Chapter 18 Vocabulary Flashcards Preview

Latin > Chapter 18 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Chapter 18 Vocabulary Deck (22):
1

v. absum, abesse, āfuī + abl.

I am away from

2

v. discō, discere, didicī

I learn

3

v. fleō, flēre, flēvi, fletum

I weep

4

v. ineō, inīre, iniī, initum

I enter, begin

5

v. trānseō, trānsīre, trānsīi, transitum

I cross

6

v. studeō, studēre, studuī + dat.

I study

7

v. valēre iubēo

I bid goodbye to

8

v. vendō, vendere, vendidī, venditum

I sell

9

v. cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, conspectum

I catch sight of

10

n. lacrima, -ae (f.)

tear

11

n. silva, -ae (f.)

wood

12

n. annus, -ī (m.)

year

13

n. ignis, ignis (m.)

fire

14

n. iter, itineris (n.)

journey

15

n. tempus, temporis (n.)

time

16

n. vēr, vēris (n.)

spring

17

n. diēs, diēī (m.)

day

18

prep. sine + abl.

without

19

adj. longus, -a, -um

long

20

adj. longē

far

21

adv. adhūc

still

22

adv. tam

so

Decks in Latin Class (96):