Determinácie Flashcards Preview

štatnice - z predmetu pedagogika a psychológia > Determinácie > Flashcards

Flashcards in Determinácie Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Čo ovplyvňuje determinácie ?

A

Biologické činitele
Sociálne činitele
Činitele prostredia

2
Q

Čo patrí do biologických činiteľov ?

A
Vrodené vlohy 
Hormonálna sústava
Činnosť niektorých žliaz s vnútornou sekréciou
Biologický rast organizmu
Zretie
Vlastná aktivita jednotlivca
3
Q

Čo patrí do sociálnych činiteľov ?

A
socializácia
škôlky
spoločnosť, kultúra, rodina, škola, práca, doba
spoločenské normy a pravidlá
móda
4
Q

Ako sa socializujeme ?

A

vrastanie do kolektívu, sociálne hodiny – medzníky, predely, vstup do školy.

5
Q

S čím súvisia škôlky ?

A

súvisia s biologickými hodinami – zmenami organizmu

6
Q

V čom spočíva móda ?

A

v myslení, stravovaní, obliekaní - spoločenská norma vytváraná dobou, mení sa.

7
Q

V čom spočívajú činitele prostredia ?

A

vplyvy prírodného prostredia
sociálne prostredie
rodina
výchova

8
Q

Čo udávajú vrodené vlohy ?

A

Vrodené vlohy udávajú tempo a stupeň rozvoja všeobecných schopností a tempo, stupeň a druh rozvoja špeciálnych schopností.

9
Q

Ako sa aktivizujú vrodené vlohy ?

A

Tieto vlohy sa aktivizujú prostredím a výchovou, ktorá sa systematicky a cieľavedome zacieľuje na pestovanie rozličných schopností človeka.

10
Q

Vyvíjajú sa vlohy automaticky ?

Čo treba pri vlohoch ?

A

nevyvinú,

treba ich objavovať a rozvíjať v činnostiach.

11
Q

Čo môžu byť sklony v detstve ?

A

Sklony môžu byť v detstve znakom prebúdzajúcich sa schopností.

12
Q

K čomu majú deti často sklon ?

A

Deti majú často sklon k činnostiam, na ktoré nemajú vlohy.

Decks in štatnice - z predmetu pedagogika a psychológia Class (38):