Tibor kalman: Perverse Optimist 2 Flashcards Preview

English vocabulary > Tibor kalman: Perverse Optimist 2 > Flashcards

Flashcards in Tibor kalman: Perverse Optimist 2 Deck (61):
1


bustling

ulietaný, uponáhľaný

2


ensue [ɪnˈsjuː]

plynuť, nasledovať (negotiaion ensued)

3

overture [ˈəʊvəˌtjʊə]

predohra, overtura

4


slender [ˈslendə]

útly (magazine was more slender in words and more potent in pictures)

5


indulgent [ɪnˈdʌldʒənt]

zhovievavý, benevolentný

6


precarious [prɪˈkeərɪəs]

neistý, riskantný (We always done Colors in a very precarious way)

7


species [ˈspiːʃiːz]

druh (živočíšny)

8


saliva [səˈlaɪvə]

slina, sliny

9

eulogize [ˈjuːləˌdʒaɪz]

vychvaľovať, velebiť

10


obey [əˈbeɪ]

počúvať, riadiť sa (There is a need for some code that newspapers should obey to prevent them from manipulating readers)

11


intensify [ɪnˈtensɪˌfaɪ]

zintenzívniť

12


dubious [ˈdjuːbɪəs]

pochybný, podozrivý (selling sweaters in dubious way)

13


concomitant [kənˈkɒmɪtənt]

sprievodný

14


antagonistic [ænˌtægəˈnɪstɪk]

protichodný

15


stance [stæns]

postoj, prístup

16


depiction [dɪˈpɪkʃən]

vyobrazenie, vykreslenie

17


affluent [ˈæflʊənt]

bohatý, majetný

18


obscure [əbˈskjʊə]

málo známy (obscure destinations)

19


dreary [ˈdrɪərɪ]

pochmurný, depresívny

20


outlandish [aʊtˈlændɪʃ]

podivný, bizarný ( the most outlandish choice was...)

21


fuselage [ˈfjuːzɪˌlɑːʒ]

trup (lietadla)

22


amid [əˈmɪd]

uprostred, medzi (Amid a series of features on ideal objects...)

23


arduous [ˈɑːdjʊəs]

náročný, namáhavý (Producing this photos was a somewhat more arduous process)

24

I turned out that he was right.

Vyšlo najavo že mal pravdu.

25

swan song

labutia piesen (koniec slávy) Kalman's swansong was Colors 13, an issue with no words.

26


sudden [ˈsʌdən]

náhly

27


apparition [ˌæpəˈrɪʃən]

zjavenie prízrak (the sudden apparition of gibberish on page 68...)

28

gibberish [ˈdʒɪbərɪʃ]

bľabot, hatlanina

29

dissolve into [dɪˈzɒlv]

prepuknuť, vypuknuť (Toscani suggestions to enforce a sense of readeriliteracy, dissolves into the concluding scenes)

30

auteur [ɔːˈtɜː]


filmový režisér s veľmi výrazným autorským rukopisom

31

in sb's favor

v prospech( Curators in history or science museums take more liberties and abandon neutrality in favor of contextualization to teach tough subjets)

32

liberty [ˈlɪbətɪ]

sloboda (občana)

33

loose [luːs]

voľný, neuviazaný (The exhibition was arranged in a loos chronological order)

34


tenement [ˈtenəmənt] (building)

nájomný / obytná dom (Whites generally allocate tenements as housing to the poorest blacks.)

35

set out

naaranžovať, rozmiestniť, rozložit ( Working with a curator Elisabeth Sussman, Kalman set out to unframe the art.)

36


dimly [ˈdɪmlɪ]

tlmene, nejasne (svietiť)

37


tarpaulin [tɑːˈpɔːlɪn]

nepremokavá plachta/celta

38


plywood [ˈplaɪˌwʊd]

preglejka

39


ephemera [ɪˈfemərə]

staré zberateľské predmety (pohľadnice, plagáty)

40


hissing

syčanie, sykot, prskanie

41


mourn [mɔːn]

sútiť, oplakávať (There were some things to celebrate about that, but other things to mourn..)

42


obnoxious [əbˈnɒkʃəs]

odporný, hnusný, neznesiteľný (Wolfie's way of doing it was obnoxious)

43


respective [rɪˈspektɪv]

príslušný, vlastmý (DO you think your respective work reflects common goals? )

44


didactic [dɪˈdæktɪk]

poučný, didaktický (Didactic texts tend not to work, so there needs to be another approach)

45


reproach [rɪˈprəʊtʃ]

vyčítať, vynadať (They are the same people you like to reproach.

46


tombstone [ˈtuːmˌstəʊn]

náhrobok, náhrobný kameň

47


aghast [əˈgɑːst]

zdesený, užasnutý (He is aghast when she tells him the truth.)

48


irradiate [ɪˈreɪdɪˌeɪt]v

ožiariť, ožarovať (radioaktívne)

49


preserve [prɪˈzɜːv]

zachovať, udržiavať ( Our skyline is a treasure, we should preserve it like a redwood forest. )

50

inhabit [ɪnˈhæbɪt]

obývať ( it is more interesting than the world of authored design that I inhabit professionally.)

51


hit on/hit upon

prísť, napadnúť (Canny and Karol hit upon a way of making ther two person company.)

52


obtuse [əbˈtjuːs]

obmedzený, tupý (človek) (You're being obtuse and you're making wild assumptions.)

53


arbitrary [ˈɑːbɪtrərɪ]

náhodný, ľubovoľný (How arbitrary or strategically choosen-was "graphic designer"?)

54

vicious [ˈvɪʃəs]

krutý, brutálny, zlý (So you and they must have some vicious falling out....)

55


fall out

pohádať sa (So you and they must have some vicious falling out....)

56


reconciliation [ˌrekənˌsɪlɪˈeɪʃən]

uzmierovanie, zmierenie

57

freer [ˈfriːə]


slobodnejší

58


live up to

dodržať, naplniť (did the experience live up to the romantis ideal?)

59


sleazy [ˈsliːzɪ]

nechutný, hnusný, odporný

60


wacko [ˈwækəʊ]

strelený, praštený, / magor, cvok

61


polish off

zhltnúť , hodiť do seba (jedlo/knihy) (We've polished off a couple of Roald Dahl books in the last month.)