cổ bàn tay Flashcards Preview

CTCH > cổ bàn tay > Flashcards

Flashcards in cổ bàn tay Deck (47):
1

mỏm trâm trụ thấp hơn mỏm trâm quay 1-1,5cm

sai, mỏm trâm quay thấp hơn mỏm trâm trụ 1-1,5cm

2

vị trí xương thuyền

điểm cắt đường kéo dài trục dọc đốt xương bàn I, II

đáy hố lào

giữa 2 gân duỗi và dạng dài ngón cái

3

ấn xương thuyền đau ít là bất thường

sai, vì chạm nhánh cảm giác TK quay

4

vị trí xương nguyệt

rãnh giữa 2 mô gan tay, ngay dưới nếp cổ tay

đường kéo dài trục dọc đốt bàn III

5

trục dọc bàn tay đi qua cấu trúc gì

đường kéo dài trục dọc cẳng tay tiếp xuống trục dọc ngón 3

6

gân gấp nông và sâu thực hiện vận động gì

gấp các khớp liên đốt I, II

7

gân duỗi thực hiện vận động gì

duỗi khớp bàn ngón

8

các cơ giun và liên cốt thực hiện vận động gì

gấp khớp bàn ngón

duỗi các khớp liên đốt I, II

9

các khớp tham gia vận động ngón 2,3,4,5

khớp bàn ngón

khớp liên đốt I

khớp liên đốt II

10

các khớp tham gian vận động ngón cái

khớp bàn ngón

khớp liên đốt I

khớp thang - bàn tay I

11

vị trí sờ phần mềm cổ tay

mỏm trâm quay

lồi củ lister

mỏm trâm trụ

mặt lòng xương đậu

gan tay dài và ống cổ tay

12

vị trí sờ phần mềm ở bàn tay

ô mô cái

ô mô út

lòng bàn tay

lưng bàn tay

các ngón tay

đầu ngón tay

13

nhánh TK chi phối vận động duỗi cổ tay

C6

14

nhánh C7 chi phối vận động nào

gấp cổ tay

duỗi ngón tay

gấp ngón tay

15

nhánh T1 chi phối vận động nào

dạng ngón tay

khép ngón tay

16

TK giữa chi phối cảm giác vùng nào

3 ngón rưỡi ngoài và phần bàn ngón mặt gan tay

đốt xa 3 ngón rưỡi ngoài mặt mu tay

17

TK trụ chi phối cảm giác cùng nào

ngón tay út
mô út
một nửa ngón nhẫn

18

TK quay chi phối cảm giác vùng nào

đốt gần và phần bàn ngón 2 ngón rưỡi ngoài mặt mu tay

19

cung gan tay nông được tạo thành

tiếp nối động mạch trụ với nhánh gan tay nông động mạch quay

20

cung gan tay nông cung cấp máu vùng nào

ĐM gan ngón chung, riêng

-> 3 ngón rưỡi bên trong

21

cung gan tay sâu cung cấp máu vùng nào

ĐM ngón cái chính
ĐM quay ngón trỏ

-> một ngón rưỡi ngoài

22

cung gan tay sâu được tạo thành

tiếp nối của ĐM quay với nhánh gan tay sâu ĐM trụ

23

cơ gian cốt mu tay thực hiện động tác

dạng các ngón

24

cơ gian cốt gan tay thực hiện động tác

khép các ngón

25

khi duỗi ngón trục các ngón qui tụ vào đâu

xương nguyệt

26

khi gập ngón trục các ngón qui tụ vào đầu

xương thuyền

27

mục đích thực hiện NP Allen

đánh giá sự cung cấp máu nuôi dưỡng bàn tay bởi ĐM quay và trụ qua vòng nối cung ĐM gan tay nông và sâu

28

mục đích thực hiện NP Phalen

đánh giá sự chèn ép ống cổ tay

29

mục đích thực hiện NP Tinel

đánh giá sự chèn ép TK giữa trong ống cổ tay

30

NP chẩn đoán hội chứng ống cổ tay

Phalen
Tinel

31

NP chẩn đoán viêm bao gân dạng dài duỗi ngắn ngón cái

Finkelstein

32

NP chẩn đoán nguyên nhân hạn chế vận động gấp khớp gian đốt gần

Bunnell-Littler

33

NP giúp đánh giá chức năng cơ khép ngón cái

Froment

34

liệt TK quay mất vận động gì

duỗi bàn tay
duỗi các đốt ngón tay
duỗi dạng ngón cái
ngửa cẳng - bàn tay

35

BN mất phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay và phản xạ trâm quay gợi ý

liệt TK quay

36

bàn tay BN liệt TK quay

bàn tay rũ cổ cò

37

bàn tay BN liệt TK trụ

bàn tay vuốt trụ

38

liệt TK trụ mất vận động gì

gấp đốt 1 ngón tay
duỗi đốt 2,3 ngón út
khép dạng ngón tay
khép ngón cái

39

BN mất phản xạ trụ sấp gợi ý

liệt TK trụ

40

liệt TK giữa mất vận động gì

gấp ngón trỏ, ngón cái
đối chiếu ngón cái

41

bàn tay BN liệt TK giữa

bàn tay khỉ/bàn tay giảng đạo

42

BN bị teo cơ mô cái gợi ý

liệt TK giữa

43

đau mỏm trâm quay/phía ngoài cổ tay gợi ý

viêm nghẹt bao gân dạng và duỗi ngón cái - De Quervain

tổn thương DC cổ tay bên quay/gãy mỏm trâm quay (sau CT)

44

đau mỏm trâm trụ gợi ý

viêm mỏm trâm trụ

chèn ép TK trụ

tổn thương DC cổ tay bên trụ

45

đau mặt trước cổ tay vùng xương nguyệt gợi ý

hoại tử xương nguyệt

chèn ép TK giữa

trật xương nguyệt

tổn thương DC tháp nguyệt

46

đau mặt trước cổ tay vùng xương thuyền hay vùng hố lào sau cổ tay

gãy xương thuyền

tổn thương DC thuyền nguyệt

47

đau khi bóp bên cạnh các khớp bàn ngón gợi ý

hội chứng rối loạn dinh dưỡng