helsinki Flashcards Preview

English vocabulary > helsinki > Flashcards

Flashcards in helsinki Deck (58):
1

foreword [ˈfɔːˌwɜːd]

predhovor

2


indomitable [ɪnˈdɒmɪtəbəl]

nezlomný

3

propel [prəˈpel]

poháňať, hnať

4


tackle [ˈtækəl]

popasovať, sa

5


tough [tʌf]

tvrdý neoblomný

6


grass roots

radoví členovia, obyčajný ľudia

7

flourishing [ˈflʌrɪʃɪŋ]

prekvitajúci

8

reserved [rɪˈzɜːvd]

zdržanlivý, odmeraný

9


intriguing [ɪnˈtriːgɪŋ]

fascinujúci, úchvatný

10


fortitude [ˈfɔːtɪˌtjuːd]

statočnosť

11


perseverance [ˌpɜːsɪˈvɪərəns]

vytrvalosť, huževnatosť

12

guts

odvaha

13


endeavour [ɪnˈdevə]

úsilie, námaha

14

convention [kənˈvenʃən]

zvyklosť, konvencia

15


team up

spojiť sa, začať spolupracovať

16

disreputable [dɪsˈrepjʊtəbəl]

pochybný, so zlou povesťou

17

open up

sprístupniť, začať prevádzku

18


hunch [hʌntʃ]

tušenie, predtucha

19

tale [teɪl]

príbeh, povesť, legenda

20


stimulate [ˈstɪmjʊˌleɪt]

povzbudiť, podnietiť

21

facilitate [fəˈsɪlɪˌteɪt]

uľahčiť, zľahčiť

22


restrain [rɪˈstreɪn]

zmierniť, potláčať

23


compile [kəmˈpaɪl]

zostaviť, vytvoriť

24

flea market

blší trh

25

elsewhere

(niekde) inde

26

civil servant

štátny úradník

27


municipality [mjuːˌnɪsɪˈpælɪtɪ]

(samospráva) obec

28


germinate [ˈdʒɜːmɪˌneɪt]

(vy)klíčiť, (vy)pučať

29


underutilized [ˌʌndəˈjuːtɪˌlaɪzd]

nevyužitý

30


underway [ˌʌndəˈweɪ]

rozbehnutý, v plnom prúde

31


bureaucratic [ˌbjuərəˈkrætɪk]

byrokratický

32

stir up

(ro)zvíriť, podnietiť

33


acknowledgement [əkˈnɒlɪdʒmənt]

poďakovanie

34


faithfully [ˈfeɪθfəlɪ]

verne, lojálne

35

take part

zúčastniť sa

36


devotion [dɪˈvəʊʃən]

oddanosť,vernosť

37


appointment [əˈpɔɪntmənt]

vymenovanie, ustanovenie, post

38


momentum [məʊˈmentəm]

rýchlosť, spád, intenzita

39

in particular

konkrétne

40


vital [ˈvaɪtəl]

životne dôležitý. nevyhnutný

41


nonetheless [ˌnʌnðəˈles]

napriek tomu, a predsa

42


undergo* [ˌʌndəˈgəʊ]

podstúpiť, absolvovať

43


crane [kreɪn]

žeriav

44

untapped potential

nevyužitý potenciál

45


confined [kənˈfaɪnd]

stiesnený, obmedzený(confined whitin 4 walls)

46


mere [mɪə]

obyčajný

47


make up

tvoriť, utvárať

48


solely [ˈsəʊllɪ]

výhradne, jedine, iba

49


encounter [ɪnˈkaʊntə]

stretnutie, stretnúť sa

50


disobedience [ˌdɪsəˈbiːdɪəns]

neposlušnosť, nepočuvnutie

51


take over

prevziať, ovládnuť

52


bubble [ˈbʌbəl] with

prekypovať, byť plný

53


meadow [ˈmedəʊ]

lúka

54

rage [reɪdʒ]

zúriť, vyčíňať(vojna)

55


hamlet [ˈhæmlɪt]

dedinka, osada

56


verge [vɜːdʒ

okraj, hranica

57


cargo [ˈkɑːgəʊ]

náklad(lode,lietadla)

58


spatial [ˈspeɪʃəl

priestorový