Everyday Use Flashcards Preview

Words > Everyday Use > Flashcards

Flashcards in Everyday Use Deck (135):
0

Crack a joke

Skämta, dra en vits

1

Fraught with (adj)

1 (A situation or course of action) filled with or destined to result in (something undesirable)

2. Causing or affected by great anxiety or stress, eg. There was a fraught silence; She sounded a bit fraught

2

Preclude

Hindra

3

Contentious

Omtvistad

4

Dreadful

Förskräckligt

5

Landslide

Jordskred

6

Deceptive

Bedräglig

7

Disguise

Förklädnad (noun), föreställa/dölja/maskera (verb)

8

Sincere

Uppriktig

9

Rashly

Obetänksamt, förhastligt

10

Slander

Förtal, skvaller (noun), förtala, baktala, belacka (backbite) (verb)

11

Deadlock

Dödläge, baklås

12

Sternly

Strängt,barskt, bistert (grimly)

13

Push the situation into a catastrophe

"Gör att situationen kan bli en katastrof"

14

Purportedly

Påstås ha, enligt uppgift

15

Seek (sought) peace

Nå/få fred

16

Consent

Samtycke, medgivande (noun), samtycka (verb)

17

Supreme leader

Högste ledare

18

Disperse

Skingra, sprida

19

Repercussion

Återverkan

20

Gain momentum

Ta fart, vinna mark

21

Check the news

Kolla nyheterna

22

Adroit, eg be adroit at smth

Skickliga
Clever or skillful in using hands or mind.

23

Tenure

Besittningsrätt, ämbetstid, upplåtelse

24

Tangible

Påtaglig, materiell, konkret

25

Defer

Uppskjuta

26

Foraging

Födosök, leta efter föda (eg Bees).
Göra en räd

27

Mite

Kvalster

28

Perish

Förgås, gå förlorad, gå under

29

Rampant (ra'mpänt)

Skenande, otyglad, frodas

30

Congregate

Samlas, församlas

31

Endorse

Godkänna, stödja

32

Impede (on smth)

Hindra, hämma

33

Infringe

Intrång, överträda, kränka

34

Depict

Skildra

35

Blasphemy

Hädelse

36

Appalled

Upprörd, bestört, förskräckt

37

Wound

Sår

38

Sectioned

Sektionerad, snittad

39

Middle way, happy medium, Golden mean, trade-off, strike a balance, middle ground

Medelväg, gyllene medelväg

Strike (struck) a balance
No middle ground is possible
There is no trade-off

40

Contention

Påstående, stridighet

41

...used as the backbone of this study

Be the backbone of smth

He has the backbone to see us through this difficulty

...som denna studie lutar sig mot/bygger på

The chief support of a system or an organization.

"Strength of character, firmness"

42

Firmness

Bestämdhet, hårdhet, fasthet

43

Conspicuous (kå'nspi'kjuö's)

Iögonfallande, markant, framstående

44

Workable

Genomförbar

45

Poultry

Fjäderfän

46

Diligence

Flit
Careful and persistent work or effort

47

Replenish

Fylla på, återfylla

(Eg renewables are.....)

48

Haggle

Pruta

49

Contender

Utmanare

50

Stand down

Avgå

51

Enforce

Förstärka

52

Pledge

Löfte, pant (noun)
Pantsätta

53

Impose

Påtvinga

54

Reinstate

Återställa, återinsätta (a court....a guilty verdict)

55

Deterrent

Avskräckande (adj)
Avskräckande medel (noun)

56

Rebuff

Avvisa, snäsa av (verb)
Avvisande, avslag (refusal) (noun)

57

Abolish

Avskaffa, upphäva

58

Deprived area

Eftersatt, fattigt område

59

Resilience

Motståndskraft, resilens, elasticitet

60

Dismissal

Uppsägning, avsked, entledigande

61

Be on rise

Vara på uppgång

62

Warrant
Warranted

Motivera, garantera
Motiverad/t, berättigad/t

Synonyms: justified, reasserted, confirmed, supported

63

Claimed, requested, call for, quest, demanded, needed, required, necessitated

Synonymer på engelska till Efterfrågas

64

Resemble

Efterlikna
Synonyms: mimic, imitate

65

To this end

För detta ändamål

66

Exceedance

Överträdelse

67

Underwrite

Skriva under

68

Synonyms to Consider

Reflect upon, acknowledge, contemplate, examine, recognize

69

In keeping with

I linje med, i överensstämmelse med
Also: In accordance with

70

Dölja

Conceal, hide, veil, disguise, mask

71

Synonym to similarly

Likewise

72

Put an end

Sätta stopp, avbryta

73

Callousness

Okänslighet

74

Oaf (öuf)

Drummel

75

Restraint

Återhållsamhet,

76

Synonyms to interesting

Absorbing, engrossing, fascinating, entertaining, amusing, newsworthy, exciting, stimulating

77

Sensible

Förnuftigt, vettigt

Eg. Very....to do a bit of preparation

78

Reasonable vs sensible

Resonable, sensible, commonsense, well-founded, sound tenable

Tenable (försvarbart, hållbart)

79

Susceptible

Mottaglig

80

Demolish

Riva

81

Pen

A small enclosure in which sheep, pigs, cattle,or other domestic animals are kept

82

Hage

Pasture

83

Quell

Kväsa, dämpa
Eg. To .... unrest

84

Exasperation

Förbittring, förtvivlan, irritation
.... at years of inertia and incompetence in Bosnia is at the root of the protests

87

Vessel

Fartyg

88

Avgasrör

Exhaust pipe

89

Malicious

Illvillig, elak

90

Slur

Förtal, suddigt uttal

91

Conduct

Beteende, uppförande

92

Be treated for...

Bli behandlad för...

93

Burn mark

Brännmärke

94

Incur

Ådra sig, utsätta sig för, åsamka sig

95

Incurred

Uppkommit

96

Managing director

VD

97

Intercept

Fånga upp, genskjuta,

98

Be upfront with

Behaving or talking in a direct and honest way

99

Give a slack
Give me some slack

To ease the pressure upon, to let someone relax, to stop pressuring

100

Tissue

Vävnad

101

Pertain

Avser, angå, hänföra sig till

102

Drainage system

Dräneringssystem

103

Piping

Rörledningar, rörsystem, rör
Rördragning

104

Complicit

Delaktig/a/t

105

Interceptor

Jaktplan

106

Villain

Bov, skurk

107

Overhaul

Översyn, genomgång

108

Extensive

Omfattande, utförlig
Eg have...discussions

109

Retail

Spåra ur

110

Lewd

Otrevliga, oanständiga

111

Downplay

Tona ned, bagatellisera

112

Strait

Sund

113

Defiance

Trots, trotsighet

114

Mockery

Hån, gyckel

115

Arid

Torr, ofruktbar

116

Laudable

Lovvärd, berömvärd

117

Quirk

A peculiar behavioural habit
A strange chance occurance: eg a strange ... of fate led her to working for him

118

Plethora

Uppsjö, övermått, överflöd

119

Reverberate

Genljuda, eka, återkasta,

120

Incerceration

Fängslande, inspärrning

121

Deleterious

Skadlig

122

Lämna (eg toan) ren

Leave (it) tidy

123

Utförligt + synonymer

Detailed, extensively, comprehensive,elaborate

124

Corroborate

Bekräfta, bestyrka

125

Rickety

Ranglig/a, skranglig

126

Soliciting

Gatuprostitution
Accost someone and offer one's or someone else's services as a prostitute

127

Solicit

Ask for or try to obtain (something) from someone
Eg He called a meeting to solicit their views

Värva, inhämta

128

Villain

Bov, skurk

129

Dagger

Dolk

130

Mayhem

Kaos, förödelse

131

Till råga på allt

To top it all (also "off"), (if you have benen describibg bad things that happened, and then say that to top it all something Else happened, you mean that the final thing was worse)
To top it off (and the worst/best thing is)

132

Samhälleliga mål

Societal goals

133

Viable

Livskraftig, bärkraftig, genomförbar

134

Dissent

Meningsskiljaktighet, oense

135

Stench

Stank

136

Nag

Verb: annoy or irritate a person with persistent fault-finding or continuous urging
Eg. She nagged him to do the housework.
Eg. He is always nagging at her for staying out late

Adj: nagging; be persistently painful, troublesome, or worrying to
Eg. There was a nagging pain in his chest.
Eg. Something nagged at the back of his mind