Daily Activities Flashcards Preview

JPN V1 > Daily Activities > Flashcards

Flashcards in Daily Activities Deck (37):
1

okimasu

get up

2

asagohan o tabemasu

eat breakfast

3

hirugohan

lunch

4

bangohan

dinner

5

gakkoo e ikimasu

go to school

6

kurasu

class

7

toshokan

library

8

shigoto

work

9

o-cha o nomimasu

drink tea

10

koohii

coffee

11

koocha

black tea

12

undoo o shimasu

(do) exercise

13

terebi o mimasu

watch TV

14

eega

movie

15

dorama

drama

16

nyuusu

news

17

hon o yomimasu

read a book

18

shinbun

newspaper

19

zasshi

magazine

20

ongaku o kikimasu

listen to music

21

shiidii

CD

22

rajio

radio

23

Nihongo o benkyoo shimasu

study Japanese

24

suugaku

math

25

Huransugo

French

26

nemasu

sleep

27

kare... made...

from ... until...

28

kaimono

shopping

29

tegami o kakimasu

write a letter

30

deeto (o) shimasu

go on a date

31

yakyuu o shimasu

play baseball

32

kaimono ni ikimasu

go shopping

33

ichinichi-juu nemasu

sleep all day

34

tomodachi ni aimasu

meet with a friend

35

tomodachi to hanashimasu

talk with a friend

36

Nihongo o renshuu shimasu

practice Japanese

37

denwa o shimasu

make a phone call