Neoplasi Flashcards Preview

K3 > Neoplasi > Flashcards

Flashcards in Neoplasi Deck (78):
1

Vilka komponenter består tumörer av?

Parenkym (neoplastiska celler) och stroma

2

Adenom

Benigna tumörer i epitelial vävnad med körtelliknande struktur

3

Papillom

Benigna tumörer i epitelial vävnad

4

Teratom

Benigna tumörer som uppkommer från totoipotenta celler (kan bilda alla kroppens celler)

5

Sarkom

Maligna tumörer i hård mesenkymal vävnad

6

Carcinom, Vilka typer finns det?

Maligna tumörer från epitelceller. Finns adenocarcinom och skivepitelscarcinom

7

Vad betyder differentiering?

Hur mycket tumören liknar sin ursprungliga vävnad, både morfologiskt och funktionellt

8

Anaplasi? Ge exempel

Anaplasi = icke-differentierade celler, har följande drag...

Pleomorfism - varierande storlek och form
Nukleära abnormaliteter - varierande kärnstorlek, hyperkromasi
Atypiska mitoser
Förlorad polaritet - inga igenkännbara mönster av orientering till varandra

9

Anaplastisk vävnad

Man kan inte se var den ursprungar ifrån

10

Dysplasi

Oornad tillväxt, har förlorat sin arkitektur, pleomorfism, cellatypi och mitoser.

11

Carcinoma in situ

Oornad tillväxt som omfattar hela epitelets tjocklek

12

Paraneoplasi

När tumörer uttrycker proteiner/hormoner som inte kan produceras av dess motsvarighet.

Exempel: vissa lungcarcinom kan utsöndra ACTH

13

Vad är skillnaden mellan benigna och maligna tumörer?

Invasivitet och metastasering

14

Varför håller sig benigna tumörer så lokaliserade?

På grund av en fibrös kapsel

15

Hur sprider sig oftast carcinom?

Lymfatisk spridning

16

Hur sprider sig oftast sarkom?

Hematogen spridning

17

Hur många drabbas av cancer?

Var tredje individ

18

Vad orsakar cancer?

Miljöfaktorer, somatiska mutationer och epigenetiska förändringar. Kombination av arv och miljö.

19

Vilken typ av ämnen är mest carcinogena?

Fettlösliga ämnen, dessa kan diffundera rakt in i celler . Känns sedan igen av enzymsystem, ffa CYP450, som metaboliserar dessa.

Under processen kan metabol aktivering ske där det bildas reaktiva mellansteg som kan reagera med proteiner och nukleinsyror. Får vi kemiska bindningar till nukleinsyror störs replikationsprocessen och vi får mutationer.

20

Ge exempel på cancerframkallande ämnen

Alfatoxin och asbest. Även vissa virus.

21

Vilka teorier finns det för hur tumörer kan uppstå?

Klonala evolutionsmodellen - initial mutation som ger cellen bättre proliferativa egenskaper ökar risken för ytterligare mutationer som stärker effekten. Vi får fler mutationer som gynnar överlevnad och tillväxt, dessa celler delar sig och vi får många celler med dessa egenskaper.

Stamcellsmodellen - själva stamcellen har mutationer och bildar tumörceller.

22

Vilken typ av tumör växer snabbast? Varför?

Blodrelaterad cancer, dessa har inga barriärer i form av vävnad som hindrar dem från att växa.

23

Vilka två typer av gener kan muteras?

Drivers - drivande mutationer, adderar ytterligare egenskaper som gynnar tillväxt

Passengers - mutationer som uppstår men inte bidrar till utvecklandet av tumören

24

Onkgener

Normala gener som blir överaktiva eller aktiva under fel förhållanden, driver cellen att växa snabbare.

25

Vilka typer av onkgener finns?

Tillväxtfaktorer, tillväxtfaktorreceptorer, transkriptionsfaktorer

26

Vad gör c-Myc och hur kan det bidra till tumörbildning?

Via translokation i c-Myc. Hamnar i en ny promotorregion (för tunga kedjan i IgH) så vi får en överproduktion.

c-Myc initierar cellcykeln. När koncentrationen ökar tränger den bort en MAX från MAX-MAX-komplex på DNAt och bildar ett Myc-MAX-komplex som påbörjar transkription

27

Vad gör philadelphiakromosomen och hur kan den bidra till tumörbildning?

Är ett fusionsprotein av BCR-ABL-genen.

ABL är ett kinas som stabiliseras av BCR så det är ständigt aktivt och stimulerar tillväxt

28

Hur kan mutationer i IDH bidra till tumörbildning?

IDH stimulerar omvandligen från isocitrat till alfa-ketoglutarat. Om IDH är muterat får vi en ansamling av isocitrat som omvandlas till 2-hydroxyglutarat som är en onkogen.

Vi får dessutom ingen produktion av alfa-ketoglutarat vilket innebär att HIF inte bryts ner.

29

Second hit-hypothesis

Har man en medfött mutation i ena allelen behöver bara en somatisk mutation uppstå

30

Vilka karaktäristiska egenskaper finns hos tumörer?

Brist på adekvat socialt beteende (hur cellen förhåller sig till omgivande vävnad), brist på tillväxtkontroll, bortfall av differentiering och klonalitet

31

I vilka steg sker vanligtvis tumörutveckling?

1. Hyperplasi
2. Metaplasi
3. Dysplasi
4. Carcinoma in situ
5. Invasiv växt
6. Metastasering

32

Hur korrelerar tillväxthastigheten med differentieringsgrad?

Korrelerar omvänt, lågt differentierade celler tenterar att växa snabbare och vice versa

33

Hur kan man gradera atypi?

Lätt, måttlig och grav. Grav är nästan alltid malign.

34

Vad innebär med gradering av tumör?

Differentieringgraden, kan sätta detta på en skala 1 (högt) - 3 (lågt).

Finns även olika graderingssteg för olika tumörer, t ec NHG för bröstcancer.

35

Sarkomatös cancer

Syftar på en höggradig cancer med sarkom-inslag. Är en väldigt dålig prognos.

36

Hur kan man dela in tumörer i olika stadium?

Enligt TNM-systemet

T - Tis/T0-4
N - N0-3
M - M0-1

37

Hur sker metastasering?

1. Invasion av extracellulär matrix
2. Vaskulär spridning och homing

38

Ge exempel på två mutator genes

DNA-polymeras och DNA-ligas

39

Vilka hallmarks finns det?

- Självförsörjande tillväxtsignaler
- Okänslighet för hämning av tillväxt
- Undvikande av celldöd
- Obegränsad replikativ förmåga
- Metastasering
- Undkomma immunsystemet
- Förändrad energimetabolism

40

Vilka två tillåtande faktorer finns, som främjar tumörprogression?

Genomisk instabilitet (nedärvda defekter i gener som reparerar DNA) och inflammation (frisättning av tillväxtfaktorer)

41

Tropism

Rörelsen av tumörer, de rör sig i en viss riktning

42

Självförsörjande tillväxtsignaler (hallmark)

Via aktiverade onkogener, kan åstadkommas på flera olika sätt.

- De syntetiserar tillväxtfaktorer som påverkar den egna cellen autokrint
- Överuttryck av tillväxtfaktorreceptorer
- Mutationer på cykliner och CDK, antingen genom gain of function eller loss of function

43

Okänslighet för tillväxthämmande signaler (hallmark)

Muterade tumörsupressorgener, leder till oreglerad tillväxt. Finns även andra gener som bromsar tillväxt som kan muteras.

- TGF-beta, aktiverar tillväxthämmande gener så som CDK-inhibitorer. Vanligt med mutationer i dess receptor.

44

Undvikande av celldöd (hallmark)

På grund av mutationer i p53-genen eller Mdm2.

45

Obegränsad replikativ förmåga (hallmark)

Hyperaktivt telomeras

46

Angiogenes (hallmark)

Förutsättning för metastasering. Kan ske via mutationer eller då cellen känner av hypoxi och uppreglerar HIF vilket ger transkription av VEGF.

47

Undkomma immunsystemet (hallmark)

Kan ske på flera sätt:

- mutation som gör att inga funktionella MHC-I uttrycks

- ökat uttryck av proteiner som inhiberar cytotoxiska T-celler

- uttrycker inga antigen

48

Förändrad metabolism (hallmark)

Tar upp mycket glukos, ökar glykolysen och bildning av laktat. Aerob glykolys ger upphov till viktiga intermediärer som behövs för syntes av cellkomponenter. Gynnsamt för snabb tillväxt, kallas Warburg-effekten

49

Warburg-effekten

Aerob glykolys för att få viktiga intermediärer för celldelning.

50

Vad har TET2 för funktion?

TET2 tar bort metylgrupper från DNA så kromatinet kan öppnas och bli tillgängligt för transkription. Mutation i TET2 leder till att gener som kan motverka cancer tystas ner.

51

Varför är HIF1-alfa viktigt för angiogenesen?

Vid normala syretryck i cellen kommer HIF1-alfa ubiquitineras av VHL och brytas ner. HIF1-alfa fungerar som transkriptionsfaktor för VEGF som stimulerar kärlbildning. Vid mutation i VHL kommer HIF1-alfa inte att brytas ner.

52

Vad innebär kakexi?

Progressiv förlust av kroppsfett, magerhet, svaghet, anorexi och anemi

53

Vad orsakar kakexi?

Cytokiner som produceras av tumören och värdens celler

54

I vilka steg ureds tumörer?

- Klinisk undersökning
- Eventuell röntgen
- Finnålspunktion, används för att göra en cytologisk diagnostik. Kollar efter eventuell kärnatypi.
- Operation, får tillbaka PAD

55

Vilka frågor vill mans ställa till patolog?

Var det cancer? Vilken typ? Är tumören radikalt borttagen? Hur behandlar vi?

56

Prognostisk information

Vägledande om sjukdomsförlopp

57

Prediktiv information

Sannolikhet att patient svarar på en viss behandling

58

Hur kan man detektera tumörmarkörer?

Immunohistokemi. Väldigt värdefullt vid lågt differentierade tumörer, kan då ta reda på vilken vävnad den ursprungar ifrån.

59

Vilka typer av cancerbehandling finns det?

Immunoterapi, kemoterapi, hormonterapi, målspecifik terapi

60

Vilka olika typer av kemoterapi finns? Beskriv kort

Antimetaboliter - liknar normala byggstenar i DNA/RNA men hämmar istället detta

Topoisomerashämmare - leder till strängbrott, typ I enkelsträngsbrott) och typ II (dubbelsträngsbrott)

Alkylerare - bildar kovalenta bindningar i DNA så det blir defekt replikation

Mikrotubulihämmare

Proteasomhämmare - defekta proteiner bryts inte ner utan skadar cellen så vi får celldöd

61

Vad är principen för hormonterapi?

Liknar den hormon som tumören behöver för proliferation, är en kompetativ hämmare genom att blockera receptorn.

62

Varför är kemoterapi dosbegränsat?

För benmärgens återhämtning

63

Vilka två typer av tubulihämmare finns?

Vinkaalkaloider - hämmar polymerisering så mikrotubuli inte kan bildas

Taxaner - hämmar depolymerisering så mikrotubuli inte kan brytas ner vilket krävs för att dra isär kromosomer

64

Varför får vi nedbrytning av fett?

Ökad lipolytisk aktivitet

65

Vad innebär seed and soil?

För att en tumörcell ska kunna fastna på ett nytt ställe krävs vissa förutsättningar, så som adhesionsmolekyler och tillväxtfaktorer

66

Hur kan vi upprelgera genuttryck?

Translokaltioner, genamplifiering, epigenetiska förändringar och mutationer

67

Vad gör ATM?

Är ett sensorprotein, känner av hur cellen mår. Kan fosforylera p53 så vi får cellcykelarrest

68

Vad sker i cellen när vi får signal om celldelning?

Sker en uppreglering av cyklin D som binder till CDK4/6 och skapar ett komplex som fosforylerar Rb så E2F kan gå in i kärnan och stimulera syntes av proteiner som driver cellcykeln

69

Vad gör vHL?

Reglerar genuttryck av HIF1-alfa

70

Vad gör WNT?

Motverkar nedbrytning av beta-katenin som då blir en transkriptionsfaktor för cellproliferation.

APC är en del i WNT-signaleringen

71

Vad menas med miss match-repair?

MMR formar ett komplex som binder in till detta och korrigerar de felaktiga baserna

72

Hur påverkar Warburg-effekten resten av kroppen?

Anaerob glykolys ger 4 ATP och ansamling av laktat. Laktatet tas till levern (cori-cykeln) där det omvandlas till glukos via glukoneogenesen, vilket kostar 6 ATP. Detta innebär att tumören får energi men resten av kroppen förlorar energi.

73

Hur fungerar målspecifik terapi?

Riktar in sig på ett muterat protein som är viktigt för cellens tillväxt. Samma protein finns inte i friska celler vilket gör att man kan undkomma biverkningar.

74

Vad för typ av genförändringar ger rökning upphov till?

Punktmutationer - inte translokationer.

75

Hur många driver-mutationer krävs för att utveckla en tumör?

4-5 stycken på avgörande platser i genomet

76

Vilka typer av mutationer finns?

Utbyte av bas (silent, missense, nonsense), deletion/insertion och frameshift (ny läsram)

77

Vad innebär non-disjunction?

Defekt uppdelning av kromosomer så två kromosomer går till ena cellen och den andra dottercellen blir utan, dvs får en förlorad allel

78

Vilka typer av målspecifik terapi finns?

RAS-hämmare

EGFR-hämmare

BCR-ABL-tyrokinashämmare