Chapter 18 Vocabulary Flashcards Preview

Latin > Chapter 18 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Chapter 18 Vocabulary Deck (22)
Loading flashcards...
1

v. absum, abesse, āfuī + abl.

I am away from

2

v. discō, discere, didicī

I learn

3

v. fleō, flēre, flēvi, fletum

I weep

4

v. ineō, inīre, iniī, initum

I enter, begin

5

v. trānseō, trānsīre, trānsīi, transitum

I cross

6

v. studeō, studēre, studuī + dat.

I study

7

v. valēre iubēo

I bid goodbye to

8

v. vendō, vendere, vendidī, venditum

I sell

9

v. cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, conspectum

I catch sight of

10

n. lacrima, -ae

tear (f.)

11

n. silva, -ae

wood (f.)

12

n. annus, -ī

year (m.)

13

n. ignis, ignis

fire (m.)

14

n. iter, itineris

journey (n.)

15

n. tempus, temporis

time (n.)

16

n. vēr, vēris

spring (n.)

17

n. diēs, diēī

day (m.)

18

prep. sine + abl.

without

19

adj. longus, -a, -um

long

20

adj. longē

far

21

adv. adhūc

still

22

adv. tam

so