Chapter 3 This Gift is for You Flashcards Preview

Learn Filipino (Tagalog) > Chapter 3 This Gift is for You > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 This Gift is for You Deck (130):
0

Halikayo

Come on everybody

1

Ito

This

2

Kaibigan

Friend

3

Ko

My

4

Taga

From

5

Magandang hapon

Good afternoon

6

Sa inyong lahat

To you all

7

Nanay

Mother

8

Tatay

Father

9

Kapatid

Brother/sister

10

Lolo

Grandfather

11

Lola

Grandmother

12

Kapatid

Sister

13

Pamangkin

Niece/nephew

14

Pinsan

Cousin

15

Bayaw

Brother in law

16

Hipag

Sister in law

17

Kailangan

I need/I want

18

Gusto ko bumili

I'd like to buy

19

Payong

Umbrella

20

Posporo

A box of matches

21

Nagtitinga ba kayo

Do you sell

22

Shampoo

Shampoo

23

Tee shirt

Tee shirt

24

Tinapay

Bread

25

Mapa

Map

26

Ang

The

27

Mainit

Hot

28

Marumi

Dirty

29

Malinis

Clean

30

Bahay

House

31

Beautiful

Maganda

32

Maliit

Small

33

Makulay

Colourful

34

Mabango

Fragrant

35

Bulaklak

Flower

36

Pamilya

Family

37

Masaya

Happy

38

Isda

Fish

39

Sariwa

Fresh

40

Panahon

Weather

41

Kalsada

Street

42

Kotse

Car

43

Pasalubong

Gift

44

Para sa inyo

For you

45

Regalong ito

This gift

46

Magustuhan sana ninyo

I hope you'll like it

47

Rin

Also

48

Isang kahon

One box

49

Mukhang

Looks/appears

50

Ang paborito kong

My favourite

51

Buhat sa

From

52

Muli

Again/once more

53

Walang anuman

You're welcome

54

Hindi

No/not

55

Wala

No/none

56

Hinding Hindi

Never

57

Walang wala

I have no money (Lit. No, nothing)

58

May sama ng loob

I'm hurt (Lit. I have a bad feeling inside)

59

Magmahabang dulang

Forthcoming marriage (Lit. A long dining table)

60

May sinasabi

Denotes wealth (Lit. To have something to say)

61

Maraming kuskos-balungos

Beats around the bush (Lit. A lot of scrubbing and fussing)

62

Mansanas

Apple

63

Binili

Bought

64

Gusto

Like/Want

65

Come on everybody

Halikayo

66

This

Ito

67

Friend

Kaibigan

68

My

Ko

69

From

Taga

70

Good afternoon

Magandang hapon

71

To you all

Sa inyong lahat

72

Mother

Nanay

73

Father

Tatay

74

Brother/sister

Kapatid

75

Grandfather

Lolo

76

Grandmother

Lola

77

Sister

Kapatid

78

Niece/nephew

Pamangkin

79

Cousin

Pinsan

80

Brother in law

Bayaw

81

Sister in law

Hipag

82

I need/I want

Kailangan

83

I'd like to buy

Gusto ko bumili

84

Umbrella

Payong

85

A box of matches

Posporo

86

Do you sell

Nagtitinga ba kayo

87

Shampoo

Shampoo

88

Tee shirt

Tee shirt

89

Bread

Tinapay

90

Map

Mapa

91

The

Ang

92

Hot

Mainit

93

Dirty

Marumi

94

Clean

Malinis

95

House

Bahay

96

Maganda

Beautiful

97

Small

Maliit

98

Colourful

Makulay

99

Fragrant

Mabango

100

Flower

Bulaklak

101

Family

Pamilya

102

Happy

Masaya

103

Fish

Isda

104

Fresh

Sariwa

105

Weather

Panahon

106

Street

Kalsada

107

Car

Kotse

108

Gift

Pasalubong

109

For you

Para sa inyo

110

This gift

Regalong ito

111

I hope you'll like it

Magustuhan sana ninyo

112

Also

Rin

113

One box

Isang kahon

114

Looks/appears

Mukhang

115

My favourite

Ang paborito kong

116

From

Buhat sa

117

Again/once more

Muli

118

You're welcome

Walang anuman

119

No/not

Hindi

120

No/none

Wala

121

Never

Hinding Hindi

122

I have no money (Lit. No, nothing)

Walang wala

123

I'm hurt (Lit. I have a bad feeling inside)

May sama ng loob

124

Forthcoming marriage (Lit. A long dining table)

Magmahabang dulang

125

Denotes wealth (Lit. To have something to say)

May sinasabi

126

Beats around the bush (Lit. A lot of scrubbing and fussing)

Maraming kuskos-balungos

127

Apple

Mansanas

128

Bought

Binili

129

Like/Want

Gusto