Not Everday-words Yet 13 Feb 2014 Flashcards Preview

Words > Not Everday-words Yet 13 Feb 2014 > Flashcards

Flashcards in Not Everday-words Yet 13 Feb 2014 Deck (146):
0

Canopy

Baldakin, sänghimmel
Tak, tronhimmel, trädkrona

1

Sentience

Kännande varelser, förmåga till känslor

2

Ascension

Uppstigning

3

Skirmish

Skärmytsling (noun)
Drabba samman, gräla

4

Ghastly

Kuslig, spöklik, gräslig

5

Ordeal

Pärs, prövning

6

Unanimity

Enhällighet, enighet

7

Paraphrasing

Parafrasera, omskriva

8

Retention

Recentiorn, kvarhållande, behållande

9

Interrogate

Förhöra, fråga ut

10

Acronym

Akronym, förkortning

11

Regression

Återgång

12

Back-skipping

Hoppa tillbaka (tex vid textläsning)

13

Skim

Skumma

14

Transient

Övergående, tillfälliga, temporära

15

Reside

Uppehålla

16

Appraisal

Värdering, bedömning

17

Devise

Utforma, tänka ut

18

Stance

Hållning, ställning

19

Pivotal

Central, avgörande
Svängbar

20

Recast

Omarbeta

21

Composite

Sammansätta

22

Corroborate

Bekräfta

23

Snooping

Snoka

24

Buzzword

Modeord

25

White supremacist

Vit makt

26

Close a deal

Ro i land en uppgörelse

27

Vehement

Häftig, våldsam

28

Collective

Kollektiv (noun and adjective)

29

Brothel

Bordell

30

Obliterate

Utplåna

31

Sticking point

Springande punkten

32

Concede

Medge

33

Mockery

Eg make a mockery out of this situation

Hån, gyckel, parodi

34

Showcase

Uppvisning, monter, skyltfönster

35

Atrocity

Illdåd, grymhet

36

Juxtaposed

Place or deal with close together for contrasting effect
Placera intill varandra

37

Be caught red-handed

Bli tagen på bar gärning

38

Be top of pecking order

Överst i rangordningen

39

Turn the tide

Vända utvecklingen, vända trenden

40

Be below people's radar screens

Vara utanför radarn...det är inte med på radarn

41

Mishmash

A confused mixture: eg a mishmash of outmoded ideas

42

Deprivation

Brist, fattigdom, eftersatta
The damaging lack of material benefits considered to be basic necessities in a society: eg Low wages mean that...millions of people suffer serious deprivation
The lack or denial of something considered to be a necessity: sleep deprivation

43

Topple

Störta (eg en diktator)

44

Contempt

Förakt

45

Breach

Bryta mot, bryta

46

Mason

Murare, stensättarna

47

Pave

Stensätta

48

Bricklayer

Murare

49

Stonecutter

Stenhuggare

50

Quarry

Stenbrott (även villebråd (game!)),
Verb: bryta, bryta sten

51

Kerbstone

Kantsten, trottoarkant

52

Lee

Lä (adj, noun)

53

Discrepancy

Avvikelse, diskrepans

54

Collude

Samverka, i maskopi, spela under täcket

55

Istäcke

Ice cap, ice cover, ice sheet

56

Jack of all trades, master of none

A figure of speech used in reference to a person that is competent with many skills but is not necessary outstanding in any particular one

57

Dearth

Brist

58

Transmissivity

Transmissivitet, genomsläpplighet

59

Emissivity

Emissionsförmåga, utstrålning

60

Ambient

Omgivande

61

Cladding

Fasadbeklädnad

62

Topical
Eg the topic is very topical

Aktuell, högaktuell, dagsaktuell

63

Purported

Påstådda

64

Adulterated

Uppblandad, utspätt

65

Scalding

Skållning

66

Bespoke

Beställd, skräddarsydd

67

Nuisance (nju:s'ö'ns)

Olägenhet, störande

68

Ransom

Lösesumma, lösen

69

Denominational

Konfessionell

70

Hold at gunpoint

Hållas under vapenhot

71

Accentuate

Accentuera, framhäva, förstärka

72

Ancillary

Tillhörande, underordnad, anslutna

73

Reconcile

Förena, förlika, jämka

74

Funnel

Tratt (noun)
Hälla genom en tratt (verb)

75

Alignment

Anpassning, inriktning

76

Elusive

Svårfångad, gäckande

77

Rearrange the deck chairs

A popular saying meaning that things have changed only apparently

78

Inhibit

Hämma

79

Root and branch (formal)
Eg. IF something is changed or removed ...

Somethong is changed or removed completely because it. is bad,
Eg racism must be eliminated ...

80

Compile

Kompilera, sammanställa

81

Lateral

Lateral, sidled,sidoställd

82

Inundate

Bildligt: bli översvämmad av något, eg inundated with complaints from listeners

83

Impersonate

Imitera, personifiera, utge sig för att vara

84

Thwart

Omintetgöra

85

Derail

Spåra ur

86

Liability

Ansvar, skyldighet, ansvarighet

87

Disposal

Bortskaffande, förfogande, deponering

88

Lighting vs lightning

Belysning vs blixt (noun) (adj)

89

Hands down

Med lätthet (adverb)

90

Extensive

Omfattande, utförlig

91

Detailed

Utförlig

92

Preposterous

Orimlig, befängt

93

Contiguous (kån'tigju:ös')

Sammanhängande, angränsande, intilliggande

94

Lapse

Bortfall

95

Rationale

Logisk grund

96

Convey

Framföra, förmedla

97

Inferior

Underlägsen

98

Flounder

Plumsa, bära sig klumpigt åt, göra misstag

99

Sitting out...

Sitta kvar till slutet av,

100

Curb

Trottoarkant
Tygla (eg ... the climate change)

101

Havoc

Kaos, ödeläggelse

102

Obnoxious

Vidrig, motbjudande, avskyvärd,outhärdlig
Eg at a restaurant... ....service

103

Ubiquitous

Allmänt förekommande, allmänt utbredd, spridd

104

Equity

The quality of being fair and impartial
Eg .... of treatment (likabehandling)

105

Difference between equity and justice

Typ lika- vs rättvisa
Equity may have an ahistorical orientation, that focus more on outcomes, rather than looking at righting historical wrongs and injustices

106

Brutto (sv)

Före avdrag (latin Brutus -rå, oraffinerad vara)

Gross (eng)

107

Netto (sv)

Summa sedan avdrag gjorts

Net worth, net pay (antonym for gross)

108

Antonym

A word opposite in meaning to another

109

Join forces

Gå samman

110

Redundancy

Överskott, övertalighet

111

Reappraisal

Omprövning, ny bedömning

112

Med råge överträffats

Far outweighed

113

Prise
Pry

1. Use force in order to move or open (something) or to separate (something) from something else
Eg using a screwdriver, he pried open the window

2. (Pry something out of/from) obtain something from someone with effort or difficulty
Eg I got the loan, though I had to pry it out of him

Prise-bända, baxa

Prise -

114

Hassle

Krångel, besvär

115

Looming

Hotande, hägrande

116

Prospect

Utsikter

117

Trite

Uttjatat.

Adj. Of a remark, opinion or idea: overused and consequently of little importance: lacking originalitet or freshness

Eg. This point may now seem obvious and trite.

118

Förhastad

Premature, hasty, rushed

119

Motsvarighet

Equivalent, corresponding, analogue, analogy

120

Monger
Mongering

1. A person who is involved with something in a petty (of secondary rank, mean or up generous in small things) or contemptible (förakt, adj) way (usually used in comb, eg a gossipmonger)
2. Köpman (a dealer in or trader of a commodity (chiefly British). (Usually used in comb, e.g fishmonger)

121

Indigenous

Inhemsk

122

Wean off

Avvänja sig från

123

...it will remain the bedrock of the country's energy economy
Bedrock

Berggrund

Vara grunden för

124

Loathe, loathing

Avsky, vämjelse

125

Cordial

Hjärtlig, från hjärtat/djupt
Saft (squash)
En medicin som smakar gott

126

Conceivable

Tänkbara, upptänkliga, möjliga

127

Dodge

Eg dodge a bullet, dodge responsibility

Undvika, kringgå, ducka, slingra sig

128

Sludge

Slam

129

Ominous

Olycksbådande

130

Levy

Verb: 1. impose a tax, fee or fine on (transitive verb - i.e it takes an object - these verbs have an object to receive the action)). Eg There will be powers to levy the owner. Eg A new tax could be levied on industry to pay for cleaning up contaminated land.
2. [levy on/upon] seize (property) to satisfy a legal judgement (intransitive, ie these verbs do not have an object receiving the action) . Eg There where no goods to levy upon

Noun: an act of levying a tax, fee or fine - eg skattehöjning. Eg union members were hit with a 2 % levy on all pay.

N

131

Amenity

Rekreationsområden, rekreation-, faciliteter, bekvämlighet

132

Frown

Rynka pannan

133

Deception

Bedrägeri, villfarelse

134

Vara lugn

Be at ease

135

Sequel

Uppföljare

136

Eloquent (elle'qwent)

Vältalig, välformulerad

137

Steer clear

Undvika problem, undvika, avhålla sig

138

Cataclysmic

Omvälvande, katastrofartad

139

Wary

Försiktig, på sin vakt

140

Affable
Affably (adverb)
Affability (noun)

Friendly, good-natured or easy to talk to
Eg An affable and agreeable companion

141

Moot point

Omtvistad fråga

142

Flog

Beat with a whip, stick: esp as punishment

143

Unbridled

Otyglad, ohämmad
Not controlled or restrained

144

Flog

Beat with a whip, stick: esp as punishment

145

Unbridled

Otyglad, ohämmad
Not controlled or restrained