Release exterior Flashcards Preview

NCCAOM herbs > Release exterior > Flashcards

Flashcards in Release exterior Deck (21):
1

Gui Zhi Tang,

disperse wind cold, side effect to much prescribed use Bai hu Jia ren shen tang

2

Mod low grade fever

qing hao, bai wei

3

Chai ge jie ji tang

unresolved Tai yang to yang ming, inc fever & dec chills, orbital/eye pain

4

Mods no chills headache or pain

- qiang huo, bai zhi

5

Mods dry mouth and tongue

+ zhi mu,tian hua fen

6

Sang ju yin

ext wind heat cause cough, conjunctivitis,

7

mods sore throat

+ ma bo, Niu bang zi

8

Yin Qiao san

wind heat toxin, sore throat, mumps or boils.

9

ren shen bai du san

ext w/c with qi xu, high fvr, severe chills, no sweat,

10

mods severe qi xu

inc ren shen or add huang qi

11

mods dys disorders with abd pain, blood or pus

+ mu xiang, bai shao

12

mods earlys stage sores

- ren shen

13

Du huo ji sheng t

Wind damp cold obstruction, with liver/ki xu & qi/xue xu, pain and heavy lower extremities,

14

Sheng ma ge gen tang

release ext wind heat, heat lu/st, measles & rashes, release muscle layer

15

Xiao qing long tang, minor bluegreen dragon

release ext w/c, copius sputum,

16

Ding chuan tang

arrest wheeze dec, ext w/c with interior lung heat,

17

Xiang su san

release wind cold, with qi yu interior,

18

Ge gen huang lian huang qin tang

release ext w/c and purge interior heat

19

Ge gen tang

release ext w/c, tai yang, stiff upper back/neck

20

Jia Jian wei ru tang

release ext w/h with int def of blood and yin,

21

Ma Huang tang

ext cold shi,