Definitioner Flashcards Preview

Ledarskap och kommunikation > Definitioner > Flashcards

Flashcards in Definitioner Deck (22)
Loading flashcards...
1

Vad är ett beteende ur ett behavioristiskt perspektiv?

Inre beteenden är tankar och känslor och yttre beteenden är handlingar och vad vi säger. Icke medveten neurologisk aktivitet är inte ett beteende men aktiva målriktade tankar är det.

2

Vad är organisatoriska beteenden?

Beteenden uppvisade av enskilda individer eller grupper i en organisatorisk kontext.

3

Hur påverkar olika beteenden en organisation?

Beteenden inom organisationen påverkar ens kollegors arbetsmiljö och tvärtom. Allt vi gör kommer påverka vår omgivning. Påverkan kan variera mycket beroende av duration, frekvens och styrka.

4

Vad är undvikandebeteenden?

Beteenden som vi alla uppvisar i olika sammanhang då vi önskar bli kvitt ett obehag, få ner ångest eller slippa göra något.

5

Vad är säkerhetsbeteenden?

Beteenden som vi alla agerar ut för att vi inte vill att exempelvis ett obehag skall uppstå och för att vi vill få kontroll.

6

Vad är den medicinska ledarens uppgifter?

1. Tolka externa händelser
2. Välja mål och strategier
3. Motivera medarbetare att uppnå målen
4. Utveckla ömsesidigt förtroende och samarbete
5. Organisera olika aktiviteter i arbetet
6. Utveckla medarbetarnas kompetens och självförtroende
7. Utveckla och dela ny kunskap
8. Utveckla stöd och samarbete

7

Vad är skillnaden mellan att fokusera på person/personlighet jämfört med att fokusera på ett beteende?

Personlighet är inte något man kan förändra så lätt (om ens möjligt) och det är oetiskt att försöka. Om man som ledare istället utgår från beteendet så är det lättare att instruera och leda personer samt ge konstruktiv återkoppling.

8

Vad är kognitiva komponenter? (attityd till arbetsplats)

Det handlar om hur man mentalt ser på sin arbetsplats. "fy vad skitigt det är här"

9

Vad är affektiva komponenter? (attityd till arbetsplats)

Det handlar om vilka känslor som är länkade till ens arbetsplats.

10

Vad är beteendemässiga komponenter? (attityd till arbetsplats)

Det handlar om vilka beteenden som uppvisas, att man gör någonting. Exempelvis att man söker upp ledningen och ber dem förbättra rutiner.

11

Vilka sociala faktorer påverkar en individs beteenden?

1. Social facilitation - en positiv inverkan av andras närvaro på en persons beteende.
2. Social inhibitation - en negativ inverkan av andras närvaro på en persons beteende
3. Social loafing - reda med på andras ansträngningar utan några större egna insatser

12

Hur beskrivs uppkomsten av grupper?

1. Naturliga grupper - exempelvis kompisgäng
2. Organiserade grupper - exempelvis ett arbetslag där alla medlemmar har möjlighet att utträda så snart de önskar
3. Tvångsgrupper - exempelvis ett arbetslag som en ledning satt samman och där ett eventuellt utträde medför problem

13

Vad är karaktäristiskt för team?

Team är ofta ganska löst sammansatta. Karaktäristiska drag för ett team är:
1. Teamet är sammansatt för att lösa en specifik uppgift inom en given tidsram.
2. Teammedlemmar ska vara beroende av varandra och deras handlingar koordinerade
3. Varje medlem ska ha en specifik roll i teamet

14

Vad innebär diskriminering?

Att en person eller en grupp av personer gör åtskillnad på ett negativt sätt mellan olika människor.

15

Ge exempel på diskriminering som förbjuds av diskrimineringslagen

1. Kön
2. Könsidentitet eller könsuttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionshinder
6. Sexuell läggning
7. Ålder

16

Vad är empati och dess fyra komponenter?

En förmåga som utvecklas under hela livet! Det finns fyra komponenter:
1. Att kunna uppleva känslan som patienter känner (affektiv komponent)
2. Att kunna förstå patienters tankar och känslor (kognitiv komponent)
3. Att kunna skilja mellan sig själv och patienten (empatisk precision)
4. Att kunna besvara patienten på ett adekvat och omtänksamt sätt som är anpassat till den unika situationen (empatisk omtanke)

17

Vad är sympati?

1. Att kunna uppleva en känslomässig samhörighet med en eller flera patienter
2. Att samhörigheten är länkad/anpassad till olika emotioner i olika kontexter
3. Att det inte är min egen upplevelse utan patientens

18

Vilka är de vanligaste problemen avseende informationsinhämtning/hantering?

1. Nödvändig information finns ej tillgänglig
2. Information är svår att hitta
3. Man inte lyckas läsa av informationen
4. Man missuppfattar eller feltolkar informationen

19

Vilka är de fyra elementen kopplade till beslutsfattande?

1. Bedömning av situation/definition av problemet
2. Generera och överväga en eller flera möjliga lösningar
3. Välja och genomföra en lösning
4. Bedömning av utfallet

20

Vad innebär SBAR?

Ett verktyg för att förmedla information när ett problem tillstöter:
S - situation
B - bakgrund
A - aktuell bedömning
R - rekommendation

21

Vilka är de avgörande delarna inom kommunikation som inte innefattar det talande eller skrivna ordet?

1. Ansiktsuttryck och ögonbeteenden
2. Kroppshållning och gester
3. Beröring
4. Röstens karaktär och egenskaper

22

Vilka är de avgörande delarna inom kommunikation som innefattar det talande ordet?

1. Enkel uppmuntran
2. Direkt uppmuntran
3. Spegling
4. Slutna frågor
5. Öppna frågor
6. Sammanfattningar