Chapter 20 Vocabulary Flashcards Preview

Latin > Chapter 20 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Chapter 20 Vocabulary Deck (29):
1

v. appellō, appellāre, appellāvī

I call (by name)

2

v. recitō, recitāre, recitāvī

I recite, read aloud

3

v. rīdeō, rīdēre, rīsī, risum

I laugh

4

v. induō, induere, induī, indutum

I put on

5

v. intellegō, intellegere, intellēxī

I understand

6

n. poēta, -ae (m.)

poet

7

n. grātiae, -ārum (f.) pl.

thanks

8

(v.) grātiās agō + dat.

I thank

9

n. schola, -ae (f.)

school, schoolroom

10

n. discipulus, -ī (m.)

pupil

11

n. liber, librī (m.)

book

12

n. gradus, gradūs (m.)

step

13

n. manus, manūs (f.)

hand

14

n. versus, versūs (m.)

verse

15

n. vultus, vultūs (m.)

face, expression

16

adj. rēctus, -a, -um

straight

17

adv. rēctē

rightly, correctly

18

adj. sevērus, -a, -um

severe

19

adj. facilis, facile

easy

20

adv. facile

easily

21

n. gradus, gradūs (m.)

step

22

n. manus, manūs (f.)

hand

23

n. versus, versūs (m.)

verse

24

n. vultus, vultūs (m.)

face, expression

25

adj. rēctus, -a, -um

straight

26

adv. rēctē

rightly, correctly

27

adj. sevērus, -a, -um

severe

28

adj. facilis, facile

easy

29

adv. facile

easily

Decks in Latin Class (96):