UX/UI Design trends 2017 Flashcards Preview

English vocabulary > UX/UI Design trends 2017 > Flashcards

Flashcards in UX/UI Design trends 2017 Deck (24):
1


curate2 [kjʊəˈreɪt]

usporadúvať, organizovať. zaisťovať

2

comprehensive [ˌkɒmprɪˈhensɪv]

vyčerpávajúci, úplný, komplexný

3

come down

(po)klesnúť, klesať, znížiť sa

4


entitled [ɪnˈtaɪtəld or enˈ-]

oprávnený

5


delightful [dɪˈlaɪtfʊl]

nádherný, rozkošný

6


disrupt [dɪsˈrʌpt]

narušiť, prerušiť

7

whimsical [ˈwɪmzɪkəl]

rozmarný

8


bulk [bʌlk]

(veľký)objém, veľkosť, masa

9


plethora [ˈpleθərə]

nadmiera, nadmerné množstvo

10


vast [vɑːst]

obrovský, rozsiahly, nesmierny

11


mock [mɒk]

vysmievať sa, zosmiešňovať

12


stitch [stɪtʃ]

(pri)šiť, našiť, zošiť

13


frivolous [ˈfrɪvələs]

frivolný, ľahkovážny, neopodstatnený

14


twofold [ˈtuːˌfəʊld]

dvojitý, dvojnásobný

15


demystify [diːˈmɪstɪˌfaɪ]

sprehľadniť, urobiť zrorumiteľnejším, demystifikovať

16


spatial [ˈspeɪʃəl]

priestorový

17

follow up

sledovať, zaoberať s apodrobne

18


predominantly [prɪˈdɒmɪnəntlɪ]

prevažne, hlavne, predovšetkým

19

alongside [əˈlɒŋˌsaɪd]

pozdĺž, bok po boku

20


incidental [ˌɪnsɪˈdentəl]

vedľajší, sprievodný

21


solely [ˈsəʊllɪ]

výhradne, jedine, iba

22


misconception [ˌmɪskənˈsepʃən]

mylný názor/predstava

23


synthesize [ˈsɪnθɪˌsaɪz]

syntetizovať, spojiť, zlúčiť

24


daunting [ˈdɔːntɪŋ]

znepokojujúci