Farmakologi Flashcards Preview

K3 > Farmakologi > Flashcards

Flashcards in Farmakologi Deck (47):
1

På vilka olika sätt kan läkemedel verka?

Binder till makromolekyler i kroppen, ha effekt på andra organismer samt egeneffekt

2

Vad avgör läkemedlets effekt i kroppen?

Koncentration och farmakodynamiken

3

Vad är en pro-drug?

Saknar egenaktivitet, omvandlas till sin aktiva form i kroppen

4

Vad beror koncentrationen av ett läkemedel på?

Dosering, beredningsform, administrering och farmakokinetik

5

Vilka olika steg ingår i utvecklingen av läkemedel?

1. Drug discovery
2. Preklinisk utveckling
3. Kliniska prövningar, fas I-III
4. Regulatory approval
5. Kliniska prövningar, fas IV

6

Vilka strategier finns det för att upptäcka nya läkemedel?

Aktivitetscentrerad strategi - någonting slumpmässigt upptäcks ha effekt, man testar flera hundratals olika substanser

Targetcentrerad - man identifierar en viktig målmolekyl för sjukdomen och identifierar en substans som kan hämma denna

7

Vilka två sätt kan användas för att hitta en substans som hämmar en målmolekyl?

Screening - kan testar flera olika substansers effekt

Substratanaloger - man utvecklar en substans som är besläktad med det normala substratet

8

Vad ingår i de fyra faserna för kliniska prövningar?

I - maximalt tolererad dos och förstå famakokinetik
II - undersöka effekt, terapeutisk dos och biverkningar
III - jämförande studier
IV - fortsatta jämförande studier

9

Vilka olika typer av målmolekyler finns det för läkemedel?

Receptorer, jonkanaler, transportproteiner, enzymer och övriga targets

10

Vilka olika typer av receptorer finns det?

G-proteinkopplade, receptorkinaser, kärnreceptorer och ligandstyrda jonkanaler

11

Hur är G-proteinkopplade receptorer uppbyggda och hur fungerar de?

7-transmembranstruktur som är kopplad till ett G-protein med tre subenheter: alfa, beta, gamma. När ligand binder in kommer GTP binda in till alfa-subenheten som disoccierar från resten av subenheterna och skickar signalen vidare.

12

Affinitet

Hur bra ett läkemedel binder till sin receptor

13

Selektivitet

Hur specifikt ett läkemedel binder till sin receptor

14

Efficacy

Hur kraftfull läkemedelseffekten är

15

Potens

Hur verksamt läkemedlet är

16

Vad styr läkemedlets ockupans?

Dess affinitet

17

Vad visar en dos-responskurva?

Det biologiska svaret, kan uppskatta maximal respons och den dos som krävs för att ge EC50.

18

Vad händer med dos-responskurvan då en reversibel, kompetativ antagonist tillsätts?

Den högerförskjuts

19

Vad händer med dos-responskurvan då en irreversibel, kompetativ antagonist tillsätts?

Kurvan kommer att plana ut

20

Vad innebär two-state receptor model?

Receptorer kan befinna sig i sin aktiva form trots att det inte är någon ligand som bundit in - ingen respons framkallas. Receptorn kan alltså befinna sig i två konfirmationslägen som är i jämvikt.

Olika typer av agonister har olika affinitet till dessa lägen och framkallar därför olika respons.

21

Vad är en allosterisk modulator?

Binder in till ett annat site på receptorn

22

Vilka olika mekanismer kan ligga bakom desensitisering/toleransutveckling?

Ändring i receptorn, translokering av receptorn, uttömning på mediatorer, ändrad drogmetabolism och fysiologisk adaption.

23

Vad är skillnaden på desensitisering och tolerans?

Desensitisering sker på bara några minuter, tolerans tar timmar, dagar eller veckor att utveckla.

24

Homolog/heterolog desensitisering

Homolog - endast det receptorsystem som stimuleras påverkas

Heterolog - även andra receptorsystem påverkar

25

Vilka faktorer bestämmer absorptionsgraden?

Fysiologiska faktorer (pH, blödflöde), interaktioner och läkemedlets fettlöslighet och jonisationsgrad.

26

Hur kan läkemedel transporteras över membran?

Passiv diffusion, transport med transportproteiner, diffusion genom aquaporiner och pinocytos

27

Vad innebär jonfällan?

När läkemedel befinner sig i sin joniserade form och inte längre kan passera över membran

28

Biologisk tillgänglighet

Den andel av läkemedlet som når systemkretsloppet

29

Vad beror den biologiska tillgängligheten på?

Administeringssätt, variationer i enzymatisk aktivitet, pH i magsäck och tarmmotilitet

30

Vad styr distibutionen av ett läkemedel?

Bindning till proteiner i plasma och bindning till vävnadsmolekyler

31

Vad innebär distributionsvolym?

Fördelningen av läkemedel mellan blod och vävnad

32

Vad avgör ett läkemedels halveringstid?

Distributionsvolym och clearance

33

Vilka typer av reaktioner kan ske under fas I?

Oxidativa och hydrolytiska

34

Vilka vanliga konjugat finns det i fas II-reaktioner?

Glutation, sulfat och glukuronid

35

Förstapassage-metabolism

Nedbrytning av aktiv substans innan det nått systemkretsloppet

36

Finns det könsskillnader i metabolism av läkemedel?

JA, men det har ingen klinisk betydelse

37

Vad innebär 1a ordningens kinetik?

Halveringstiden är konstant och oberoende av den aktuella mängden läkemedel. Elimineringshastigheten är proportionell mot koncentrationen.

38

Vad innebär 0e ordningens kinetik?

Koncentrationsberoende eliminering. Är ett konstans värde per tidsenhet.

39

Clearance

Volym plasma som renas från en substans per tidsenhet

40

Vad är det som bestämmer koncentrationen vid steady-state?

Clearance

41

Hur många halveringstider krävs för att ett läkemedel ska hamna under effekttröskeln?

Ungefär 5

42

Vilka faktorer kan påverkas av genetiska variationer?

Läkemedlets målproteiner, läkemedlets verkningsmekanism och signalvägar, läkemedelsmetabolism, risken för biverkningar

43

Hur kan man individanpassa doser?

Genotypning (DNA-sekvensering av betydelsefulla gener) och fenotypning (funktionsbestämning av relevanta enzymer)

44

Vilka genetiska variationer finns det gällande läkemedelsmetabolism?

Poor- intermediate-, extensive- och ultrarapid metabolizers

45

I vilka kategorier kan man dela upp biverkningar?

Biverkningar relaterade till den farmakologiska effekten och biverkningar som inte är relaterade till den farmakologiska effekten

46

Vilka två typer av interaktioner kan toxiska metaboliter orsaka? Ange även undergrupper.

1. Icke kovalenta interaktioner (lipidoxidering, ROS, uttömning av glutation)

2. Kovalenta interaktioner (DNA, lipider och kolhydrater)

47

Hur påverkar alkohol nedbrytningen av paracetamol?

Det inducerar CYP2E1 samtidigt som det minskar förrådet av glutation.