Others Not Mentioned Flashcards Preview

Chinese > Others Not Mentioned > Flashcards

Flashcards in Others Not Mentioned Deck (67):
1

Department Store

百货商店
bai huo shang dian

2

flower shop

花店
hua dian

3

Shoe Shop

鞋店
xie dian

4

Book Shop

书店
shu dian

5

Shopping Centre

购物中心
go wu zhong xin

6

Hospital

医院
yi yuan

7

restaurant

饭馆
fan guan

8

library

图书馆
tu shu guan

9

cafe

咖啡馆
ka fei guan

10

Art Gallery

美术馆
mei shh guan

11

airport

飞机场
fei ji chang

12

Teacher

老师
lao shi

13

lawyer

律师
lu shi

14

barber

理发师
li fa shi

15

farmer

农夫
nong fu

16

fisherman

渔夫
yu fu

17

fire fighter


消防员
xiao fang yuan

18

dentist

牙医
ya yi

19

mail carrier

邮差
you chai

20

policeman

警察
jing cha

21

principal

校长
xiao zhang

22

chef

厨师
chu shi

23

veterinarian

兽医
shou yi

24

architect

建筑师
jian zhu shi

25

Fruit

水果
shui guo

26

vegetables

蔬菜
shu cai

27

Strawberry

草莓
cao mei

28

Blueberries

蓝莓
lan mei

29

pear


li

30

lemon

柠檬
ning meng

31

peaches

桃子
tao zi

32

potato

土豆
tu dou

33

Carrots

胡萝卜
hu lou bo

34

cauliflower

菜花
cai hua

35

Broccoli

西蓝花
xi lan hua

36

colouring pencils

彩笔
cai bi

37

mobile phone

手机
shou ji

38

calculator

计算器
ji suan qi

39

scissors

剪刀
jian dao

40

eraser

橡皮
xiang pi

41

ruler

尺子
chi zi

42

Stationary

文具
wen ju

43

School bag

书包
shu bao

44

notebook

本子
ben zi

45

dictionary

字典
zi dian

46

pencil

铅笔
qian bi

47

pen

钢笔
gang bi

48

What can I do for you?

你买什么
ni mai shen me?

49

I just have a look

我看看
Wo kan kan

50

I am looking for

我在找
wo zai zhao

51

Do you have ...?

你们有。。。
ni men you ...

52

can I try it/ them on?

我能是(一)试吗? 我可以试穿吗
wo neng shi (yi) shi ma? wo ke yi shi chuan ma?

53

Of course you can

当然可以
dang ran ke yi

54

Excuse me, where is the fitting room?

请问,试衣间在哪里
qing wen, shi yi jian zai na li?

55

It is over there

在哪里
zai na li

56

Do you have a cheaper one

又便宜一点儿的吗?
you pian yi dianer de ma?

57

Do you have a smaller one

有小一点儿的吗
you shao yi dianer de ma?

58

I don't like this colour

我不喜欢个颜色
Wo bu xi huan zhe ge yan se

59

Do you have a black one?

你们有黑色的吗?
ni men you hei se de ma

60

Do you have size L

你们有大好的吗?
ni men you da hao de ma?

61

Can you give me a discount?

能打折吗?
neng da she ma?

62

Can you help me to change a bigger one?

你能帮我换一件大点儿的吗?
ni neng bang wo huan yi jian da diener de ma?

63

Can you help to change a size 14 one?

你能帮我换一个14号的吗?
ni neng bang wo huan yi ge 14 hao de ma?

64

cash

先进
xian jin

65

How do you pay?

你怎么付钱?
ni zen me fu qian

66

I use cash

我用现金
wo young xian jin

67

I use credit card

我用信用卡
wo young xin yong ka