Verbs Flashcards Preview

JPN V1 > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (15):
1

shimasu

(dummy) do

2

ikimasu

go

3

hanashimasu

speak

4

kaerimasu

return

5

kakimasu

listen

6

kikimasu

come

7

mimasu

look, watch

8

nemasu

sleep

9

nomimasu

drink

10

okimasu

get up

11

renshuu shimasu

practice

12

tabemasu

eat

13

yomimasu

read

14

karai desu(?)

dislike

15

suki desu

like