HỖN TẠP Flashcards Preview

POLIME > HỖN TẠP > Flashcards

Flashcards in HỖN TẠP Deck (62)
Loading flashcards...
1

teflon đc dùng làm gì

chảo chống dính, khác freon gây thủng tầng ozzon

2

tinh bột mạch gì

amilozo nhánh và cả k nhánh

3

polime có nchay k, thành gì

có nc, nguội rắn lại

4

polime có tan trong xăng dầu k

k

5

cao su tan trong cg

c6h6, c6h5ch2

6

polime có các pư gì

cắt mạch, khâu mạch, nguyên mạch

7

PVA + KIỀM LÀ PƯ GÌ

GIỮ NGUYÊN MẠCH

8

PƯ XENLU + AXIT LÀ GÌ

CẮT MẠCH

9

POLISTIREN ĐUN NÓNG

CẮT MẠCH (GIẢI TRÙNG)

10

PVC + Cl2 => Tơ clorin

giữ nguyên mạch

11

Isopren + HCl

giữ nguyên mạch

12

PVA + kiềm

giữ nguyên mạch

13

PVC + Cl2

giữu nguyên mạch

14

các pư cắt mạch gồm

của polieste, pr, xenlu, amilozo, peptit + kiềm

15

PVC + NaOH

giữ mạch

16

pư của visco, axetat

k trùng hợp cũng k trùng ngưng

17

Mối quan hệ rezol, rezit

rezol => (t) rezit

18

pư tạo cao su buna

khâu mạch

19

oxiran (etilen oxit) có TH không

không

20

các TH không tham gia trùng ngưng

poliancol, amino axit, poliaxit+đipoliamin, poliaxit+đipoliancol, phenol+anđehit

21

thành phần chủ yếu của chất dẻo là gì

polime

22

P.E được dùng làm gì

túi đựng, áo mưa,...

23

P.V.C có trạng thái gì

chất rắn vô định hình

24

pư tạo chất dẻo có gì đáng nhớ

chỉ novolac là THop, còn lại trùng ngưng

25

polistiren có làm mất màu Br2 k?

Ko

26

Pư cộng Br2 của Vinyl clorua có gì đặc biệt?

chưa THop => cộng Br2 1:1
THop => ko cộng Br2

27

xenlulozo trinitrat là tơ gì

không phải tơ

28

tơ visco là bán TH hay TH

both

29

tơ nitron là cái gì của acrilonitrin?

hai cái như nhau

30

so sánh độ bền của lapsan và nilon 6

lapsan bền hơn