Harmonize Flashcards Preview

NCCAOM herbs > Harmonize > Flashcards

Flashcards in Harmonize Deck (12):
1

Si ni San, frigid extremities powder

lv qi overact sp, cold fingers and toes, body warm, raynauds

2

modif, intercostal neuralgia

gua lou pi, xie bai, yu jin,

3

Xiao chai hu tang, minor bupeurum

shao yang syndrome, alt fvr/chills, or heat uterus with fvr/ch

4

mod vertigo

ju hua, gou teng, jue ming zi

5

ban xia xie xing tang, pinellia to drain epig

st/int dysh with heat/cold in Mj, Huang lian king, epig/focal distention, g

6

xiao yao san

lv qi yu with blood xu and sp qi xu, hypoch pain, ha, vertigo, irr menses dist breasts,

7

Da chai hu tang

shao yang and yang ming, release shao yang and purge interior heat,

8

gan cao xie xin tang, licorice to drain epig

severe stomach qi xu with food and liquid yu,

9

san zi yang qin tang, 3 seeds to nourish parents

dispel phlegm, warm tx phlegm cold in lungs with food yu

10

Ingrediants san zi

zi su zi, bai jie zi, lai fu zi

11

sheng jiang xie xin tang, fresh ginger to drain epig

harmonize st/int, sp xu with food and fluid yu

12

tong xie yao fang,

harmonize lv/sp, painful diarrhea