Holiday Locations and Activities Flashcards Preview

Chinese > Holiday Locations and Activities > Flashcards

Flashcards in Holiday Locations and Activities Deck (13):
1

Seaside

海边
hai bian

2

Mountains

山区
shang qu

3

country side

农村
nong cun

4

City

城市
cheng shi

5

Museum

博物馆
Bon Wu guan

6

To ski/skiing

滑雪
hua due

7

To go for a walk

散步
San bu

8

To go


qu

9

Friend

朋友
Peng you

10

Place

地方
Di fang

11

Boyfriend

男朋友
Nan Peng you

12

Together with ... To do ...

和⋯一起…
He... Yi Qi...

13

I go to the mountains with my friend to ski

我和朋友一起去山区滑雪
Wo he peng you yi qi qu shang qu hua xue