Nguồn gốc Flashcards Preview

POLIME > Nguồn gốc > Flashcards

Flashcards in Nguồn gốc Deck (26)
Loading flashcards...
1

PE

Nhựa TH

2

PP (C2H3-CH3)

Nhựa TH

3

PVC (C2H3Cl)

nhựa TH

4

Polistiren (C2H3-C6H5)

nhựa TH

5

PLEXIGLAS (CH2=C(CH3)-COOCH3)

NHỰA TH

6

TEFLON (CF2=CF2)

BẠCH KIM HỮU CƠ - NHỰA TH

7

POLI ACRYLIC (C2H3-COOH)

NHỰA TH

8

POLI PHENOL - FORMANDEHIT GỒM

NOVOLAC, REZOL, REZIT (BANKELIT) - NHƯẠ TH

9

NOVOLAC

ĐUN HH: FOMANDEHIT + PHENOL DƯ (XT AXIT)

10

REZOL

ĐUN HH: FOMANDEHIT + PHENOL 1;1,2

11

REZIT

ĐUN REZOL Ở 150C

12

BÔNG, LEN, TƠ TẰM, TƠ NHỆN

THIÊN NHIÊN

13

NILON 6 6 (POLI HEXAMETILEN-ADIPAMIT)
=> H2N-(CH2)6-NH2 (hexametylen diamin) + HOOC-(CH2)4-COOH (axit adipic)

TƠ TH POLIAMIT

14

NILON 6 - POLICAPROAMIT
=> H2N-(CH2)5-COOH: axit E-aminocaproic

TH POLIAMIT

15

CAPRON: C6H110N

TH POLIAMIT

16

NILON 7 (ENAN) : H2N-(CH2)6-COOH

TH POLIAMIT

17

LAPSAN

TH POLIESTE

18

NITRON (OLON) - POLIACRILONITRIN

TH VINYLIC

19

CLORIN

TH VINYLIC

20

AXETAT

NHÂN TẠO

21

VISCO

NHÂN TẠO

22

CS BUNA: CH2=CH-CH=CH2

CS THOP

23

CS BUNA-S

CS THOP

24

BUNA-N

CS THOP

25

ISOPREN

CS THOP

26

CS THIÊN NHIÊN

CS THIÊN NHIÊN