De Bono Flashcards Preview

English vocabulary > De Bono > Flashcards

Flashcards in De Bono Deck (46):
1


abolish [əˈbɒlɪʃ]

zrušiť, odstrániť (The main purpose of thinking is to abolish thinking.)

2


vinegar [ˈvɪnɪgə]

ocot (vínny)

3


spoonful [ˈspuːnˌfʊl]

lyžica, lyžička (You take a spoonful of oil from the oil glass).

4


stir [stɜː]

zamiešať, rozmiešať ( You take a spoonful of oil from the oil glass. You stir thoroughly and then take...)

5

thoroughly [ˈθʌrəlɪ]

dôkladne, riadne (You stir thoroughly and then take)

6


assertion [əˈsɜːʃən]

tvrdenie, vyhlásenie ( My publishers were highly sceptical of this assertion.)

7


point out

poukázať, upozorniť ( After publication a logician wrote politely to point out my error).

8


impeccable [ɪmˈpekəbəl]

bezchybný, dokonalý (The logic seems impeccable)

9


subtract [səbˈtrækt]

odrátať, odpočítať ( If we now subtract this same amount of oil from both spoonfuls we must be left with equal volume in each.)

10

look upon

považovať, hľadieť ( The numbers are looked upon as stacked boxes).

11

add up

sčítať (súčet) (We add up all rows)

12


stack [stæk]

hromada, kopa (Stack of boxes)

13


jigsaw [ˈdʒɪgˌsɔː] (puzzle)

skladačka, skladačkový

14


whereby [weəˈbaɪ]

pomocou ktorého (The mind provides a means whereby incoming information gets organized)

15


tray [treɪ]

podnos, tácka

16

viscous [ˈvɪskəs]

viskózny

17


fluid [ˈfluːɪd]

tekutina, kvapalina

18


stout [staʊt]

pevný, hrubý (stout membrane)

19


gradually [ˈgrædjuəlɪ]

postupne, pozvoľna (A steel ball is dropped on to the surface. Gradually it sinks in.)

20


heat up

ohriať, prihriať (The bowl of ink is heated up)

21


dissolve [dɪˈzɒlv]

rozpustiť (the hot ink dissolves the gelatine)

22

pour off

odliať (z hrnca)

23


shallow [ˈʃæləʊ]

plytký, povrchný (a shallow depression remains on the surface of the gelatine.)

24


depression [dɪˈpreʃən]

priehlbina, preliačina

25


erode [ɪˈrəʊd]

narušiť (In the end a sort of channel will have been eroded in the surface of the gelatine)

26


alter [ˈɔːltə]

pozmeniť, upraviť (In both cases the first arriving information altered the surface.)

27

track [træk]

chodník, cestička (The gelatine model is more sophisticated because the information essentially organizes itself into a track or pattern)

28


rather

pomerne, celkom ( The drawing below shows a design for a rather special wooden cube)

29


carpenter [ˈkɑːpɪntə]

tesár

30


dovetail [ˈdʌvˌteɪl]

hodiť sa k sebe, zapadať do seba/ rybina, rybinový žliabok (The two halves are to be joined by proper dovetail joints as shown)

31


overleaf [ˌəʊvəˈliːf]

na druhej strane (časopisu, listu) Instead they run at an angle as shown overleaf.

32

lead sb
astray [əˈstreɪ]

uviesť niekoho do omylu ( In this instance pattern recognition led us astray because we have recognized th wrong pattern)

33


break down

rozobrať, analytovať ( In the first sort we strive to break down a complex situation into familiar...)

34


backtrack [ˈbækˌtræk]

ustúpiť (od čoho) In order to progress we may have to backtrack and change to another pattern which is more appropriate for the conditions.

35


clash [klæʃ]

rozpor, konflikt (In the political sense we have the extraordinarily wasteful and inefficient "clash" system.

36


pun1 [pʌn

slovná hračka ( In the pun type of humour...)

37


adversary [ˈædvəsərɪ]

súperiaci ( I politics it is the adversary system in which opposing parties claim the rightness of their ideologies)

38


reluctant [rɪˈlʌktənt]

neochotný, zdráhjúci sa (The youngster may be reluctant to look for, and unable to find, a different approach).

39


conformist [kənˈfɔːmɪst]

konformista (Intelligent people often tend to be conformists.)

40

wheelbarrow [ˈwiːlˌbærəʊ]

fúrik

41

nvariably [ɪnˈveərɪəblɪ]

(neu)stále, vždy (Invariably the comments criticise the design).

42


strut [strʌt]

podpera (The wheel-bearing strut would break off)

43

ratio [ˈreɪʃɪˌəʊ]

pomer (The ratio of negative comments to interested domments has been 20 to 1)

44

scaffolding [ˈskæfəldɪŋ]

lešenie (budovy)

45


condemn [kənˈdem]

odmietnúť, zavrhnúť (In the judgement idiom, when we come to an idea which is wrong we condemn it and back away)

46


commuter [kəˈmjuːtə]

dochádzajúci, cezpoľný