test 3? Flashcards Preview

Endo > test 3? > Flashcards

Flashcards in test 3? Deck (20)
Loading flashcards...
1

MAP – główny ćwiek jest zwykle:

a) Dopasowywany w suchym kanale

b) Mniejszy od MAF

c) Większy od MAF

d) Powinien mieć większą rozszerzalność niż MAF

e) Przy próbie usunięcia z kanału stawia lekki opór

e) Przy próbie usunięcia z kanału stawia lekki opór

2

Wskaż, który z wymienionych poniżej jest preparatem stosowanym dokanałowo, osłabiającym reakcję zapalną, wykorzystywanym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych w trakcie leczenia endo:

a) Chlorheksydyna

b) Formokrezol

c) Kortykosterydy

d) jod

e) Aldehyd glutarowy

3

Które stwierdzenie dotyczące działania CaOH zastosowanego do kanału korzeniowego jest fałszywa?

a)Ma działanie antybakteryjne

b)Rozpuszcza pozostałości martwej miazgi

c)Ma zasadowe pH

d)Zalecany w leczeniu z martwą miazgą

e)Umożliwia szczelniejsze przyleganie mat. Wypełniających kanał do jego ścian

e)Umożliwia szczelniejsze przyleganie mat. Wypełniających kanał do jego ścian

4

Wśród wymienionych zalet chlorheksydyny stosowanej jako środek płuczący jedna jest nieprawdziwa:

a) Działanie bakteriobójcze

b)Przedłużone działanie antybakteryjne

c) Skuteczne działanie przeciwko Enterococcus Faecalis

d) Niewielka toksyczność

e) Zdolność rozpuszczania tk org

e) Zdolność rozpuszczania tk org

5

Jakie jest najlepsze stężenie chlorheksydyny używanej do leczenia kanałowego:

a)0,2%

b)0,5%

c)2%

d)20%

e)40%

c)2%

 

z prezki o lekach i śr. płuczących 

stos 0,2%-2,0% rozt.

6

Który z wymienionych nie wykazuje zdolność usuwania, ani organicznej ani nieorganicznej części warstwy mazistej ze ścian kanału?

a)NaOCl 2%

b)NaOCl 5%

c)EDTA

d)Chlorheksydyna

d)Chlorheksydyna

7

Poniżej zastosowano efekty działania kw. Cytrynowego zastosowanego do płukania kanału korzeniowego. Wskaż nieprawidłowy:

a)Chelatuje jony metali

b)Uczestniczy w usuwaniu warstwy mazistej

c) Zwiększa przyleganie uszczelniacza do zębiny i jego penetrację do kanalików

d) Powoduje zmniejszenie przecieku w wypełnionym kanale

e) Osusza powierzchnię zębiny kanałowej

e) Osusza powierzchnię zębiny kanałowej

8

Usunięcie warstwy mazistej z kanału korzeniowego skutkuje lepszą adhezją uszczelniacza do zębiny kanałowej oraz wnikaniem uszczelniacza do wnętrza kanalików. Która z metod postępowania wyeliminuje warstwę mazistą najskuteczniej:

a) Użycie pilnika H na zakończenie pracy w kanale

b) Płukanie roztworem CaOH w celu uzyskania zasadowego pH

c) Wystarczy płukanie NaOCl, które usuwa część org i nieorg

d) Płukanie NaOCl, usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

e) Płukanie EDTA usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

d) Płukanie NaOCl, usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

9

Na jaką max głębokość powinien być wprowadzony rozpychacz w metodzie bocznej kondensacji?

a) 1-2mm krótszą od dł roboczej

b) 3-4mm krótszą od dł roboczej

c) Ok. 5mm krótszą od dł roboczej

d) Najgłębiejjak można

e) Bez znaczenia

a) 1-2mm krótszą od dł roboczej

10

MAP – główny ćwiek jest zwykle:

a) Dopasowywany w suchym kanale

b) Mniejszy od MAF

c) Większy od MAF

d) Powinien mieć większą rozszerzalność niż MAF

e) Przy próbie usunięcia z kanału stawia lekki opór

e) Przy próbie usunięcia z kanału stawia lekki opór

11

Wskaż, który z wymienionych poniżej jest preparatem stosowanym dokanałowo, osłabiającym reakcję zapalną, wykorzystywanym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych w trakcie leczenia endo:

a)Chlorheksydyna

b)Formokrezol

c)Kortykosterydy

d)Jod

e)Aldehyd glutarowy

12

Charakterystyka upychaczy służących do kondensacji pionowej guterki:

a)Narzędzia ostro zakończone, z gładką cz pracującą

b)Narzędzia tępo zakończone, ze ściętym końcem i gładką, zwężającą się cz pracującą

c)Narzędzia tępo zakończone, ze ściętym końcem i gładką, niezwężającą się cz pracującą

d)Narzędzia ostro zakończone z gładką, zwężającą się cz pracującą

e)Narzędzia ostro zakończone z gładką, cz pracującą

b)Narzędzia tępo zakończone, ze ściętym końcem i gładką, zwężającą się cz pracującą

13

Zadaniem uszczelniacza kanałowego NIE jest:

a)Ułatwienie poślizgu dla gutaperki

b)Dopełnienie bocznych odgałęzień głównego kanału

c)Wypełnienie wraz z gutaperką przestrzeni kanałowej

d)Zapewnienie homogenności wypełnienia kanałowego

e)Wypełnienie 100% objętości przestrzeni kanałowej

e)Wypełnienie 100% objętości przestrzeni kanałowej

14

Warunkiem pozwalającym na ostateczne wypełnienie kanału jest:

a)Brak objawów zapalnych ze strony tk okołowierzchołkowych

b)Nieobecność wysięku zapalnego

c)Właściwe opracowanie kanału z wypreparowaniem stopnia w strefie otworu fizjologicznego

d)Wszystkie odp nieprawdziwe

e)Wszystkie odp prawdziwe

e)Wszystkie odp prawdziwe

15

Ostatnia procedura po zakończeniu opracowania chemiczno-mechanicznego kanału przed rozpoczęciem wypełniania obejmuje:

a)Użycie rozt podchlorynu sodu i osuszenie kanału

b)Użycie rozt 3% H2O2 i osuszenie kanału

c)Użycie rozt alkoholu izopropylowego i osuszenie kanału

d)Użycie rozt chlorheksydyny i osuszenie

e)Użycie 40% kw c% kw cytrynowego i osuszenie

c)Użycie rozt alkoholu izopropylowego i osuszenie kanału?

16

Całkowite usunięcie części organicznej i nieorganicznej warstwy mazistej pokrywającej zębinę kanałową jest możliwe po zastosowaniu:

a) Podchloryn sodu

b) EDTA

c) NaOCl i EDTA

d) NaOCl i kw cytrynowy

e) C i D

e) c i d?

 

17

Antyseptyk stosowany w endo o wielokierunkowym, szerokim spektrum działania bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobjczym:

a) Chlorheksydyna

b) Kw cytrynowy

c) Alkohol etylowy

d) EDTA

e) Woda utleniona

a) Chlorheksydyna

18

Podczas biomechanicznego opracowania kanału korzeniowego powstaje na ścianach warstwa mazista, najskuteczniej usuniemy ją:

a) 40% kw cytrynowego

b) 20% kw poliakrylowego

c) 5,25% podchloryn sodu

d) 15% wersenian sodu i 1,5% podchlorynu sodu

e) 3% wody utlenionej i 2,5% podchlorynu sodu

d) 15% wersenian sodu (EDTA) i 1,5% podchlorynu sodu

19

Jak można zwiększyć efektywność działania podchlorynu sodu stosowanego do płukania kanałów podczas leczenia endo

a) Zwiększając ciśnienie podawanego płynu

b) Podgrzać płyn

c) Zmniejszając jego stężenie

d) Stosują na przemian z H2O2

e)Stosują do płukania grubą igłę, dostarczamy wtedy do kanału większą ilość płynu

b) Podgrzać płyn

20