Deliriumul, Demenţa, Tulburările Amnestice si Alte Tulburări Cognitive Flashcards Preview

Psychology DSM IV > Deliriumul, Demenţa, Tulburările Amnestice si Alte Tulburări Cognitive > Flashcards

Flashcards in Deliriumul, Demenţa, Tulburările Amnestice si Alte Tulburări Cognitive Deck (12):
0

Deliriumul

Tulburările din secţiunea „Delmumul" au în comun prezentarea de simptome
ale unei perturbări a conştientei si cu noaştem, dar se diferenţiază pe baza etiologiei
delirium datorat unei condiţii medicale generale, delirium indus de o substanţă
(inclusiv efectele secundare ale unui medicament) si delirium datorat unor
etiologii multiple Pe lângă acestea, în această secţi une mai este inclus deliriumul
fără altă specificaţie, pentru tablourile clinice în care clinicianul este incapabil să
precizeze o etiologie specifică pentru delirium

1

293.0 Deliriumul datorat
unei Condiţii Medicale Generale

Criteriile de diagnostic pentru 293.0 Deli rium datorat ...
[Se indica Condiţia Medicală Generală]
A. Perturbare de conştientă (adică, reducerea clarităţii conştientei ambianţei),
cu reducerea capacităţii de a focaliza, susţine sau deplasa atenţia.
B. O modificare în cunoaştere (cum ar fi deficitul de memorie, dezorientarea,
perturbarea limbajului) sau dezvoltarea unei perturbări de percepţie, care nu
este explicată mai bine de o demenţă preexistentă, stabilizată ori evolutivă.
C. Perturbarea se dezvoltă în decursul unei scurte perioade de timp (de regulă,
în câteva ore sau zile) şi tinde să fluctueze în cursul zilei.
D. Există proba, din istoric, examenul somatic sau datele de laborator, că
perturbarea este cauzată de consecinţele fiziologice directe ale unei condiţii
medicale generale.
Notă de codificare: Dacă deliriumul este suprapus peste o demenţă vasculară,
deliriumul este indicat codificând 290.41 Demenţă vasculară, cu delirium.
Notă de codificare: A se include numele condiţiei medicale generale pe axa l,
de ex., 293.0 Delirium datorat encefalo patiei hepatice; de asemenea, a se
codifica condiţia medicală generală pe axa III (vezi anexa G pentru coduri).

2

Deliriumul indus de o Substanţă

Criteriile de diagnostic pentru
Deliriumul datorat Intoxicaţiei cu o Substanţă
A. Perturbare de conştientă (adică, reducerea clarităţii conştientei ambianţei)
cu reducerea capacităţii de a focaliza, susţine ori deplasa atenţia.
B. O modificare în cunoaştere (cum ar fi deficitul de memorie, dezorientarea,
perturbarea limbajului) sau apariţia unei perturbări de percepţie, care nu
este explicată mai bine de o demenţă preexistentă, stabilizată sau în curs de
evoluţie.
C. Perturbarea se dezvoltă în decursul unei scurte perioade de timp (de regulă,
în câteva ore sau zile) şi tinde să fluctueze în cursul zilei.
D. Din istoric, examenul somatic ori datele de laborator rezultă proba, fie a (1),
fie a (2):
(l)simptomele de la criteriile A şi B apar în cursul unei intoxicaţii cu o
substanţă; (2) perturbarea este, etiologic, în legătură cu uzul unui
medicament*.
Notă: Acest diagnostic trebuie pus în locul unui diagnostic de intoxicaţie cu
o substanţă, numai când simptomele cognitive sunt în exces în raport cu cele
asociate de regulă cu sindromul de intoxicaţie şi când simptomele sunt
suficient de severe pentru a justifica o atenţie clinică separată.
*Notă: Diagnosticul trebuie să fie înregistrat ca delirium indus de o
substanţă, dacă este în legătură cu uzul unui medicament. A se consulta
anexa G, pentru codurile E care indică medicamentel e specifice.
Codul (substanţa specifică) pentru deliriumul prin intoxicaţie:
(291.0 alcool; 292.81 amfetamina (ori o substanţă similară amfetaminei);
292.81 cannabis; 292.8 cocaină; 292.81 halucinogene; 292.81 inhalante;
292.81 opiacee; 292.81 phencyclidină (sau o substanţă similară phencyclidinei);
292.81 sedative, hipnotice sau anxiolitice; 292.81 altă substanţă [sau o substanţă
necunoscută], [de ex., cimetidina, digitala, benztropina]).

3

Criteriile de diagnostic pentru Deliriumui prin
Abstinenţă de o Substanţ

A Perturbare de conştientă (adică, reducerea clarităţii conştientei ambiantei),
cu reducerea capacităţii de a focaliza, susţine sau deplasa atenţia
B O modificare în cunoaştere (cum a r fi deficitul de memorie, dezorientarea,
perturbarea de limbaj) sau dezvoltarea unei perturbări de percepţie, care nu
este explicată mai bine de o dementă preexistentă, stabilizată sau evolutivă
C Perturbarea se dezvoltă în decursul unei scurte perioade d e timp (de regulă,
în câteva ore sau zile) si tinde să fluctueze în cursul zilei
D Din istoric, examenul somatic ori datele de laborator, rezultă proba că
simptomele de la criteriul A si B au apărut în cursul ori la scurt timp după un
sindrom de abstinentă
Notă: Acest diagnostic trebuie să fie pus în locul diagnosticului de abstinentă
de o substanţă, numai când simptomele cognitive sunt în exces în raport cu cele
asociate de regulă cu sindromul de abstinentă si când simptomele sunt
suficient de severe pentru a justifica o atenţie clinică separată
Codul (substanţa specifică) pentru delinumul prin abstinentă
(291 O alcool, 292 81 sedative, hipnotice sau anxiohtice, 292 81 altă
substanţă (sau o substanţă necunoscută)

4

Deliriumui datorat unor Etiologii Multiple

Criteriile de diagnostic pentru Deliriumul
datorat unor Etiologii Multiple
A. Perturbare a conştientei (adică, reducerea clarităţii conştiensei ambiantei),
cu reducerea capacităţii de a focaliza, susţine sau comuta atenţia.
B. O modificare în cunoaştere (cum ar f i deficitul de memorie, dezorientarea,
perturbarea limbajului) sau apariţia unei perturbări de percepţie, care nu
este explicată mai bine de o demenţă preexistentă, stabilizată sau evolutivă.
C. Perturbarea se dezvolta în decursul unei scurte perioade de t imp (de regulă,
în câteva ore sau zile) si tinde să fluctueze în cursul zilei.
E. Din istoric, examenul somatic ori datele de laborator rezultă proba că
deliriumul are mai mult decât o singură etiologie (de ex., mai mult decât o
singură condiţie medicală g enerală etiologică, o condiţie medicală generală
plus o intoxicaţie cu o substanţă sau efectele secundare ale unui medicament).
Notă de codificare: A se utiliza coduri multiple care să reflecte deliriumul
specific şi etiologiile specifice, de ex., 293.0 De lirium datorat encefalitei virale;
291.0 Delirium prin abstinenţă alcoolică.

5

Demenţa

Tulburările din secţiunea „Demenţa" se caracterizează prin dezvoltarea a
numeroase deficite cognitive (incluzând deteriorarea memoriei) care s e datorează
efectelor fiziologice directe ale unei condiţii medicale generale, efectelor persistente
ale unei substanţe ori unor etiologii multiple (de ex., efectelor combinate ale unei
maladii cerebrovasculare şi maladiei Alzheimer). Tulburările din aceas tă secţiune
au în comun simptomatologia, dar se diferenţiază pe baza etiologiei. Elementele de
diagnostic menţionate în secţiunea următoare aparţin demenţei de tip Alzheimer,
demenţei vasculare, demenţei datorate maladiei HIV, demenţei datorate
traumatismului cranian, demenţei datorate maladiei Parkinson, demenţei
datorate maladiei Huntington, demenţei datorate maladiei Pick, demenţei
datorate maladiei Creutzfeldt -Jakob, demenţei datorate altor condiţii medicale
generale, demenţei persistente induse de o su bstanţă si demenţei datorate unor etiologii multiple Pe lângă acestea, în această secţiune este inclusă si demenţa fără
altă specificaţie, pentru tablourile clinice în care clinicianul e ste incapabil să
precizeze o etiologic specifică pentru deficitele cognitive multiple.

6

294.1* Demenţa de tip Alzheimer

Criteriile de diagnostic pentru 294.1
x Demenţa de Tip Alzheimer
A. Dezvoltarea de deficite cognitive multiple, manifestate prin ambele:
(1) deteriorarea memoriei (deteriorarea capacităţii de a învăţa o informaţie
nouă ori de a evoca o informaţie învăţată anterior);
(2) una (sau mai multe) din următoarele perturbări cognitive:
(a) afazie (perturbare de limbaj);
(b)apraxie (deteriorarea capacităţii de a realiza activităţi motorii , în
dispreţul funcţiei motorii intacte);
(c) agnozie (incapacitatea de a recunoaşte sau identifica obiectele, în
dispreţul funcţiei senzoriale intacte);
(d) perturbare în funcţia de execuţie (adică, în planificare, organizare,
secvenţiere, abstractizare).
B. Deficitele cognitive de la criteriile A1 şi A2 cauzează, fiecare, o deteriorare
semnificativă în funcţionarea socială sau profesională şi reprezintă un declin
semnificativ de la nivelul anterior de funcţionare.
C. Evoluţia este caracterizată prin debut gradual si declin cognitiv continuu.
D. Deficitele cognitive de la criteriile A1 şi A2 nu se datorează nici uneia din
următoarele:
(1) altor condiţii ale sistemului nervos central care cauzează deficite
progresive de memorie şi cunoaştere (de ex., maladi e cerebrovasculară,
maladie Parkinson, maladie Huntington, hematom subdural, hidrocefalie
cu presiune normală, tumoră cerebrală);
(2) condiţiilor sistemice, cunoscute a cauza demenţă (de ex., hipotiroidismul,
deficienţa de vitamină B12 sau de acid folie, defic ienţa de niacină,
hipercalcemia, neurosifilisul, infecţia cu HIV);
(3) condiţiile induse de o substanţă.
E. Deficitele nu survin exclusiv în cursul unui delirium.
F. Perturbarea nu este explicată mai bine de altă tulburare de pe axa l (de ex.,
tulburarea depresivă majoră, schizofrenia).
Se codifică pe baza prezenţei sau absenţei unei perturbări de comportament
semnificative clinic:
294.10 Fără perturbare de comportament: dacă perturbarea cognitivă nu este
acompaniată de nici o perturbare de comportament semnifi cativă clinic.
294.11 Cu perturbare de comportament: dacă perturbarea cognitivă este
acompaniată de o perturbare de comportament semnificativă clinic (de
ex., vagabondaj, agitaţie).
De specificat subtipul:
Cu debut precoce: dacă debutul survine la etatea de 65 ani sau sub Cu
debut tardiv: dacă debutul are loc după etatea de 65 de ani
Notă de codificare: Se codifică, de asemenea, 331.0 Maladie Alzheimer pe axa III.
Alte elemente clinice proeminente în legătură cu maladia Alzheimer se
menţionează pe axa l (de ex., 293.83 Tulburare afectivă datorată maladiei
Alzheimer, cu elemente depresive si 301.1 Modificare de personalitate de ti p
agresiv, datorată maladiei Alzheimer).

7

290.4x Demenţa Vasculară
(anterior, Demenţa Mulţi infarct)

Criteriile de diagnostic pentru 290.4x Demenţa Vasculară
A. Dezvoltarea de deficite cognitive multiple manifestată prin ambele
(1) deteriorarea memoriei (deteriorarea capacităţii de a învăţa informaţii
noi sau de a evoca informaţii învăţate anterior),
(2) una (sau mai multe) dintre următoarele perturbări cognitive:
(a) afazie (perturbare de limbaj);
(b)apraxie (deteriorarea capacităţii de a efectua activităţi motorii, în
dispreţul funcţiei motorii intacte);
(c) agnozie (incapacitatea de a recunoaşte sau identifica obiectele în
dispreţul funcţiei senzoriale intacte);
(d) perturbare în funcţia de execuţie (adică, în planificare, organizare,
secvenţiere, abstractizare).
B. Deficitele cognitive de la criteriile A1 si A2 cauzează fiecare o deteriorare
semnificativă în funcţionarea socială sau pro fesională si reprezintă un declin
semnificativ de la nivelul anterior de funcţionare.
C. Semne si simptome neurologice de focar (de ex., exagerarea reflexelor
osteotendinoase, semnul Babinski, paralizie pseudobulbară, tulburări de
mers, scăderea forţei mus culare într -o extremitate) ori date de laborator
indicând o maladie cerebrovasculară (de ex., infarcte multiple implicând
cortexul şi substanţa albă subiacentă) care sunt considerate a fi etiologic în
relaţie cu perturbarea.
D. Deficitele nu survin exclusi v în cursul deliriumului.
Se codifică pe baza elementelor predominante:
290.41 Cu delirium: dacă deliriumul este suprapus peste demenţă
290.42 Cu idei delirante: dacă ideile delirante sunt elementul predominant
290.43 Cu dispoziţie depresivă: dacă dispoziţia depresivă (incluzâ nd tablouri
clinice care satisfac criteriile simptomatologice complete pentru un episod
depresiv major) este elementul predominant. Un diagnostic separat de
tulburare afectivă datorată unei condiţii medicale generale nu este pus
290.40 Necompl icată: dacă nici unul dintre elementele de mai sus nu
predomină în tabloul clinic curent
De specificat dacă:
Cu perturbare de comportament
Notă de codificare: A se codifica, de asemenea, condiţia cerebrovasculară pe
axa III.

8

Demenţele datorate altor
Condiţii Medicale Generale


294.1x* Demenţa datorată Maladiei
HIV
294.1* Demenţa datorată Traumatismului Cranian
294.1x* Demenţa datorată Maladiei Park inson
294.1 Demenţa datorată Maladiei Huntmgton
294.1 x* Demenţa datorată Maladiei Pick
290.1x* Demenţa datorată
Maladiei Creutzfeldt -Jakob
294.1 x* Demenţa datorată
altor Condiţii Medicale Generale

Criteriile de diagnostic pentru 294.1x* Demenţa datorată
Altor Condiţii Medicale Generale
A Dezvoltarea a multiple deficite cognitive manifestate prin ambele
(1) deteriorarea memoriei (deteriorarea capacităţii de a învăţa informaţii
noi sau de a evoca informaţii învăţate anterior),
(2) una (sau mai multe) dintre următoarele perturbări cognitive
(a) afazie (perturbare de limbaj),
(b)apraxie (deteriorarea capacităţii de a efectua activităţi motorii, în
dispreţul funcţiei motorii intacte),
(c) agnozie (incapacitatea de a recunoaşte sau de a identifica obiectele,
în dispreţul funcţiei senzoriale intacte,
(d) perturbare în funcţia de execuţie (adică, în planificare, organizare,
secventiere, abstractizare)
B Deficitele cognitive de la criteriile A1 si A2 cauzează fiecare o deteriorare
semnificativă în funcţionarea socială sau profesională si reprezintă un declin
semnificativ de la nivelul anterior de funcţionare
C Din istoric, examenul somatic sau datele de laborator rezultă că perturbarea
este consecinţa fiziologică directă a unei condiţii medicale generale, alta
decât maladia Alzheimer sau maladia cerebrovasculară (de ex , infe cţie HIV,
traumatism cramo-cerebral, maladie Parkmson, maladie Huntington,
maladie Pick, maladie Creutzfeldt -Jakob, hidrocefalie cu presiune normală,
hipotiroidism, tumora cerebrala sau deficit de vitamina B12)
D Deficitele nu survin exclusiv în cursul u nui delinum
A se codifica pe baza prezentei sau absentei unei perturbări de ccomportament
semnificative clinic
294.10 Fără perturbare de comportament dacă perturbarea cognitivă nu
este acompaniată de nici o perturbare de comportament semnificativă clinic
294.11 Cu perturbare de comportament dacă perturbarea cognitivă este
acompaniată de o perturbare de comportament semnificativă clinic (de ex
vagabondaj, agitaţie)
Notă de codificare: A se codifica, de asemenea, condiţia medicală generală pe
axa III (de ex, 042 Infecţie HIV, 85400 Traumatism cranian, 3320 Maladie
Parkmson, 333 4 Maladie Huntington, 331 1 Maladie Pick, 046 1 Maladie
Creutzfeldt-Jakob, vezi anexa G pentru codurile adiţionale)

9

Demenţa Persistentă indusă de o Substanţă

Criteriile de diagnostic pentru
Demenţa datorată unor Etiologîi Multiple
A. Dezvoltarea de deficite cognitive multiple manifestate prin ambele:
(1) deteriorarea memoriei (deteriorarea capacităţii de a învăţa informaţii
noi sau de a evoca informaţii învăţate anterior);
(2) una (sau mai multe) dintre următoarele perturbări cognitive:
(a) afazie (perturbare de limbaj);
(b)apraxie (deteriorarea capacităţii de a efectua activităţi motorii, în
dispreţul funcţiei motorii intacte);
(c) agnozie (incapacitatea de a recunoaşte sau identifica obiectele, în
dispreţul funcţiei senzoriale intacte);
(d) perturbare în funcţia de execuţie (adică, în planificare, organizare,
secvenţiere, abstractizare).
B. Deficitele cognitive de la criteriile A1 şi A2 cauzează fiecare deteriorare sem
nificativă în funcţionarea socială sau profesională şi reprezintă un declin
semnificativ de la nivelul anterior de funcţionare.
C. Din istoric, examenul somatic ori datele de laborator, rezultă proba că
perturbarea are mai mult decât o sing ură etiologie (de ex., un traumatism
cranian plus uzul cronic de alcool, demenţă de tip Alzheimer cu dezvoltarea
ulterioară a unei demenţe vasculare).
D. Deficitele nu survin exclusiv în cursul unui delirium.
Notă de codificare: A se utiliza coduri multipl e bazate pe demenţe specifice şi
pe etiologii specifice, de ex., 294.10 Demenţă de tip Alzheimer, cu debut tardiv,
fără perturbare de comportament; 290.40 Demenţă vasculară, necomplicată

10

Tulburările Amnestice

294.0 Tulburarea Amnestică datorată unei
Condiţii Medicale Generale

Criteriile de diagnostic pentru 294.0 Tulburarea
Amnestică datorată .....
[Se indică Condiţia Medicală Generală]
A. Dezvoltarea unei deteriorări a memoriei, manifestată prin perturbarea
capacităţii de a învăţa informaţii noi ori incapacitatea de a evoca informaţii
învăţate anterior.
B. Perturbarea memoriei cauzează o deteriorare semnificativă în funcţionarea
socială sau profesională şi reprezintă un declin semnificativ de la nivelul
anterior de funcţionare.
C. Perturbarea memoriei nu survine exclusiv în cursul unui delirium sau
demenţe.
D. Din istoric, examenul somatic sau datele de laborator, rezultă proba că
perturbarea este consecinţa fiziologică directă a unei condiţii medicale
generale (inclusiv traumatismul fizic).
De specificat dacă este:
Tranzitorie: dacă deteriorarea memoriei durează o lună sau mai puţi n.
Cronică: dacă deteriorarea memoriei durează mai mult de o lună.
Notă de codificare: Numele condiţiei medicale generale se include pe axa l, de ex.,
294.0 Tulburare amnestică datorată unui traumatism cranian; de asemenea,
condiţia medicală generală se codifica pe axa III (vezi anexa G pentru coduri).

11

Tulburarea Amnestică Persistentă
indusă de o Substanţă

Criteriile de diagnostic pentru Tulburarea Amnestică
Persistentă indusă de o Substanţă
A. Dezvoltarea unei deteriorări a memori ei, manifestată prin perturbarea
capacităţii de a învăţa informaţii noi sau prin incapacitatea de evoca
informaţii învăţate anterior.
B. Perturbarea memoriei cauzează o deteriorare semnificativă în funcţionarea
socială sau profesională şi reprezintă un dec lin semnificativ de la nivelul
anterior de funcţionare.
C. Perturbarea de memorie nu survine exclusiv în cursul unui delirium sau
demenţe şi persistă peste durata uzuală a intoxicaţiei sau abstinenţei de o
substanţă.
D. Din istoric, examenul somatic sau da tele de laborator, rezultă proba ca
perturbarea este etiologic în relaţie cu efectele persistente ale uzului unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, un medicament).
Tulburarea amnestică persistentă indusă de o substanţă specifică se codifică astfel:
(291.1 Alcool; 292.83 Sedative, hipnotice sau anxiolitice; 292.83 Altă substanţă
sau o substanţă necunoscută)