Cellpatologi Flashcards Preview

K3 > Cellpatologi > Flashcards

Flashcards in Cellpatologi Deck (67):
1

Vad är skillnaden på ischemi och hypoxi?

Ischemi innebär försämrad blodförsörjning, hypoxi innebär minskad mängd syre i blodet

2

När kan hypoxi uppstå?

Vid respiratorisk insufficiens, anemi eller defekt i Hb-bildningen

3

Vad innefattar reversibel cellskada?

Intracellulära ackumulationer och hydroptisk degeneration

4

Vad är hydroptisk degeneration?

Akut cellsvullnad. Orsakas av defekt Na-pump så vi får ansamling av natrium i cellen så vatten följer efter.

Detta leder till förändrad metabolism (till glykolys) vilket ger lägre pH i cellen. Vi får även minskad proteinsyntes.

5

Vad är det som gör att en cellskada inte längre är reversibel?

När de inte kan upprätthålla sin energiproduktion (mitokondrieskada) eller integritet (membranpermeabilitet).

6

Beskriv de två vägarna som kan inducera apoptos.

Inre vägen: cytokrom C blockeras av Bcl-2. Vid signal om apoptos kommer Bad/Bax hämma Bcl-2 så cyt C kan ta sig ut i cytoplasman. Binder till Apaf1 och bildar en apoptosom, till vilken procaspas 9 binder in, klyvs och aktiveras. Klyver i sin tur procaspas 3, 6 och 7.

Ytte väg: FAS-ligande binder in till sin receptor. FADD rekryteras och fungerar som brygga för att kunna bilda DISK-komplex där procaspas 8 är en del. Klyvs och aktiverad, caspas 8 klyver i sin tur procaspas 3, 6 och 7.

Caspas 8 kan även aktivera Bad/Bax så den inre vägen kopplas på den yttre.

7

Vad sker vid nekros?

Membran faller sönder, enzymer läcker ut och inflammation triggas.

8

Vilka olika typer av nekros finns?

Koagulations-, förvätsknings-, fettvävs- och ostig nekros.

9

Vilka två typer av patologisk förkalkning finns? Beskriv kort.

Dystrofisk - deponering i döende vävnad, sker utan rubbning i kalciummetabolismen.

Metastatisk - deponering av kalciumsalter i frisk vävnad, sker vid hyperkalcemi. Främst i njurar, blodkärl och lungor.

10

Vilka fyra huvudsakliga mekanismer finns bakom intracellulär inlagring?

Abnorm metabolism, defekt proteinveckning/transport, brist på enzym och intag av onedbrytbara ämnen.

11

Vilka normala endogena substanser kan lagras in, och vad kallas tillstånden?

Fett (steatos), ses ofta i levern eftersom fettmetabolism sker där

Bilirubin, orsakas av obalans mellan produktion och utsöndring.

Hemosiderin (hemosideros), bildas när ferritinsystemet är övermättat. Kan vara lokal i form av hematom eller systemisk vid ökad absorption av järn, hemolytiska anemier eller upprepade blodtransfusioner.

12

Vilka abnormala endogena substanser kan lagras in?

Lysosomala inlagringssjukdomar, får en ansamling av onedbrytbara ämnen i lysosomerna.

Amyloidos - deponering av fibrillära proteiner som bildas av felveckade proteiner.

13

Vad innebär amyloid?

Olösliga fibriller som bildas när proteiner felveckas och aggregerar.

14

Vilken struktur har proteinerna i amyloidos?

Beta-pleated sheets

15

Vilken färg används vid histologiska infärgningar av amyloidprotein?

Kongorött

16

Vilka typer av amyloidos finns?

AL-amyloidos (lätta Ig-kedjor), AA-amyloidos (akutfasproteinet SAA) och AB-amyloidos

17

Vad betyder gerontologi?

Läran om det normala åldrandet

18

Vad sker vid åldrande, rent generellt?

Minskad fysiologisk kapacitet, minskad elasticitet, minskad resevkapacitet, försämrat immunförsvar och minskad förmåga att stå emot stress och adaptera till miljöförändringar.

19

Hur påverkar åldrande skelettet?

Bentätheten minskar, lederna blir stelare, brosket blir tunnare (inkl diskarna) och får svårare att läka skador

20

Hur påverkar åldrande det kardiovaskulära systemet?

Sämre pumpförmåga, stelare klaffar, lägre maxpuls, stelare kärl, hyper-/hypotoni

21

Hur påverkar åldrande nervsystemet?

Långsammare nervimpulser, sämre sömn, svårare att överföra korttids- till långtidsminnen, längre tid för inlärning

22

Hur påverkar åldrande lungorna?

Stelare bröstkrog, mindre elastisk lungvävnad, ytlig andning, sämre hostreflex.

23

Hur påverkar åldrande GI-kanalen?

Sämre salivproduktion, tunnare slemhinna i magsäck, sämre smak och lukt, sämre tarmmotilitet

24

Hur påverkar åldrande muskler och fett?

Muskelmassan minskar, muskler bryts ner till fett och mindre underhudsfett

25

Hur påverkar åldrande de olika sinnena?

Sämre balans (sämre blodtillförsel och minskat antal nervceller), sämre hörsel (minskat antal hårceller), sämre syn (elasticiteten i linsen avtar), sämre lukt och smak

26

Vilka mekanismer finns bakom åldrande?

Ärftliga faktorer, cellulär senescens (telomerer), epigenetiska förändringar och ackumulering av skador.

27

Hur påverkar telomerer åldrande?

När telomererna blir för korta kan cellen inte dela sig utan går i senescens. Avtar med åldern, men påverkas även av sjukdomar och livsstil. Telomeras motverkar detta.

28

Hur påverkar epigenetiska förändringar åldrande?

Gene silencing, vissa gener stängs av. Kan ske via metylering (en metylgrupp blockerar en kvävebas) eller via histon-deacetylering (är positivt laddade, stark attraktion till DNA. Acetylering gör dem mer positivt laddade så de ska repellera)

29

Varför får vi ackumulering av skador vid åldrande?

Föråldrade mitokondrier producerar mer radikaler, elektrontransportkedjan är inte lika effektiv utan har ett visst läckage.

30

Hur kan kalorirestriktion påverka överlevnaden?

Kalorirestriktion leder till minskade nivåer av insulin och IGF-1 som annars aktiverar AKT. I detta läget får vi ingen aktivering av AKT och därmed ingen aktivering av mTOR vilket ger autofagi. BRA!

31

Vad gör mTOR?

mTOR reglerar metabolism och hur mycket av de olika energikällorna som ska användas. mTOR aktiverar tillväxtfaktorer och "trycker på gasen" som gör att cellen kommer igång, samtidigt som det hämmar autofagi.

32

Vad har lysosomen för funktion?

Fungerar som återvinningscentral där fett, protein och kolhydrater kan brytas ner till sina beståndsdelar. Denna försämras dock med åldern.

33

Vad är lipofuscin?

Ålderspigment, är onedbrytbart material som ansamlas i lysosomer och försämrar deras funktion.

34

Vad innebär inflammaging?

Att det finns en låggradig systemisk inflammation hos äldre.

35

Vad innebär hydroptic swelling?

Cellsvullnad, är det första symtomet vid låg ATP-koncentration. Orsakas av att Na/K-pumpen fungerar sämre så vi får mer natrium inne i cellen och vatten följer efter. En cell utan Na/K-ATPas sprängs till sist av vattentrycket.

36

Viktiga parametrar regleras på två sätt, vilka?

Feedback och feedforward

37

Var får vi ATP ifrån?

Glykolys utanför mitokondrein (dock väldigt lite) och genom CSC i mitokondrien. Ur CSC får vi även NADH som ger ifrån sig sitt väte till elektrontransportkedjan som transporteras ut och skapar en elektrokemisk gradient. Utnyttjas av ATP-syntetas och transportörer.

Syre tar upp fria elektroner och bildar vatten.

38

Vad händer vid syrebrist i cellen?

Elektrontransportkedjan stockar sig så NADH inte kan lämna ifrån sig sitt väte. Vi har inget NAD som kan ta emot elektroner, CSC stockar sig och vi får en ökning av acetyl-CoA. Den elektrokemiska gradienten rubbas så ATP-syntetas slutar fungera vilket ger oss mer ATP på insidan av cellen (än tidigare, samma som cytoplasman) så syntetaset börjar gå baklänges vilket förvärrar syrebristen ytterligare.

39

Vilka mekanismer har vi för att upprätthålla homeostasen i hjärtat?

Akut reglering via baroreceptorer i carotis (påverkar frekvens och kontraktilitet) samt långsiktig reglering via hypertrofi.

40

Hur medieras hypertrofi? Beskriv mekanismerna.

Den kraft som uppstår då aktin-myosin-filamenten i z-bandet drar i varandra signalerar till kärnan.

Även via TRPC-receptorer som är jonkanaler som är genomsläppliga för kalcium. Kalcium stimulerar kalcineurin som i sin tur reglerar gener.

IGF-1 binder till sin recepor som bildar PIP2-PIP3 som aktiverar AKT och därmed aktiverar mTOR så vi får hämmad autolys och stimulerat tillväxt.

41

Hur sker signaleringen vid patologisk hypertrofi? Hur kan kroppen skilja på dessa?

Via en G-proteinkopplad receptor som ökar mängden kalcium i cellen. Denna aktiveras via endotelin, angiotensin II och noradrenalin.

Teori om nivån kalcineurin som är konstant i en sjuk cell men går i vågor i en frisk cell.

42

Vad är HIF och vad gör den?

HIF produceras i många celler men bryts ner vid tillgång på syre. Vid syrebrist kommer HIF gå in i kärnan och stimulera kärltillväxt och en mer anaerob metabolism.

43

Vilka olika faktorer som orsaka stress i celler?

Bakterier, virus, toxiner, strålning, ischemi, förändrad hormonbalans

44

Vilka typer av cellsignalering finns det?

Fosforylering, oxidation, förändrade kalciumnivåer, lipidsignalering och TNF-alfa-signalering

45

Vad är proteinkinaser?

Proteiner som kan flytta fosfatgrupper mellan molekyler.

46

Vilka är de huvudsakliga MAP-kinaserna som de flesta fosforyleringskaskader styr in mot?

ERK, JNK, p38

47

Ge ett exempel på en fosforyleringskaskad.

IGF-ligand binder in till en IGF-receptor som aktiverar Ras (MAPKKK) som aktiverar Raf (MAPKK) som aktiverar ERK som stimulerar transkriptionsfaktorer så vi får mRNA-syntes och cellrespons.

EGF binder in till EGFR som aktiverar PI3K som aktiverar AKT som aktiverar mTOR.

48

Vad är BRaf och vad sker då denna muteras?

Isoenzym av Raf, mutation gör denna ständigt aktiv så cellen stimuleras att växa och växa.

49

Vilken viktig broms finns i fosforyleringskaskader och hur fungerar den?

Fosfataser, tar bort fosfatgrupper från proteiner så dessa blir aktiva. Vissa proteiner blir aktiva vid defosforylering, t ex Bad som inducerar apoptos.

50

Vilka sätt kan fosforyleringskaskader bromsas på, bortsett från fosfataser?

Nedbrytning via proteaomen eller inhibering av kinaser.

51

Vad gör NFkappaB och hur aktiveras den?

Aktiveras vid stress, främst infektioner och oxidativ stress. Är en transkriptionsfaktor för inflammatoriska cytokiner.

52

Vilka proteiner består NFkappaB av?

p50 och p60

53

Hur skadar fria radikaler celler?

Orsakar kedjereaktioner som kan skada membran, DNA och proteiner.

54

Vad kan fria radikaler komma från?

Endogent (från immunförsvaret eller läckage från mitokondrien) och exogent (joniserad strålning, toxiner, luftföroreningar).

55

Vad stimulerar AKT?

Celltillväxt!!!

56

Vad gör NOX?

Bildar fria radikaler för att avdöda mikroorganismer. Tar en elektron från NADPH som sedan hoppar över till syre. Används mycket i immunförsvaret.

57

Hur oskadliggör glutation fria radikaler?

Donerar sitt väte i SH-gruppen. Blir själv en radikal och skapar en disulfidbrygga med en annan glutation för att neutraliseras.

Glutation kan gå tillbaka till sin reducerade form med hjälp av glutationreduktas.

58

Ge exempel på några gener som förändras vid stress.

SOD2 - läcker ut i mitokondrien och katalyserar en reaktion där vi får ut väteperoxid som skyddar mot fria radikaler.

Glutationsyntetas

P53 - hämmar celldelning så en skadad cell inte ska kunna dela sig

Heat-shock protein - är en typ av chaperon som skyddar proteiner och hjälper felveckade proteiner att veckas rätt igen

59

Vad gör OxyR?

Är en transkriptionsfaktor som aktiveras vid oxidation och påverkar genreglering, bildas nya proteiner som ska kunna skydda cellen.

60

Hur fungerar förändring av kalciumnivåer som signalering?

Vid låga nivåer kalcium aktiveras calmodulin som reglerar bl a proteinkinaser och NOX. Vid oxidativ stress kommer kalcium inte återtas till ER så vi får höga nivåer som aktiverar andra proteiner som leder till skada. Exempel: plasmamembranet får blåsor på sig, så kallat blebbing.

61

Vad medierar TNFalfa-signalering?

Beroende på hur signaleringen kommer in kommer den inducera apoptos eller starta ett inflammatoriskt svar.

62

Vilka gemensamma mekanismer finns för olika typer av cellskada?

1. Den cellulära responsen av ett skadligt stimuli beror på skadans natur, hur länge den varar och hur stor den är.

2. Konsekvenser av cellskada beror på typen av cell och ess förmåga att adaptera

3. Cellskada uppstår då essentiella cellulära komponenter påverkas

63

Vad leder till cellskada?

Minskning av ATP, mitokondriell skada, ökat intracellulärt kalcium, oxidativ stress, defekt membranpermeabiliter och skadat DNA

64

Vilka konsekvenser uppstår vid ATP-brist?

Minskad aktivitet i Na/K-ATPas, förändrad energimetabolism (anaerob glykolys, ger ansamling av laktat), kalciumpumpar försämras, proteiner felveckas och mitokondriella membran skadas

65

Vilka konsekvenser uppstår vid mitokondriell skada?

Permeabelt mitokondriemembran och bildning av fria syreradikaler

66

Vilka konsekvenser uppstår vid ökat intracellulärt kalcium?

Mitokondriemembran blir permeabla, enzymer med skadliga effekter aktiveras (t ex fosfolipaser och proteaser) och vi får inducering av apoptos

67

Vilka konsekvenser uppstår vid defekt membranpermeabilitet?

Mitokondriemembran ger minskat ATP och frisläppning av mitokondriella proteiner

Plasmamembran ger rubbad osmotisk balans

Lysosommembran ger läckage av skadliga enzymer och orsakar degradering av proteiner och DNA