Definitioner Flashcards Preview

Ledarskapsutbildning I > Definitioner > Flashcards

Flashcards in Definitioner Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vad är ett beteende ur ett behavioristiskt perspektiv?

If a dead man can do it, it isn't behavior. And if a dead man can't do it, then it's behavior. // BF Skinner

De tidiga forskarna inom det behavioristiska psykologifältet tog just ovan avstamp. Idag har vi reviderat denna uppfattning något då ju neurologisk aktivitet inte förekommer hos döda, men vi anser ej heller att detta är ett beteende. Något förenklat brukar vi idag prata om inre beteenden såsom tankar och känslor samt yttre beteenden så som våra handlingar och vad vi säger. Den vakne läsaren noterar direkt här en bitvis motsägelse i att neurologisk aktivitet och tankar samt känslor är ju samma sak. Detta är en helt riktig iakttagelse och därför bör vi skilja ut icke medveten neurologisk aktivitet, så som att ögat och syncentrat dekterar betydligt mer information än vad vi sedan processar, från aktiva målinriktade tankar, som att jag bestämmer mig för att skriva denna text.

2

Vad är organisatoriska beteenden?

Organisatoriska beteenden är beteenden uppvisade av enskilda individer eller grupper i en organisatorisk kontext. Hur vi beter oss i olika arbetssituationer påverkas av ledarskapet, motivation, attityder, förstärkningar, emotioner, grupprocesser, beslutsfattande, fördomar, perceptuella och kognitiva intryck samt sociala influenser.

3

Hur påverkar olika beteenden en organisation?

Dina beteenden är dina kollegors arbetsmiljö och tvärtom vilket ger att allt vi gör kommer att påverka vår omgivning vare sig vi vill det eller inte. Denna påverkan varierar mycket beroende av duration (varaktighet), frekvens (antal) och styrkan.

4

Vad är undvikande- och säkerhetsbeteenden?

Undvikandebeteenden är beteenden som vi alla uppvisar i olika sammahang då vi önskar att bli kvitt ett obehag, få ner ångest, slippa göra något etc.

Säkerhetsbeteenden handlar om beteenden som vi alla agerar ut för att vi inte vill att exempelvis ett obehag skall uppstå och för att vi vill få kontroll.

Både undvikande- och säkerhetsbeteenden skall inte ses som bra eller dåliga utan som neutrala och något som vi alla uppvisar. Hur detta sedan påverkar individen avgörs av omfattningen och kontexten. D v s om du aldrig tar tag i trasiga sociala relationer och rättar till övertramp så kommer du till slut få svårt att behålla vänner. På samma sätt är det ett problem (tvång) om du ställer exakt 101 klockor runt om i lägenheten för att helt vara på den säkra sidan.

5

Vad är den medicinske ledarens uppgifter?

Nedan följer ett antal punkter som signalerar vilka en ledares uppgifter är. Som medicinsk ledare kan vissa punkter komma att bli mer eller mindre centrala för dig i framtiden.

1. Tolka externa händelser
a. Ledaren analyserar faktorer runt organisationen som på ett eller flera sätt påverkar. Dessa omvärldsanalyser bör sedan påverka vilken riktning organisationen ska ta.

2. Välja mål och strategier
a. Ledaren ansvarar för att det ska finnas tydliga mål för vad som ska uppnås, för att alla medarbetare känner till och förstår de mål som har formulerats samt för vilka verktyg och strategier som skall användas för att nå dessa.

3. Motivera medarbetare att uppnå målen
a. Ledaren arbetar med olika verktyg för att motivera medarbetarna att bidra till hög måluppfyllelse samt skapar engagemang.

4. Utveckla ömsesidigt förtroende och samarbete
a. Ledaren ska skapa ett förtroende bland de som ska ledas och detta förtroende ska gå i båda riktningarna. Vidare måste samarbeten implementeras. Det viktigaste verktyget för att uppnå detta är kommunikation.

5. Organisera olika aktiviteter i arbetet
a. Ledaren delar upp aktiviteter så att alla vet vem som gör vad. I detta ingår ansvarsområden och delegation.

6. Utveckla medarbetarnas kompetens och självförtroende
a. Ledaren hjälper de som ska ledas att utvecklas och förväntas även bidra till ökat självförtroende. Detta kan göras genom utvecklingssamtal, möjlighet att få gå kurser, löpande återkoppling m.m.

7. Utveckla och dela ny kunskap
a. Ledaren måste vara vaken för nya kompetenser och kunskaper som de anställda bör förkovra sig i.

8. Utveckla stöd och samarbete
a. Ledaren är organisationens ansikte utåt då det gäller att knyta viktiga kontakter utanför organisationen.

En eller flera av ovan punkter är självfallet möjliga att delegera till en eller flera andra personer om dessa besitter lämpligare kompetenser än en själv. Just delegation är en viktig del av ett ledarskap och tyder på att personen har en professionell hållning till sin egen och andras kompetens.