Schizofrenia si Alte Tulburări Psihotice Flashcards Preview

Psychology DSM IV > Schizofrenia si Alte Tulburări Psihotice > Flashcards

Flashcards in Schizofrenia si Alte Tulburări Psihotice Deck (13)
Loading flashcards...
1

Schizofrenia

295.30 Tipul paranoia (vezi pag. 313)
295.10 Tipul dezorganizat (vezi pag. 314)
295.20 Tipul catatonic (vezi, pag. 315)
295.90 Tipul nediferenţiat (vezi pag. 316)
295.60 Tipul rezidual (vezi pag. 316

Criteriile de diagnostic pentru Schizofrenie

A.Simptome caracteristice:
două (sau mai multe) dintre următoarele simptome,fiecare prezent o porţiune semnificativă de timp în cursul unei perioade deo lună (sau mai puţin, dacă sunt tratate cu succes):
(1) idei delirante;
(2) halucinaţii;
(3) limbaj dezorganizat (de ex., deraieri frecvente sau incoerenţă);
(4) comportament catatonic sau flagrant dezorganizat
;(5) simptome negative, adică aplatizare afectivă, alogie sau avoliţie.
Notă: Este necesar numai un singur simptom de la criteriul A, dacă ideiledelirante sunt bizare ori halucinaţiile constau dintr-o voce care comenteazăcontinuu comportamentul sau gândurile persoanei, ori două sau mai multe voci care conversează între ele.
B.
Disfuncţie socială/profesională:
O porţiune semnificativă de timp de ladebutul perturbării, unul sau mai multe domenii majore de funcţionare,cum ar fi serviciul, relaţiile interpersonale ori autoîngrijirea, suntconsiderabil sub nivelul atins anterior debutului (sau când debutul are loc încopilărie ori în adolescenţă, incapacitatea de a atinge nivelul aşteptat derealizare interpersonală, şcolară sau profesională).
C.
Durata:
Semne continue ale perturbării persistând timp de cel puţin 6 luni. Această perioadă de 6 luni trebuie să includă cel puţin oJună (sau mai puţin,dacă sunt tratate cu succes) de simptome care satisfac criteriul A (adică,simptome ale fazei active) şi poate include perioade de simptome prodromalesau reziduale. în cursul acestor perioade prodromale sau reziduale, semneleperturbării se pot manifesta nurnai prin simptome negative ori două sau maimulte simptome menţionate la criteriul A, prezente într-o formă atenuată (deex., convingeri stranii, experienţe perceptuale insolite)
.D.
Excluderea tulburării schizoafactive şi a tulburării afective:
Tulburareaschizoafectivă şi tulburarea afectivă cu elemente psihotice au fost excluse,deoarece fie
(1) nici un fel de episoade depresive majore, maniacale saumixte nu au survenit concomitent cu simptomele fazei active, ori
(2) dacă•episoadele au survenit în timpul simptomelor fazei active, durata lor totalăa fost mai scurtă în raport cu durata perioadelor, activă şi reziduală
E.
Excluderea unei substanţe/condiţii medicale generale:
Perturbarea nu sedatorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog deabuz, un medicament) sau unei condiţii medicale generale.
F.
Relaţia cu o tulburare de dezvoltare pervasivă:
Dacă există un istoric detulburare autistă sau de altă tulburare de dezvoltare pervasivă, diagnosticuladiţional de schizofrenie este pus, numai dacă idei delirante sau halucinaţiiproeminente sunt, de asemenea, prezente timp de cei puţin o lună (sau maipuţin, dacă sunt tratate cu succes)

2

295.30 Tipul Paranoid

Criteriile de diagnostic pentru 295.30 Tipul Paranoid
Un tip de schizofrenie în care sunt satisfăcute următoarele criterii:
A. Preocupare pentru una sau mai multe idei delirante sau halucinaţii auditivefrecvente.
B. Nici unul dintre următoarele simptome nu este proeminent: limbaj dezorga-nizat, comportament catatonic sau dezorganizat, sau afect plat ori inadecvat

3

295.10 Tipul Dezorganizat

Criteriile de diagnostic pentru 295.10 Tipul Dezorganizat
- Un tip de schizofrenie în care sunt satisfăcute următoarele criterii:
A. Oricare dintre următoarele sunt proeminente
:(1) limbaj dezorganizat;
(2) comportament dezorganizat;
(3) afect plat sau inadecvat
.B. Nu sunt satisfăcute criteriile pentru tipul catatonic

4

295.20 Tipul Catatonic

Criteriile de diagnostic pentru 295.20 Tipul Catatonic
Un tip de schizofrenie în care tabioui ciinic este dominat de cel puţin douădintre următoarele:
(1) imobilitate motorie evidenţiată prin catalepsie (incluzând flexibilitateaceroasă) sau stupor;
(2) activitate motorie excesivă (care este evident lipsită de sens şi nu esteinfluenţată de stimuii externi);
(3) negativism extrem (o rezistenţă evident nemotivată la toate instrucţiunileori menţinerea unei posturi rigide la încercările de a fi mişcat) sau mutism;
(4) bizarerii ale mişcării voluntare evidenţiate prin posturi (asumarea voluntarăa unor posturi inadecvate sau bizare), mişcări stereotipe, manierisme saugrimase proeminente;
(5) ecoialie sau ecopraxie

5

295.90 Tipul Nediferenţlat

Criteriile de diagnostic pentru 295.90 Tipul Nediferenţiat
Un tip de schizofrenie în care sunt prezente simptome care satisfac criteriul A, darnu sunt satisfăcute criteriile pentru tipurile paranoid, dezorganizat sau catatonic

6

295.60 Tipul Rezidual

Criteriile de diagnostic pentru 295,60 Tipul Rezidual
Un tip de schizofrenie în care sunt satisfăcute următoarele criterii:
A. Absenţa ideilor'delirante, a halucinaţiilor, limbajului dezorganizat şi acomportamentului catatonic sau flagrant dezorganizat, proeminente
.B. Există proba continuităţii perturbării, indicată de prezenţa de simptomenegative ori a două sau mai multe simptome menţionate la criteriul Apentru schizofrenie, prezente într-o formă atenuată (de ex., convingeri bizare, experienţe perceptive insolite)

7

295.40 Tulburarea
Schizofreniformă

Criteriile de diagnostic pentru 295.40 Tulburarea
Schizofreniformă
A. Sunt satisfăcute criteriile A, D şi E ale schizofreniei
.B. Un episod al tulburării (incluzând fazele prodromală, activă şi reziduală) dureazăcel puţin o lună, dar mai puţin de 6 luni. (Când trebuie pus diagnosticul fărăa se aştepta recuperarea, diagnosticul trebuie etichetat ca „provizoriu").De
specificat dacă:
Fără elemente de prognostic bunCu elemente de prognostic bun, ca evidenţiat de două (sau mai multe)dintre următoarele:
(1) debut al simptomelor psihotice proeminente în decurs de 4 săptămâni deia prima modificare notabilă în comportamentul sau funcţionarea uzuală,
(2) confuzie sau perplexitate la apogeul episodului psihotic
;(3) funcţionare socială sau profesională premorbidă bună;
(4) absenţa afectului plat sau obtuz

8

295.70 Tulburarea
Schizoafectivă

Criteriile de diagnostic pentru 295.70 Tyfbyrarea
Schizoafectivă
A. 0 perioadă neîntreruptă de maladie în cursul căreia, la un moment datexistă, fie un episod depresiv major, un episod maniaca!, ori un episod mixt,concomitent cu simptome care satisfac criteriul A pentru schizofrenie.Notă: Episodul depresiv major trebuie să includă criteriul A1: dispoziţie
depresivă.
B. în cursul aceleiaşi perioade de maladie, au existat idei delirante sau haluci-naţii timp de cel puţin 2 săptămâni în absenţa unor simptome afectiveproeminente
.C. Simptomele care satisfac criteriile pentru un episod afectiv sunt prezente oporţiune substanţială din durata totală a perioadelor activă şi reziduală alemaladiei
.D. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe(de ex., un drog de abuz, un medicament) ori unei condiţii medicale generale.
De specificat tipul:
Tip bîpoian dacă perturbarea include un episod maniacal sau mixt (ori unepisod maniacal sau un episod mixt şi episoade depresive majore).Tip depresiv: dacă perturbarea include numai episoade depresive majore

9

297.1 Tulburarea Delirantă

Criteriile de diagnostic pentru 297.1 Tulburarea Delirantă
A. Idei delirante nonbizare [adică, implicând situaţii care survin în viaţa reală,cum ar fi faptul de a fi urmărit(ă), otrăvit(ă), infectat(ă), iubit(ă) de ladistanţă, înşelat(ă) de soţ(ie) sau amant(ă) ori de a avea o maladie] cu o• durată de cel puţin o lună. B. Criteriul A pentru schizofrenie nu a fost satisfăcut niciodată.Notă: Halucinaţii tactile şi olfactive pot fi prezente în tulburarea delirantă,dacă sunt în raport cu tema delirantă.
C. în afara impactului ideii (ideilor) delirante ori a ramificaţiilor sale (lor),funcţionarea nu este deteriorată semnificativ, iar comportamentul nu este în mod evident straniu sau bizar
.D. Dacă episoadele afective au survenit concomitent cu ideile delirante, duratalor totală a fost scurta în raport cu durata perioadelor delirante
.E. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe(de ex., un drog de abuz, un medicament) ori, ale unei condiţii medicale
generale.

De specificat tipul (următoarele tipuri sunt stabilite pe baza temei delirantepredominante):
Tip erotoman: idei delirante, cum că o altă persoană, de regulă de condiţiesocială mai înaltă se află în relaţii amoroase cu individul (a)
Tip de grandoare: idei delirante de valoare, putere, cunoştinţe, identitate,sau o relaţie specială cu o divinitate sau persoană faimoasă
Tip de gelozie: idei delirante cum că partenera (partenerul) sexual(ă) a!individului (individei) este infidel(ă)
Tip de persecuţie: idei delirante, cum că persoana respectivă (ori cineva decare persoana este apropiată) este tratat cu răutate într-un anumit mod
Tip somatic: idei delirante, cum că persoana are un defect fizic sau ocondiţie medicală generală
Tip mixt: idei delirante caracteristice pentru mai mult decât unul dintretipurile de mai sus, dar nici una dintre ele nu predomină
Tip nediferenţiat

10

298.8 Tulburarea Psihotică Scurtă

Criteriile de diagnostic perrtry
298.8 Tulburarea Psihotică Scurtă

A. Prezenţa unuia (sau a mai multora) dintre următoarele simptome:
(1) idei delirante;
(2) halucinaţii
;(3) limbaj dezorganizat (de ex., deraieri frecvente sau incoerenţă)
;(4) comportament flagrant dezorganizat sau catatonic
Notă: A nu se inciude un simptom dacă acesta este un pattern de răspunssancţionat cultural.
B. Durata unuiepisod al perturbării este de cel puţin o zi, dar de mai puţin deo lună, cu eventuala revenire completă ia nivelul premorbid de funcţionare
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de o tulburare afectivă cu elementepsihotice, de tulburarea schizoafectivă sau de schizofrenie, şi nu sedatorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog deabuz, un medicament) ori ale unei condiţii medicale generale.
De specificat clacă:
Cu stresor(i) marcant(i) (psihoza reactivă scurtă): dacă simptomele survin lascurt timp după, şi evident, ca răspuns ia evenimente care, singure sau împreună, ar fi marcat stresante pentru aproape oricine, în circumstanţesimilare în cultura persoanei.
Fără stresor(i) marcant(i): dacă simptomele psihotice nu survin la scurt timpdupă, sau nu sunt, evident, un răspuns la evenimente care, singure sau împreună, ar fi marcat stresante pentru aproape oricine în circumstanţesimilare în cultura persoanei.
Cu debut postpartum: dacă debutul survine în decurs de 4 săptămâni
postpartum

11

297.3 Tulburarea Psihotica indusă

Criteriile de diagnostic pentru 297.3 Tulburarea Psihotica indusă
A. Un delir care apare la un individ în contextul unei relaţii strânse cu o altăpersoană (saupersoane), care are (au) un delir deja existent.
B. Delirul este similar în conţinut cu ce! al persoanei care are deja existent
delirul.
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de o altă tulburare psihotica (de ex.,schizofrenia) ori de o tulburare afectivă cu elemente psihotice şi nu sedatorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog deabuz, un medicament) ori ale unei condiţii medicale generale

12

293.xx Tulburarea Psihotică datorată ...
[Se indică Condiţia Medicală Generală )

Criteriile de diagnostic pentru 293.xx TuSbyrarea Psihoticădatorată ...
[Se indică Condiţia Medicală Generală]
A. Halucinaţii sau idei delirante proeminente.
B. Există proba, din istoric, examenul somatic sau datele de laborator, afaptului că perturbarea este consecinţa fiziologică directă a unei condiţiimedicale generale.
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de aită tulburare mentala
.D. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul unui delirium.

A se codifica
pe baza simptomului predominant:
.81 Cu idei delirante: dacă ideile delirante sunt simptomul predominant.
82 Cu halucinaţii: dacă halucinaţiile sunt simptomul predominant
Notă de codificare: Numele condiţiei medicale generale se include pe axa I,
de ex.,
293.81 Tulburare psihotică datorată unui neoplasm pulmonar malign, cuidei delirante; condiţia medicală generală se codifică, de asemenea, pe axa iii(vezi anexa G pentru coduri).
Notă de codificare: Dacă ideile delirante sunt parte a unei demenţe vasculare,se indică ideile delirante prin codificarea subtipului corespunzător, de ex.,
290.42 Dementă vasculară, cu idei delirante

13

Tulburarea Psihoticăindusă de o Substanţă

Criteriile de diagnostic pentru Tulburarea Psihoticăindusă de o Substanţă
A. Halucinaţii sau idei delirante proeminente.
Notă: Nu se includ halucinaţiilecând persoana este conştientă de faptul că acestea sunt induse de osubstanţă
.B. Există proba din istoric, examenul somatic sau datele de laborator, fie a (1), fie a (2)
:(1) simptomele de la criteriul A au apărut în cursul ori în decurs de o lună dela intoxicaţia sau abstinenţa de o substanţă
(2) uzul unui medicament este etiologic în relaţie cu perturbarea.
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de o tulburare psihotică neindusă deo substanţă. Proba că simptomeie sunt explicate mai bine de o tulburarepsihotică neindusă de o substanţă poate include următoarele: simptomelepreced debutul uzului de o substanţă (de ex., uzul unui medicament),simptomele persistă o perioadă considerabilă de timp (de ex., aproape olună) după încetarea abstinenţei acute sau a intoxicaţiei severe, sau suntconsiderabil în exces faţă de ceea ce ar fi de aşteptat, dat fiind timpul saucantitatea de substanţă utilizată ori durata uzului, sau există alte indicii caresugerează existenţa unei tulburări psihotice independente noninduse de osubstanţă (de ex., un istoric de episoade recurente nerelaţionate cu osubstanţă).
D. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul unui delirium.
Notă: Acest diagnostic trebuie pus in iocui unui diagnostic de intoxicaţie cu osubstanţă sau al celui de abstinenţă de o substanţă, numai când simptomelesunt în exces faţă de cele asociate de regulă cu sindromul de intoxicaţie sau deabstinenţă, precum şi când simptomeie sunt suficient de severe pentru a justffica o atenţie clinică separată.

A se codifica astfel tulburarea psihotică indusă de (o substanţă specifică):
(291.5 alcool, cu idei delirante;
291.3 alcool, cu halucinaţii;
292.11amfetamina [sau o substanţă similară cu amfetamina], cu halucinaţii;
292.11cannabis, cu idei delirante;
292.12 cannabis, cu halucinaţii;
292.11 cocaină,cu idei delirante;
292.12 cocaină, cu halucinaţii;
292.11 halucinogen, cu ideidelirante;
292.12 halucinogen, cu halucinaţii;
292.11 inhalant, cu ideidelirante;
292.12 inhalant, cu halucinaţii;
292.11 opiacee, cu idei delirante;
292.12 opiacee, cu halucinaţii;
292.11 phencyclidină [ori o substanţă similarăphencyclidinei], cu idei delirante;
292.12 phencyclidină [ori o substanţăsimilară phencyclidinei], cu halucinaţii;
292.11 sedative, hipnotice sauanxiolitice, cu idei delirante;
292.12 sedative, hipnotice sau anxiolitice, cuhalucinaţii
; 292.11 altă substanţă [sau o substanţă necunoscută], cu ideidelirante;
292.12 altă substanţă [sau o substanţă necunoscută, cuhalucinaţii).
De specificat dacă
(vezi tabloul de la pag. 193 pentru aplicabilitatea la fiecaresubstanţă:
Cu debut în cursul intoxicaţiei: dacă sunt satisfăcute criteriile pentruintoxicaţia cu o substanţă, iar simptomele apar în cursul sindromului de
intoxicaţie
Cu debut în cursul abstinenţei: dacă sunt satisfăcute criteriile pentruabstinenţa de o substanţă, iar simptomele apar în cursul sau scurt timp dupăun sindrom de abstinentă