Clear qi level heat Flashcards Preview

NCCAOM herbs > Clear qi level heat > Flashcards

Flashcards in Clear qi level heat Deck (3):
1

Bai hu tang

four bigs, High fever, big pulse, big sweat, big thirst, P flooding, forceful or slippery/rapid

2

Qing wen bai du yin, clear epidemics

clear heat qi/xue levels,

3

Zhu ye shi gao tang

qi level heat lung and stomach, injured yin & qi,