Endo - Test 1 Flashcards Preview

Endo > Endo - Test 1 > Flashcards

Flashcards in Endo - Test 1 Deck (21)
Loading flashcards...
1

1. W warunkach fizjologicznych pomiędzy przewężeniem fizjologicznym a otworem
wierzchołkowym korzenia znajduje się :
A. typowa tkanka miazgowa
B. tkanka mieszana miazgowo-ozębnowa
C. tkanka ozębnowa
D. warstwa bogatokomórkowa tkanki miazgowej
E. cement korzeniowy

B. tkanka mieszana miazgowo-ozębnowa

 

2

2. Komory zębów trzonowych szczeki i żuchwy umiejscowione są :
A. w części odśrodkowej korony
B. bliżej części policzkowej korony
C. bliżej części podniebiennej (językowej) korony
D. na poziomie szyjki zęba
E. pod najwyższym guzkiem powierzchni żującej

D. na poziomie szyjki zęba

 

3

3. Kształt komór zębów trzonowych górnych na przekroju poprzecznym oraz kształt dostępu
endodontycznego to :
A. kształt trójkąta lub zbliżony do trapezu
B. romb
C. owal
D. okrągły
E. kształt inny niż wymienione

A. kształt trójkąta lub zbliżony do trapezu

 

4

4. Czwarty kanał korzeniowy w pierwszym zębie trzonowym szczeki występuje :
A. w korzeniu policzkowym dalszym
B. w korzeniu policzkowym bliższym
C. w korzeniu podniebiennym
D. w czwartym dodatkowym korzeniu podniebiennym
E. w czwartym dodatkowym korzeniu policzkowym

B. w korzeniu policzkowym bliższym

 

5

5. Ujście komorowe czwartego kanału w pierwszym zębie trzonowym szczeki (MB2) znajduje się
zwykle w miejscu :
A. na odcinku łączącym ujście kanału podniebiennego z ujściem kanału policzkowego bliższego w
1/3 części bliższej ujścia policzkowego
B. na odcinku łączącym ujście kanału podniebiennego z ujściem kanału policzkowego bliższego w 1/3
części bliższej ujścia podniebiennego
C. na odcinku łączącym ujście kanału podniebiennego z ujściem kanału policzkowego dalszego w 1/3
części bliższej ujścia policzkowego
D. na odcinku łączącym ujście kanału policzkowego bliższego z ujściem kanału policzkowego dalszego
E. na odcinku łączącym ujście kanału policzkowego bliższego ze środkiem komory zęba

A. na odcinku łączącym ujście kanału podniebiennego z ujściem kanału policzkowego bliższego w
1/3 części bliższej ujścia policzkowego

6

6. Zbliżony do okrągłego przekrój poprzeczny kanału korzeniowego maja :
A. Siekacze boczne żuchwy
B. Pierwsze żeby przedtrzonowe żuchwy
C. Siekacze centralne szczeki
D. Korzenie policzkowe zębów trzonowych szczeki
E. Kły żuchwy

C. Siekacze centralne szczeki

 

7

7. Punkt trepanacyjny zębów przedtrzonowych żuchwy znajduje się :
A. pod guzkiem większym, policzkowym
B. pod guzkiem mniejszym, językowym
C. na środku powierzchni żującej
D. w okolicy szyjki zęba
E. bliżej części dystalnej powierzchni żującej

C. na środku powierzchni żującej

 

8

8. Zaznacz zdanie prawdziwe opisujące tzw. trójkąt Blacka w zębach trzonowych żuchwy :
A. Zarys ujść kanałów korzeniowych w kształcie trójkąta równoramiennego położonego w części
bliższej korony zęba
B. Zarys ujść kanałów korzeniowych w kształcie trójkąta równoramiennego położonego w części
dalszej korony zęba
C. Zarys ujść kanałów korzeniowych w kształcie trójkąta równobocznego położonego w części dalszej
korony zęba
D. Zarys ujść kanałów korzeniowych w kształcie trójkąta równobocznego położonego w części bliższej
korony zęba
E. Zarys ujść kanałów korzeniowych w kształcie trójkąta położonego w 1/3 części dalszej korony zęba

A. Zarys ujść kanałów korzeniowych w kształcie trójkąta równoramiennego położonego w części
bliższej korony zęba

9

9. Typowa konfiguracja systemów kanałowych zębów trzonowych żuchwy :
A. Trzy korzenie i trzy kanały korzeniowe : bliższy policzkowy, dalszy językowy, dalszy policzkowy
B. Dwa korzenie i dwa kanały korzeniowe : dalszy i bliższy
C. Dwa korzenie i trzy kanały korzeniowe : dalszy policzkowy, bliższy językowy i bliższy policzkowy
D. Trzy korzenie i trzy kanały : bliższy policzkowy, bliższy językowy, dalszy policzkowy
E. Trzy korzenie i cztery kanały : bliższy policzkowy, bliższy językowy, dalszy policzkowy, dalszy
językowy

C. Dwa korzenie i trzy kanały korzeniowe : dalszy policzkowy, bliższy językowy i bliższy policzkowy

10

10. Punkt trepanacyjny kłów szczeki znajduje się :
A. w 1/3 przydziąsłowej powierzchni podniebiennej
B. na środku powierzchni podniebiennej
C. w 1/3 przysiecznej powierzchni podniebiennej
D. 0,5mm pod brzegiem siecznym na powierzchni podniebiennej
E. w innym miejscu niż wymienione

B. na środku powierzchni podniebiennej

11

3. Punkt trepanacyjny zębów przednich znajduje się :

A. w 1/3 przydziąsłowej powierzchni podniebiennej

B. na środku powierzchni podniebiennej

C. w 1/3 przysiecznej powierzchni podniebiennej

D. 0,5mm pod brzegiem siecznym na powierzchni podniebiennej

E. w innym miejscu niż wymienione

 

B. na środku powierzchni podniebiennej

 

12

4. Jakie są konfiguracje kanałów w trzonowcu szczęki:

 

 

3 kanały: 1 podniebienny, 1 policzkowy bliższy, 1 policzkowy dalszy

4 kanały: 1 podniebienny, 1 policzkowy dalszy, 2 policzkowe bliższe

13

5. W jaki sposób pracować wiertłem, aby dostać się do kanału w zębach przednich?

 

 

Na początku kierować wiertło w kierunku prostopadłym do powierzchni podniebiennej, a następnie zmienić kierunek na równoległy do długiej linii zęba

14

6. Sklepienie – ......... a dno komory - ............

6. Sklepienie – jasne, żółte, gładkie a dno komory - nierówne, szare

 

15

Dla zębów przednich szczęki kształt dostępu endodontycznego u osób młodych powinien być:

a) trójkątny w przypadku siekaczy owalny w przypadku kłów

b) trójkątny w przypadku siekaczy i kłów

c) owalny w przypadku siekaczy trójkątny w przypadku kłów

a) trójkątny w przypadku siekaczy owalny w przypadku kłów

16

Pierwszy ząb przedtrzonowy szczęki zazwyczaj ma:

a) 1 korzeń 2 kanały

b) 1 korzeń 1 kanał

c) 2 korzenie 2 kanały

d) 3 korzenie 3 kanały

e) 1 korzeń, 3 kanały

c) 2 korzenie 2 kanały

17

Drugi ząb przedtrzonowy szczęki ma zwykle:

a) 2 korzenie 2 kanały

b) 1 korzeń 2 kanały

c) 1 korzen 1 kanał

c) 1 korzeń 1 kanał

18

Pierwszy ząb przedtrzonowy żuchwy ma zwykle 

a) 1 korzeń 2 kanały

b) 2 korzenie 2 kanały

c) 1 korzeń 1 kanał 

c) 1 korzeń 1 kanał 

19

Drugi przedtrzonowiec żuchwy ma zwykle 

a) 1 korzeń 1 kanał 

b) 2 korzenie 1 kanał

c) 1 korzeń 2 kanały

 

a) 1 korzeń 1 kanał 

20

Liczba kanałów w poszczególnych korzeniach pierwszego trzonowca żuchwy

a) 1 kanał w korzeniu dystalnym 1 kanał w korzeniu mezjalnym

b) 1 kanał w korzeniu dystalnym, 2 kanały w korzeniu mezjalnym 

c) 2 kanały w korzeniu dystalnym, 1 kanał w korzeniu mezjalnym

d) 2 kanały w korzeniu policzkowym 1 kanał w językowym

e) 1 kanał w korzeniu policzkowym 2 kanały w jezykowym

b) 1 kanał w korzeniu dystalnym, 2 kanały w korzeniu mezjalnym 

21

W przypadku stwoerdzenia 4 kanałów w zebie pierwszym trzonowym górnym, czwarty kanał znajduje się:

a) w korzeniu policzkowym mezjalnym

b) w korzeniu policzkowym dystalnym

c) w korzeniu podniebiennym

d) w korzeniu policzkowym mezjalnym lub dystalnym

e) w tym zębie nigdy nie ma 4 kanałów

 

a) w korzeniu policzkowym mezjalnym