Victors sammanfattning Flashcards Preview

Ledarskapsutbildning I > Victors sammanfattning > Flashcards

Flashcards in Victors sammanfattning Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q

Organisatoriska beteenden

A

Beteenden uppvisade av individer eller grupper i organisatorisk kontext. Påverkas av ledarskap, motivation, attityder, förstärkningar, emotioner, grupprocesser, beslutsfattande, fördomar, perceptuella och kognitiva intryck samt sociala influenser. Beteenden påverkar en arbetsmiljö. Graden av påverkan beror på duration, frekvens och styrka.

2
Q

Undvikande och säkerhetsbeteende

A

Bli kvitt obehag, få ner ångest, slippa göra något samt för att undvika att obehag uppstår/få kontroll.

3
Q

Medicinsk ledares uppgifter

A

Tolka externa händelser, välja mål och strategier, motivera medarbetare att uppnå sagda mål, utveckla ömsesidigt förtroende och samarbete, organisera aktiviteter i arbetet, utveckla medarbetarnas kompetens och självförtroende, utveckla/dela ny kunskap, utveckla stöd/samarbete.

Fokusera på beteende så är det lättare att förändra, annars verkar det som att det är fel på personen, oetiskt att ändra någons personlighet (och svårt samt faller utanför ramarna för organisationen). Personlighetsbeskrivningar kan bli etiketter som är svåra att bli av med medan beteenden lätt motbevisas.

4
Q

Attityder inom organisation

A

På grund av kognition, affektion och beteendemässigt. Hur man mentalt ser på arbetsplatsen, länkade känslor samt beteenden man uppvisar.

5
Q

Social facilitation

A

Positiv inverkan av andras närvaro på en persons beteende. Motpol mot social inhibition, negativ inverkan.

6
Q

Social loafing

A

Rida med på andras ansträngningar.

7
Q

Grupper

A

Kan uppstå naturligt (kompisgäng), organiserat (arbetslag/styrelse där medlemmar kan utträda om de vill) samt via tvång (arbetslag där eventuellt utträde medför sanktioner).

8
Q

Empati

A

Fyra komponenter - affektiv (uppleva patientens känsla), kognitiv (förstå patientens känslor och tankar), empatisk precision (skilja mellan sig själv och patienten) samt empatisk omtanke (besvara patienten på adekvat sätt anpassat till den unika situationen). Utvecklas kontinuerligt under livet.

9
Q

Sympati

A

Kan utvecklas om man tränar. Handlar om att uppleva känslomässig samhörighet med patienter, länka denna till olika emotioner och kontexter, inse att det är patientens upplevelse (inte ens egen), men man känner med patienten.

10
Q

Informationshämtningsproblem

A

Nödvändig info finns inte tillgänglig, svårt att hitta/uppfatta, lyckas inte läsa/koda infon samt missuppfattar/feltolkar.

11
Q

Beslutsfattande

A

Bedöma situation/definiera problem, generera och överväga flera möjliga lösningar, välja och genomföra en, bedöma utfall.

12
Q

SBAR

A

Situation Bakgrund Aktuell bedömning Rekommendation

13
Q

CRM

A

Crew Resource Management - situationsmedvetenhet, förutse, planera & fatta beslut, använda all tillgänglig info och resurser, be om hjälp tidigt.

14
Q

DODAR

A

Diagnose Options Decide Assigning the task Review

15
Q

“Kroppsspråk”

A

Ansiktsuttryck/ögonbeteenden, kroppshållning och gester, beröring, rösters karaktär.

16
Q

Dysfunktionellt ledande

A
Otydlighet
Uteblivet beslutsfattande
Undvikande (ej närvarande, undviker att ta tag i viktiga frågor)
Favorisering
Inre kabinett (skapar grupp runt sig)
17
Q

Dysfunktionell kommunikation

A

Lyssnar inte
Ingen återkoppling
Negativ återkoppling (endast vad som är fel)
Återkoppling utan underlag
Fel tid och plats
Anpassar ej informationen
Inbjuder ej till återkoppling/dialog (återkoppling från de som ska ledas/pratar inte om sitt ledarskap, problem etc. som rör arbetet)
Pratar om annat än de brännande punkterna

18
Q

Härskartekniker

A
Våld/hot om våld
Objektifiering
Osynliggörande
Förlöjligande
Undanhållande
Dubbel bestraffning
Skuld och skam
19
Q

Motstrategier till härskartekniker

A

Korta gör man när man utsatts, långa arbetar man med dagligen.

Sök hjälp/stöd - hjälp till att lyfta frågan
Gå inte med/stå upp - tala om beteenden, inte om person
Tag plats - synliggörande
Ifrågasättande - respekterande
Korten på bordet - informera
Bryta mönstret - dubbel belöning
Intellektualisera - bekräfta rimliga normer

20
Q

Framgångsrikt ledande

A

Teknik, kognitiv och social kompetens, men alla har underordnad betydelse i förhållande till handlande/beteende.

21
Q

Engagemang

A

Skapas av affektivt (känslor för organisationen), kopplat till att hänga fast (stannar p.g.a. för stora kostnader/belastningar om man lämnar) och normgivande engagemang (missnöjd med organisation men stannar p.g.a. lojalitet/norm att inte lämna).

22
Q

Vad innebär ledarskap i det dagliga medicinska arbetet?

A

Handlar om en formell position och bygger på medarbetarnas förtroende. Handlar om att agera med verksamhetens bästa för ögonen och leda i linje med formulerade mål. Bygga relationer (öppna för dialog och återkoppling, lyssna aktivt).

23
Q

Positiv feedback

A

Ges som konsekvens/aktiverare och bör ligga i nära anslutning till beteendet. Viktigt att ge feedback kopplat till beteenden, inte blanda positiv & negativ återkoppling ostrukturerat, undvika dolda motiv och göra sitt bästa för att vara ärlig.

24
Q

Återkopplingsstruktur

A

Jag-budskap: Problemet i stort med subjektiva termer, konsekvenser för mig, positiv aspekt, konkret exempel på problemet, förslag på lösning, förståelse för andras situation.

25
Q

Be om återkoppling

A

Inbjud person till att ge återkoppling, lyssna aktivt, styr m.h.a. frågor, sammanfatta, tacka.

26
Q

Beteendeanalys och ledarbeteenden

A

OBM (organizational behavior management)

27
Q

Beteendeanalys

A

ABK. Beteende = allt som en person gör/säger. Tar ej hänsyn till inre processer (känslor), men ofta speglas de via uppvisade beteenden. En beskrivning av beteenden ska gälla observerbara och mätbara beteenden, tillförlitliga observationer med specifika beskrivningar och beteendet ska vara en aktiv handling.

28
Q

Fyra komponenter i ett beteendeanalytiskt ledarskap

A

Riktning - samordna insatserna åt rätt håll, konsekvenserna tydliggörs av målet, flera etappmål.

Kompetens - utveckla kompetens genom att analysera behovet och skapa utvecklande arbetssituationer

Möjlighet - finnas möjligheter att prestera, prioritera mellan uppgifter så att medarbetaren får tillräckligt med tid och resurser för att utföra sin uppgift.

Motivation - tydliga aktiverade som föregår beteenden, signalera konsekvenser. Mätningar kan visa på positiva resultat. Organisera arbete så tillfällen till positiv förstärkning finns.

29
Q

Mål med arbete

A

Materiella, expressiva (inre, t.ex. självförverkligande), sociala/relationsinriktade samt makt/prestige. Finns inget facit, ska inte rangordnas och påverkas inte av ledare men viktigt att ha koll på att folk drivs av olika mål.

30
Q

Huvudsakliga förstärkningsstrategier i ett företag

A

Pengar, återkoppling, social uppmärksamhet. Återkoppling är bra p.g.a. säkerställer att rätt beteenden förstärks, social uppmärksamhet är svårt p.g.a. kan uppfattas som ihålig då den inte nödvändigtvis länkas till prestation.

31
Q

Arbeta med sina egna beteenden

A

Viktigt är självinsikt, reflektion och perspektivtagande. Handledd reflektion är ett viktigt verktyg i personlig/professionell utveckling, kan ske via reflektionsgrupper, mentorsystem, självskattningsformulär och kan utveckla ens praktiska kunskaper (att, hur, när) samt utveckla centrala läkarkompetenser (medicinsk handlingsförmåga, kommunikations- och samarbetsförmåga, vetenskapligt, professionellt och lärande förhållningssätt).