Chapter 5 Money Flashcards Preview

Learn Filipino (Tagalog) > Chapter 5 Money > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 Money Deck (272):
0

Pera

Money

1

May

Have/has

2

Bigyan

Give

3

Itim

Black

4

Mayroon

Have/has (used in replies)

5

Limang piso

Five pesos

6

Isang dosena

One dozen

7

Nga

Please/indeed/really

8

Iyan lang

That's all (just those)

9

Tig tatlong piso

Three pesos each

10

Anong kulay?

What colour?

11

Tao po?

Anyone at home?

12

Naman

To you too / on the other hand

13

Heto

Here you are

14

Disi-otso pisos

Eighteen pesos

15

Lahat-lahat

All in all / altogether

16

Ano pa?

Anything else?/what else?

17

Bayad ko

My payment

18

One

Isa

19

Dalawa

Two

20

Tatlo

Three

21

Apat

Four

22

Lima

Five

23

Anim

Six

24

Pito

Seven

25

Walo

Eight

26

Siyam

Nine

27

Sampu

Ten

28

Lambing-isa

Eleven

29

Labingdalawa

Twelve

30

Labintatlo

Thirteen

31

Labing-apat

Fourteen

32

Labinlima

Fifteen

33

Labing-anim

Sixteen

34

Labimpito

Seventeen

35

Labingwalo

Eighteen

36

Labinsiyan

Nineteen

37

Dalawampu

Twenty

38

Dalawampu't isa

21

39

Dalawampu't dalawa

22

40

Dalawampu't tatlo

23

41

Dalawampu't ampat

24

42

Dalawampu't Lima

26

43

Dalawampu't anim

26

44

Dalawampu't pito

27

45

Dalawampu't walo

28

46

Dalawampu't siyam

29

47

Tatlumpu

30

48

Apatnapu

40

49

Limampu

50

50

Animapu

60

51

Pitumpu

70

52

Walumpu

80

53

Siyamnapu

90

54

Isandaan

100

55

Dalawandaan

200

56

Talongdaan

300

57

Apatnaraan

400

58

Limandaan

500

59

Animnaraan

600

60

Pitongdaan

700

61

Walingdaan

800

62

Siyamnaraan

900

63

Isanlibo

1000

64

Mahabang pila

Long queue

65

Sirang silya

Broken chair

66

Piso

1 peso

67

Dalawang piso

2 pesos

68

Apat na piso

4 pesos

69

Tatlong piso

3 pesos

70

Limang piso

5 pesos

71

Anim na piso

6 pesos

72

Pitong piso

7 pesos

73

Walong piso

8 pesos

74

Siyam na piso

9 pesos

75

Sampung piso

10 pesos

76

Ala-una

1:00

77

Alas dos

2:00

78

Alas tres

3:00

79

Alas kuwatro

4:00

80

Alas singko

5:00

81

Alas sais

6:00

82

Alas siyete

7:00

83

Alas otso

8:00

84

Alas nuwebe

9:00

85

Alas diyes

10:00

86

Alas onse

11:00

87

Alas dose

12:00

88

Y medya

Half past

89

Magkano

How much

90

Magkakano

How much each

91

Tindera

Vendor

92

Bili na

Come and buy

93

Murang mura

Very cheap

94

Kay mahal nga

In fact it's expensive

95

Buntal

A kind of filipino fibre

96

Tignan ninyo

You have a look

97

Isukat ninyo

You try

98

Medyo maliit

Slightly small

99

Wala bang tawad

Any chance of a discount?

100

Gusto ninyo

You like

101

Kayo naman

Oh, you

102

Malulugi

I'll lose

103

Eto Lang

Just this

104

Talaga

Really

105

Mayaman naman kayo

Anyway, you are rich

106

O, sige

Alright/ok

107

Kung Hindi

If not

108

Hindi na bale

Never mind

109

Mangga

Mango

110

Guyabano

Soursop

111

Dalandan

Oranges

112

Papaya

Papaya

113

Pinya

Pineapple

114

Saging

Banana

115

Lanzones

Lanzones

116

Bayabas

Guava

117

Talong

Eggplant

118

Ampalaya

Bitter melon

119

Kalabasa

Squash

120

Sili

Hot pepper

121

Kamatis

Tomatoes

122

Pechay

Pakchoy (cabbage)

123

Reployo

Cabbage

124

Ano po ang maipaglilingkod ko

What (service) can I do

125

Gusto kong magpapalit ng

I want to change some

126

Ang palit

The exchange rate

127

Sa isang

To one / against one

128

Inabot

Handed over

129

Bumilang

Counted

130

Pera at recibo ninyo

Your money and receipt

131

Magpapalit din ba kayo

Do you also change?

132

Pailangin po namin

We also need

133

Passporte ninyo

Your passport

134

Pirmihan Lang

Please sign

135

Ang mga tseke

The cheques

136

Money

Pera

137

Have/has

May

138

Give

Bigyan

139

Black

Itim

140

Have/has (used in replies)

Mayroon

141

Five pesos

Limang piso

142

One dozen

Isang dosena

143

Please/indeed/really

Nga

144

That's all (just those)

Iyan lang

145

Three pesos each

Tig tatlong piso

146

What colour?

Anong kulay?

147

Anyone at home?

Tao po?

148

To you too / on the other hand

Naman

149

Here you are

Heto

150

Eighteen pesos

Disi-otso pisos

151

All in all / altogether

Lahat-lahat

152

Anything else?/what else?

Ano pa?

153

My payment

Bayad ko

154

Isa

One

155

Two

Dalawa

156

Three

Tatlo

157

Four

Apat

158

Five

Lima

159

Six

Anim

160

Seven

Pito

161

Eight

Walo

162

Nine

Siyam

163

Ten

Sampu

164

Eleven

Lambing-isa

165

Twelve

Labingdalawa

166

Thirteen

Labintatlo

167

Fourteen

Labing-apat

168

Fifteen

Labinlima

169

Sixteen

Labing-anim

170

Seventeen

Labimpito

171

Eighteen

Labingwalo

172

Nineteen

Labinsiyan

173

Twenty

Dalawampu

174

21

Dalawampu't isa

175

22

Dalawampu't dalawa

176

23

Dalawampu't tatlo

177

24

Dalawampu't ampat

178

26

Dalawampu't Lima

179

26

Dalawampu't anim

180

27

Dalawampu't pito

181

28

Dalawampu't walo

182

29

Dalawampu't siyam

183

30

Tatlumpu

184

40

Apatnapu

185

50

Limampu

186

60

Animapu

187

70

Pitumpu

188

80

Walumpu

189

90

Siyamnapu

190

100

Isandaan

191

200

Dalawandaan

192

300

Talongdaan

193

400

Apatnaraan

194

500

Limandaan

195

600

Animnaraan

196

700

Pitongdaan

197

800

Walingdaan

198

900

Siyamnaraan

199

1000

Isanlibo

200

Long queue

Mahabang pila

201

Broken chair

Sirang silya

202

1 peso

Piso

203

2 pesos

Dalawang piso

204

4 pesos

Apat na piso

205

3 pesos

Tatlong piso

206

5 pesos

Limang piso

207

6 pesos

Anim na piso

208

7 pesos

Pitong piso

209

8 pesos

Walong piso

210

9 pesos

Siyam na piso

211

10 pesos

Sampung piso

212

1:00

Ala-una

213

2:00

Alas dos

214

3:00

Alas tres

215

4:00

Alas kuwatro

216

5:00

Alas singko

217

6:00

Alas sais

218

7:00

Alas siyete

219

8:00

Alas otso

220

9:00

Alas nuwebe

221

10:00

Alas diyes

222

11:00

Alas onse

223

12:00

Alas dose

224

Half past

Y medya

225

How much

Magkano

226

How much each

Magkakano

227

Vendor

Tindera

228

Come and buy

Bili na

229

Very cheap

Murang mura

230

In fact it's expensive

Kay mahal nga

231

A kind of filipino fibre

Buntal

232

You have a look

Tignan ninyo

233

You try

Isukat ninyo

234

Slightly small

Medyo maliit

235

Any chance of a discount?

Wala bang tawad

236

You like

Gusto ninyo

237

Oh, you

Kayo naman

238

I'll lose

Malulugi

239

Just this

Eto Lang

240

Really

Talaga

241

Anyway, you are rich

Mayaman naman kayo

242

Alright/ok

O, sige

243

If not

Kung Hindi

244

Never mind

Hindi na bale

245

Mango

Mangga

246

Soursop

Guyabano

247

Oranges

Dalandan

248

Papaya

Papaya

249

Pineapple

Pinya

250

Banana

Saging

251

Lanzones

Lanzones

252

Guava

Bayabas

253

Eggplant

Talong

254

Bitter melon

Ampalaya

255

Squash

Kalabasa

256

Hot pepper

Sili

257

Tomatoes

Kamatis

258

Pakchoy (cabbage)

Pechay

259

Cabbage

Reployo

260

What (service) can I do

Ano po ang maipaglilingkod ko

261

I want to change some

Gusto kong magpapalit ng

262

The exchange rate

Ang palit

263

To one / against one

Sa isang

264

Handed over

Inabot

265

Counted

Bumilang

266

Your money and receipt

Pera at recibo ninyo

267

Do you also change?

Magpapalit din ba kayo

268

We also need

Pailangin po namin

269

Your passport

Passporte ninyo

270

Please sign

Pirmihan Lang

271

The cheques

Ang mga tseke