Daily Routine Flashcards Preview

Chinese > Daily Routine > Flashcards

Flashcards in Daily Routine Deck (11):
1

To sleep

睡觉
Shuì jiào

2

To go home

回家
Huí jiā

3

To do homework

做作业
Zuò zuò yè

4

Shang hai

上海
Shàng hai

5

After

以后
Yi hòu

6

To go to work

上班
Shàng bān

7

To finish work

下班
Wan shang

8

Evening

晚上
Wan shang

9

All/both


Dōu

10

Every day

每天
Mei tiān

11

To get up

起床
Qi chuáng