TEST 2 Flashcards Preview

Endo > TEST 2 > Flashcards

Flashcards in TEST 2 Deck (30)
Loading flashcards...
1

Na podstawie zdjęcia RTG wykonanego przed rozpoczęciem leczenia endo nie uzyskamy inf. o:

a) Kształcie i wielkości jam zęba, liczbie i przebiegu korzeni oraz kanałów

b) Obecności resorpcji wew. I zew.

c) Istnieniu zmian zapalnych w tk. Okołowierzchołkowych

d) Uzyskanie wszystkich jest możliwe

e) Zaawansowaniu stanu zapalnego miazgi

e) Zaawansowaniu stanu zapalnego miazgi

[wg. mnie]

2

Błąd pomiaru dł roboczej zęba dokonywany endometrem może wynikać z różnych czynników. Który z poniższych nie ma wpływu na wynik pomiaru.

a)Obecność zmian okołowierzchołkowych

b)Obecność obfitego wysięku

c) Niezakończony rozwój wierzchołka korzenia

d) Wykorzystanie bardzo cienkiego narzędzia do pomiaru (rozm<20)

e) Obecności resztek żywej miazgi

d)Wykorzystanie bardzo cienkiego narzędzia do pomiaru (rozm<20)

3

Standardowe ręczne pilniki K posiadają zbieżność (taper) 2%, co oznacza:

a) Na każdy 1mm dł zwiększa swoją stożkowatość o 0,02mm

b) Na każdy 1mm dł zwiększa swoją stożkowatość o 0,2mm

c) Na każdy 1mm dł zwiększa swoją stożkowatość o 2mm

d) Na każde 2mm dł zwiększa swoją stożkowatość o 0,02mm

e) Na każde 2mm dł zwiększa swoją stożkowatość o 0,2mm

a) Na każdy 1mm dł zwiększa swoją stożkowatość o 0,02mm

4

Usunięcie warstwy mazistej z kanału korzeniowego skutkuje lepszą adhezją uszczelniacza do zębiny kanałowej oraz wnikaniem uszczelniacza do wnętrza kanalików. Która z metod postępowania wyeliminuje warstwę mazistą najskuteczniej:

a) Użycie pilnika H na zakończenie pracy w kanale

b) Płukanie roztworem CaOH w celu uzyskania zasadowego pH

c) Wystarczy płukanie NaOCl, które usuwa część org i nieorg

d) Płukanie NaOCl, usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

e) Płukanie EDTA usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

d) Płukanie NaOCl, usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

5

Jaka metoda jest najlepsza do zlokalizowania zęba będącego przyczyną czynnej przetoki w jamie ustnej pacjenta:

a) Podświetlanie korony zęba

b) Zebranie wywiadu endodontycznego

c) Wykonanie RTG pantomograficznego

d) Wykonanie RTG z ćwiekiem gutaperkowych umieszczanym w kanale przetoki

e) Wykonanie RTG zębowego

d) Wykonanie RTG z ćwiekiem gutaperkowych umieszczanym w kanale przetoki

[wg. mnie to, bo było na radio]

6

Pilnikiem typu H można wykonywać ruchy:

a) Do ¾ pełnego obrotu

b) Max do pełnego obrotu (360 st)

c) Do ½ pełnego obrotu

d) Do ½ pełnego obrotu naprzemiennie z ruchami piłowania

e) Wszystkie są nieprawidłowe, bo nie należy wyk ruchów obrotowych

e)Wszystkie są nieprawidłowe, bo nie należy wyk ruchów obrotowych

7

Przekrój poprzeczny pilnika typu K jest:

a)Trójkątny

b)Romboidalny

c)Kwadratowy

d)Okrągły

e)Owalny

c)Kwadratowy 

w rozm. od 6-40 

a) trójkątny 

rozm. od 40

8

Numer i kolor uchwytu narzędzia endo 10,25,50 wg ISO odpowiada odpowiednim kodom kolorów uchwytów niżej wymienionych:

a)Szary, żółty, zielony

b)Fioletowy, żółty, zielony

c)Fioletowy, czerwony, żółty

d)Różowy, czerwony, niebieski

e)Żółty, fioletowy, czarny

c)Fioletowy, czerwony, żółty

9

Wskaż narzędzia do poszukiwania ujść kanałowych:

a)S-finder i wiertła Gates-Glidden

b)Micro-opener I zgłębnik endo

c)Pilnik typu

d)Wiertło Gates-Glidden

e)Wiertło Peeso

b)Micro-opener I zgłębnik endo

10

Uszereguj narzędzia pod względem skuteczności cięcia zębiny, od najbardziej efektywnych do najmniej, przy założeniu, że są z tego samego materiału:

a)Poszerzacz K > pilnik H > pilnik K

b)Pilnik H > pilnik K > poszerzacz K

c)Pilnik H > pilnik K > miazgociąg

d)Pilnik K > pilnik H > poszerzacz K

e)Poszerzacz K > pilnik K > pilnik H

b)Pilnik H > pilnik K > poszerzacz K

11

Opracowanie komory zęba po trepanacji wykonujemy:

a)Wiertłem typu kulka na turbinę

b)Wiertłem typu płomyk na turbinę

c)Szczelinowcem z nietnącym wierzchołkiem lub różyczką na kątnicę

d)Wiertłem typu Gates

e)Narzędziami ręcznymi

c)Szczelinowcem z nietnącym wierzchołkiem lub różyczką na kątnicę

[wg. mnie]

wg mnie to do otwarcia komory, a do opracowania mowa o ekskawatorach więc może e?

e) narzędzia ręczne (ekskawator)

12

Charakterystyka upychaczy służących do kondensacji pionowej guterki:

a)Narzędzia ostro zakończone, z gładką cz pracującą

b)Narzędzia tępo zakończone, ze ściętym końcem i gładką, zwężającą się cz pracującą

c)Narzędzia tępo zakończone, ze ściętym końcem i gładką, niezwężającą się cz pracującą

d)Narzędzia ostro zakończone z gładką, zwężającą się cz pracującą

e)Narzędzia ostro zakończone z gładką, cz pracującą

b)Narzędzia tępo zakończone, ze ściętym końcem i gładką, zwężającą się cz pracującą

13

Warunkiem pozwalającym na ostateczne wypełnienie kanału jest:

a)Brak objawów zapalnych ze strony tk okołowierzchołkowych

b)Nieobecność wysięku zapalnego

c)Właściwe opracowanie kanału z wypreparowaniem stopnia w strefie otworu fizjologicznego

d)Wszystkie odp nieprawdziwe

e)Wszystkie odp prawdziwe

e)Wszystkie odp prawdziwe

14

Rozmiar narzędzia endo używanego do radiologicznego pomiaru długości roboczej NIE powinien być mniejszy niż wartość:

a) 06 ISO

b) 10 ISO

c) 15 ISO

d) 25 ISO

e) 30 ISO

b) 10 ISO

15

Przyjmując znaną wartość radiologicznej dł zęba 23mm, radiologiczną dł roboczej narzędzia pomiarowego 21mm oraz rzeczywistą dł roboczą narzędzia pomiarowego 19mm, endodontyczna dł robocza kanału wynosi:

a) 20mm

b) 18mm

c) 19mm

d) 23mm

e) 22mm

a)20mm

16

Wskaż NIEPRAWDZIWE o step-back:

a) Zapobiega perforacji okolicy okołowierzchołkowej

b) Oszczędza zębinę w okolicy przywierzchołkowej

c) Ogranicza możliwość przepchnięcia zakażonego materiału kanałowego poza otwór wierzchołkowy

d) Zabezpiecza tk okołowierzchołkowe przed podrażnieniem narzędziami, środkami płuczącymi, lekami i mat wypełniającymi kanał

e) Nie osłabia wąskich wierzchołków korzeni


c) Ogranicza możliwość przepchnięcia zakażonego materiału kanałowego poza otwór wierzchołkowy

moim zdaniem to slajd 47 sem opracowanie

17

Wskaż rozmiar pilnika MAF podczas opracowywania kanału metodą step-back i oznaczenia wstępnej długości roboczej pilnikiem  IAF o rozm 25 ISO:

a) 25 ISO

b) 30 ISO

c) 35 ISO

d) 40 ISO

e) 45 ISO

d) 40 ISO

18

Metoda step-back opracowania kanałów korzeniowych jest szczególnie zalecana dla:

a) Zębów przedtrzonowców żuchwy

b) Kłów żuchwy

c) Kłów i pierwszych zębów przedtrzonowych szczęki

d) Kanałów policzkowych zębów trzonowych szczęki                    
e) Kanałów językowych zębów trzonowych żuchwy

Kanałów policzkowych zębów trzonowych szczęki

?

19

Jaki jest rozmiar pilnika MAF podczas opracowywania kanału met step-back jeśli IAF miał rozmiar 20:

a) 30

b) 35

c) 40

d) 45

e) 50

b) 35

20

MAF:

a) Jest pierwszym narzędziem osiągającym dł roboczą

b) Nigdy nie osiąga dł roboczej

c) Jest ostatnim narzędziem osiągającym dł roboczą

d) Jest ostatnim narzędziem używanym do poszerzenia kanału

e) Służy do poszerzenia 1/3 koronowej części kanału

c) Jest ostatnim narzędziem osiągającym dł roboczą

21

Do osuszenia kanału po opracowaniu używamy:

a) Strzykawko-dmuchawki

b)Sączków papierowych

c)Strzykawki z igłą o odp rozm

d)Kuleczki waty

e)A i B

b) Sączków papierowych

22

Stosowanie środków chemicznych do płukania kanałów korzeniowych:

a)Stanowi element uzupełniający mechanicznego oczyszczania i poszerzania sys kanałowych

b)Nie jest konieczne w niektórych przypadkach leczenia endo

c)Może być zastąpione opracowaniem mechanicznym

d)Jest nieodłączną czynnością mechanicznego ich opracowania

e) Zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia lub złamania narzędzi kanałowych

d) Jest nieodłączną czynnością mechanicznego ich opracowania

 

 

23

Instrument endodontyczny typu MAF:

a) Jest pierwszym narzędziem osiągającym długość roboczą

b) Nigdy nie osiąga dł roboczej

c) Jest ostatnim narzędziem osiągającymi dł roboczą

d) Jest ostatnim narzędziem używanym do poszerzania kanału korzeniowego

e) Jest najczęściej pilnikiem typu H

c) Jest ostatnim narzędziem osiągającymi dł roboczą

24

Narzędzia endo o rozm mniejszych od 15 ISO powinny być używane:

a) Wyłącznie jednorazowo

b) Max 3x

c) 3-5x

d) Wielokrotnie

e) Nie powinny być używane

a) Wyłącznie jednorazowo

25

Usuwanie miazgi komory może być wykonane przy użyciu:

a) Zgłębnika i miazgociągu

b) Ekskawatora i wiertła różyczkowego

c) Miazgociągu i wiertła płomykowego

d) Miazgociągu i pilnika

e) Zgłębnika endo

b) Ekskawatora i wiertła różyczkowego

26

Zasady standaryzacji według których oznacza się wszystkie narzędzia stosowane do opracowania i wypełnienia kanału korzeniowego zęba, dotyczą ich:

  1. Długości
  2. Średnicy
  3. Kształtu
  4. Ilości
  5. Rodzaju materiału

Prawidłowe:

a. 1,2,3       b. 2,3,5      c. 2,4,5     d. 1,2,4     e. 1,3,4

a. 1,2,3   

27

Igły irygacyjne z perforacją boczną przeznaczone do przepłukiwania kanałów korzeniowych powinny być wprowadzone do kanału:

Do połowy dł kanału

a)Na 2/3 dł

b)Tuż przy ujściu kanału w komorze zęba

c) Na pełną dł roboczą a następnie cofnięte o 1-2mm

d) Wszystkie są prawidłowe w zależności od średnicy kanału

c)Na pełną dł roboczą a następnie cofnięte o 1-2mm

do sprawdzenia - zgadza się slajd 25 prezka o płynach i lekach

28

Podczas opracowywania step-back, zasady:

  1. Na początku zabiegu ustalić dł roboczą.
  2. Dł robocza kanału nie musi być ustalana na początku zabiegu.
  3. W 1 kolejności opracowujemy część komorową kanału.
  4. W trakcie opracowania należy stosować naoliwiające narzędzia kanałowe.
  5. Kanał opracowujemy na kształt stożka bez poszerzania otworu fizjo.                                                                                            a. 1,3,4     b. 1,3,5     c.1,4,5    d. 2,4,5   e. 3,4,5

c.1,4,5   

29

Pośród wymienionych poniżej wyznacz nieprawdziwe o endodontycznym wyznaczeniu dł roboczej :

a) Jest to metoda nie obciążająca pacjenta, daje możliwość wielokrotnego przeprowadzenia pomiaru

b) Endometr można stosować w przypadku podejrzenia perforacji

c) Pomiar można wykonywać cienkimi narzędziami np. 0,6 niewidocznymi na RTG

d) Wilgotność w kanale jest dipuszczalna przy wykorzystaniu endometru elektronicznego

e) Endometr określa dł zęba do jego radiologicznego wierzchołka

e) Endometr określa dł zęba do jego radiologicznego wierzchołka

30