Chapter 24 Vocabulary Flashcards Preview

Latin > Chapter 24 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Chapter 24 Vocabulary Deck (22)
Loading flashcards...
1

v. numerō, numerāre

I count

2

v. caveō, cavēre, cāvī, cautum

I beware of

3

v. praetereō, praeterīre, praeteriī, praeteritum

I go past, pass

4

v. prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, provisum

I forsee

5

v. vehō, vehere, vēxī, vectum

I carry

6

v. fiō, fierī, factum

I become

7

adv. dēnique

lastly, finally

8

adv. magnopere

greatly

9

adv. quam

than

10

conj. quamquam

although

11

n. victōria, -ae

victory (f.)

12

n. inimīcus, -ī

enemy (m.)

13

n. praemium, -ī

reward (n.)

14

n. spectāculum, -ī

show (n.)

15

n. cliēns, clientis

client, dependent (m.)

16

n. ōrdō, ōrdinis

rank, line, order (m.)

17

n. spectātor, spectātōris

spectator (m.)

18

n. genus, generis

race, kind, sort (n.)

19

n. cōnspectus, cōnspectūs

sight, view (m.)

20

adj. superbus, -a, -um

proud

21

adj. crūdēlis, crūdēle

cruel

22

adj. ferōx, ferōcis

fierce