Goederenrecht Flashcards Preview

Arresten Bachelor 2 > Goederenrecht > Flashcards

Flashcards in Goederenrecht Deck (18):
0

Portacabin

Art. 3:3. Gebouw is duurzaam met de grond verenigd als naar aard en inrichting blijkt dat het gebouw bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven (naar de buitenwereld kenbaar).

1

Dépex/Bergel c.s.

Is iets een bestanddeel geworden? Twee criteria: 1) in constructief opzicht moet het op elkaar zijn afgestemd en 2) zonder het "nieuwe bestanddeel" moet het gebouw incompleet zijn.

2

Prorail/Rijswijk Wonen

Over goudankers, niemand wil eigenaar worden. Dépex-criteria gelden, maar is niet doorslaggevend. Er moet ook gekeken worden naar de omstandigheden van het geval.

3

Muller/Hoogheemraadschap

Grond met water wordt verkocht maar niet geleverd. Is Hoogheemraadschap dan bezitter? Ja, HHR gedroeg zich in alle opzichten als bezitter en deed alles met toestemming van de verkoper.

4

Sogelease

Is sale and lease-back nietig vanwege het fiduciaire karakter? HR: gaat het om werkelijke overdracht? Ja: dan geen strijd met fiduciaverbod, nee: dan wel.

5

Hoogovens/Matex

Kan een houder bezit verschaffen? Ja, dit kan gebeuren door feitelijk overgave analoog.

6

Lease Plan/IBM

Kan een houder door overdracht longa manu bezit verschaffen? Ja, een bezitter kan een ander bezitter maken en een houder kan een ander tot bezitter maken.

7

Ontvanger c.s./Brink qq.

Gunning is niet hetzelfde als levering. Krachtens art. 33 Fw blijven de jachten in de boedel, aangezien het faillissement al voor de levering is verklaard.

8

Potharst/Serrée

Wat is de uitleg van "totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan" (art. 3:92 lid 1)? HR: eigendomsvoorbehoud kan strekken tot zekerheid van een vordering bij einde van een samenwerkingsovk. Ook bij tussentijdse nulstand van de vordering.

9

Love/Love

1) Verliest de crediteur Van der Werf zijn evb in het geval er wordt doorgeleverd aan een derde en het voorwerp voor doorlevering bestemd is? HR: het enkele feit dat het voorwerp voor doorlevering bestemd is maakt de debiteur Classis Yard niet beschikkingsonbevoegd. Indien de ovk waarbij het evb is bedongen met niet zoveel woorden in bbclausule voorziet, is niet uitgesloten dat een dergelijke bevoegdheid toch bestaat.
2) gaat een evb op een casco van een schip teniet door afbouw van het schip, zodat zaaksvorming optreedt? HR: er treedt geen zaaksvorming op, een casco is namelijk al bijna een schip.

10

Breda/Antonius

Art. 5:16. Wie wordt eigenaar door zaaksvorming als A in opdracht van B met grondstoffen van C nieuwe zaken maakt? HR: beslissend is of iemand de zaak voor zichzelf doet vormen of voor iemand anders. Criteria verkeersopvattingen: 1) wie had beslissende invloed op de wijze van productie? 2) wie had beslissende invloed op de vorm van productie? 3) wie draagt het risico van de productie?
B werd in casu eigenaar, omdat hij de zaak voor zichzelf vormde (feit dat hij iemand opdracht geeft doet er niet toe).

11

WUH/Emmerich qq. (Onex)

Toekomstige vorderingen die pas tijdens en na het faillissement tegenwoordig worden: cessie van toekomstige vorderingen kan niet tegen de boedel worden ingeroepen vanwege art. 23 Fw.

12

ABN AMRO/De Notaris

Kan een conservatoir beslag worden ingeroepen tegen de koper nadat de verkoop is ingeschreven in de openbare registers? HR: nee, Vormerkung heeft als gevolg dat de in art. 7:3 lid 3 vermelde feiten niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. Beslaglegger kan zich niet verhalen op onroerende zaak en koopprijs.

13

Hollanders' Kuikenbroederij

Bij het planmatig inzetten van natuurkrachten om tot een nieuwe vorm te komen, is er sprake van zaaksvorming ex 5:16. Dwingend recht verzet zich tegen een verlengd evb op toekomstige zaken.

14

De Tweedehands Volvo

Ging om verduistering: verkrijger van de auto moest ten minste de autopapieren hebben onderzocht met het oog op de bb van de voorman, om zo tgt te zijn. Er is geen grond deze regel te beperken tot het geval dat de eigenaar van de auto het bezit daarvan heeft verloren door diefstal/verduistering. Regel geldt ook bij beroeping op 7:42.

15

De Liser de Morsain/Rabobank & Rivierenland/Gispen

De Liser de Morsain: verpanding van vordering op naam: akte moet zodanige gegevens bevatten dat vastgesteld kan worden om welke vordering het gaat.
Rivierenland: cessie: akte moet zodanige gegevens bevatten dat vastgesteld kan worden om welke vordering het gaat.

16

Geneeskundigen Beatrixziekenhuis/ProCall c.s.

Kwaliteitsrekening betekent uitzondering op 3:276.

17

Oryx/Van Eesteren

Verpandingsverbod houdt geldigheid van verpanding tegen, 3:83 lid 2. Overdracht ism beding van verbod levert wanprestatie en ongeldigheid verpanding op.