Cách TH Flashcards Preview

POLIME > Cách TH > Flashcards

Flashcards in Cách TH Deck (22)
Loading flashcards...
1

PE

TRÙNG HỢP CH2=CH2

2

PP

TRÙNG HỢP C2H3-CH3

3

PVC

TRÙNG HỢP C2H3Cl

4

PVA

TRÙNG HỢP C2H3-OOCCH3

5

PS

TRÙNG HỢP C2H3-C6H5

6

PLEXIGLAS

TRÙNG HỢP CH2=C(CH3)-COOCH3

7

TEFLON

TRÙNG HỢP CF2=CF2

8

POLI ACRYLIC

TRÙNG HỢP C2H3-COOH

9

POLI PHENOL FOMANDEHIT

KHÔNG RÕ, TÙY LOẠI (ĐÃ CÓ Ở PHẦN NGUỒN GỐC)

10

NILON 6 6

TRÙNG NGƯNG HEXAMETYLEN DIAMIN VÀ AXIT ADIPIC

11

NILON 6

TRÙNG NGƯNG AXIT E-AMINOCAPROIC

12

CAPRON

TRÙNG HỢP

13

NILON 7 (ENAN)

TRÙNG NGƯNG AXIT E-AMINOENANG H2N-(CH2)6-COOH

14

LAPSAN

TRÙNG NGƯNG AXIT TEREPHTALIC HOOC-C6H4-COOH VÀ ETYLEN GLICOL HO-CH2-CH2-OH

15

NITRON (OLON)

TRÙNG HỢP VINYL XIANUA (ACRILONITRIN) CH2=CH-CN

16

CLORIN

CLO HÓA PVC

17

AXETAT

HH XENLU DIAXETAT + XENLU TRAXETAT

18

VISCO

HÒA XENLU TRONG NAOH ĐẶC CÓ CS2

19

BUNA

TRÙNG HỢP

20

BUNA-S

ĐỒNG TRÙNG HỢP CH2=CH-CH=CH2 + CH2=CH-C6H5

21

BUNA -N

ĐỒNG TRÙNG HỢP CH2=CH-CH=CH2 + CH2=CN-CN

22

ISOPREN

TRÙNG HỢP CH2=C(CH2)-CH=CH2