Clear deficiency heat Flashcards Preview

NCCAOM herbs > Clear deficiency heat > Flashcards

Flashcards in Clear deficiency heat Deck (5):
1

Qing hao bie jia tang

yin xu with heat in ying level, night fever and morning coolness, no sweating as fever recedes,

2

mod heat 5 centers, yellow urine, red tongue, yellow coat

+ bai mao gen

3

mod fever of unknown origin due to yin xu

+ di gu pi, bai wei,

4

Qing gu san, cool bones powder

tidal fvr, and steaming bones, sensation from yin xu,

5

Dang gui liu huang tang, Tangkuei and 6 yellows

raging fire from yin xu,