Reasons Why Mrs Wang Is A Bad Teacher Flashcards Preview

Chinese > Reasons Why Mrs Wang Is A Bad Teacher > Flashcards

Flashcards in Reasons Why Mrs Wang Is A Bad Teacher Deck (40):
1

There

那里
Nà li

2

an intersection

路口
lù kou

3

the first intersection

笫一个路口
dì yī ge lu kou

4

the second intersection

第二个路口
di er ge lu kou

5

intersection (that looks like the Chinese character 十 )

十字路口
shi zi lu kou

6

T intersection

丁字路口
ding zi lu kou

7

traffic lights

红绿灯
hong lu deng

8

a roundabout

环岛
huang dao

9

at the end of the road

路的尽头
lu de jin tou

10

straight ahead

一直走
yi zhi zou

11

go straight ahead

一直向前走 / 一直往前走
yi zhi xiang qian zou/ yi zhi wang qiang zou

12

go straight ahead on ...

沿着⋯一直走
yan zhe ... yi zhi zou

13

straight ahead for 2 minutes

一直往前走两分钟
yi zhi wang qian zou liang fen zhong

14

keep walking ahead again

再往前走
zai wang qian zou

15

turn left/ make a left turn

左拐/ 向左拐
zuo guai/ xiang zuo guai

16

turn right/ make a right turn

右拐/ 向右拐
you guai / xiang you guai

17

Where

哪里/哪儿
Na li/ naer

18

at the traffic lights

到了红绿灯
dao le hong lu deng

19

At the first intersection

到了第一个路口
dao le di yi ge lu kou

20

cross the road

过马路
guo ma lu

21

to pass by

走过
zuo guo

22

to go through

穿过
chuang guo

23

How to get to ....?

怎么走…?
zen me zou ....?

24

How to go to ....?

怎么去⋯?/去⋯怎么走?
zen me qu/ qu zen me zou

25

is there ..... nearby?

附近有…吗?
fu jin you ...... ma?

26

Is the train station far from here?

火车站离这里远吗?
huo che zhan li zhe li yuan ma?

27

It takes one hour by driving

开车用一个小时
kai che yong yi ge xiao shi

28

it takes 10 minutes on foot

走路用十分钟
zou lu yong shi fen zhong

29

Department Store

百货商店
bai hou shang dian

30

Flower Shop

花店
Hua dian

31

Shoe Shop

鞋店
xie dian

32

Book Shop

书店
shu dian

33

Shopping Centre

购物中心
gou wu zhong xin

34

Hospital

医院
yi yuan

35

Reaustraunt

饭馆
fan guan

36

library

图书馆
tu shu guan

37

Cafe

咖啡馆
ka fei guan

38

Art Gallery

美术馆
mei shu guan

39

airport

飞机场
fei ji chang

40

School

学校
xue xiao