat bestreden uitspraak vernietigd moet worden. ‘In beginsel strakke regel’: grieven (bijv. wijziging of vermeerdering van eis) moeten direct bij memorie van grieven of antwoord naar voren gebracht, tenzij wederpartij niet protesteert tegen later inbrengen van grieven.

21

Forward/Huber

Conservatoir beslag maakt rechthebbende niet beschikkingsonbevoegd maar vervreemding of bezwaring door beslagene kan niet tegen beslaglegger worden ingeroepen.

22

Wertenbroek q.q./Van den Heuvel & Van Vlerken

Uitzondering op ‘in beginsel strakke regel’: indien grief redelijkerwijs niet eerder in geding kon worden gebracht mag dit ook later in appel.

23

Asturcom/Nogueira

Regel van openbare orde: de rechter moet ambtshalve (desnoods buiten rechtsstrijd van partijen) onderzoeken of arbitragebeding uit overeenkomst oneerlijk is voor consument.

24

X/Y (Non-Salomon)

Rechter moet 21 Rv (waarheids- en volledigheidsplicht) ambtshalve toepassen. Beslissing zou geen verrassing moeten zijn, geen Uberrasschungsentscheidung.

25

Gynaecoloog

Omkeringsregel conditio sine qua non. Causaal verband wordt aangenomen, tenzij er tegenbewijs wordt geleverd. Omkeringsregel is alleen van toepassing als er sprake is van
1 een gedraging in strijd met een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar en
2 aannemelijk is gemaakt dat dat gevaar zich heeft verwezenlijkt.

26

Osei/Varde

Als er geen faire gelegenheid is gegeven voor de memorie van grieven dan is er sprake van een schending van externe toegankelijkheid door niet-toegankelijkheid.

27

X/Delta

Advocaat mag zich in een EU-zaak niet op het verschoningsrecht beroepen, in een nationale zaak wel.