Tenta vt -15 Flashcards Preview

Ledarskapsutbildning I > Tenta vt -15 > Flashcards

Flashcards in Tenta vt -15 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vilka problem kan uppstå då man fokuserar på egenskaper/rubriker/personlighet? (2p)

Om vi beskriver människors egenskaper efter personlighet drar vi den felaktiga slutsatsen att det är personligheten det är fel på. Knappt möjligt att förändra personlighet, oetiskt att försöka och utanför organisationens uppgifter.

2

Vilka är fördelarna med att fokusera på beteende? (2p)

Det blir lättare att instruera och leda personer, samt ge dem konstruktiv återkoppling eftersom vi kan särskilja de olika beteenderepertoarerna.

3

Vilka är de fem punkterna som ingår i modellen för att be om till kritik/återkoppling? (2P)

1) Inbjud till återkoppling, en eller flera personer
2) Lyssna aktivt på återkopplingen
3) Styr återkoppling med hjälp av frågor om något är oklart
4) Sammanfatta återkopplingen
5) Tacka för återkopplingen

4

Vilka vinster finns det för den enskilde individen då det kommer till att be om återkoppling? (2p)

Man blir medveten på sina beteenden. Ödmjukhet inför kollegor, man visar att man vill förändra dysfunktionella beteenden.

5

Social facilitation kan komma att påverka en individ inom teamet? (1p)

En persons beteende ökar vid närvaro av andra.

6

Social inhibitation kan komma att påverka en individ inom teamet? (1p)

Ett persons beteende minskar vid närvaro av andra.

7

Social loafing kan komma att påverka en individ inom teamet? (1p)

Personen rider på andras ansträngningar utan några större egna insatser.

8

Våld och/eller hot om våld (analysera den som utför härskartekniken) (1p)

Kollega tar för mycket plats - hotar med stryk - kollega blir tyst

9

Undanhållande av information (analysera den som utför härskartekniken) (1p)

Anställd klagar på riktlinjer - anställd får inte se riktlinjer innan utskick - anställd klagar inte på riktlinjer

10

Förlöjligande (analysera den som drabbas av härskartekniken) (1p)

Tar upp nytt förslag på möte - förlöjligas - håller tyst

11

Påförande av skuld och skam (analysera den som drabbas av härskartekniken) (1p)

Kommer i utmanande kläder på jobbet - blir kallad lättfotad/slampa - väljer mindre utmanande kläder på jobbet

12

Vilka är den sju diskrimineringsgrunderna i Sverige och varför är dessa viktiga att förhålla sig till som blivande läkare? (4p)

Man får inte behandla någon annorlunda på grund av egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller valda och grundläggande för den kulturella identiteten.

Kön
Könsidentitet eller uttryck
Sexuell läggning
Ålder
Funktionshinder
Etnicitet
Religion eller annan trosuppfattning

13

Vad skapar engagemang på en arbetsplats och hur påverkar detta dig som ledare? (4p)

Affektivt engagemang - känslor
Engagemang kopplat till att hänga sig fast - stora kostnader etc. att lämna organisationen
Normgivande engagemang - missnöjd, men stannar p.g.a. lojalitet

Medel att få medarbetare att trivas/stanna kvar på en arbetsplats.

14

Vilka kompetenser antas vara viktiga för att bli en bra medicinsk ledare och hur tänker du att du skall omsätta dessa kompetenser i faktisk handling/tydliga beteenden? (4p)

Teknisk kompetens - koll på metoder och produkter. Utveckla audiologiska implanatat t.ex.
Kognitiv kompetens - ledare har god problemlösningsförmåga. Försöker snabbt och effektivt lösa problem som uppstår på avdelningen.
Social kompetens - kunskap om mänskliga beteenden. Lyssnar på anställda och försöker få med dem i arbetet.