Express ya' self!!! Flashcards Preview

***My Chinese**** > Express ya' self!!! > Flashcards

Flashcards in Express ya' self!!! Deck (25):
1

高兴
Gāoxìng

Happy
(Emotion - eg: I am happy I have a new job)

2

哈哈
Hāhā

Laughing

3

激动
Jīdòng

Excited

4

快乐
Kuàilè

Happy
(Situation eg: Happy birthday!)

5

满意
Mǎnyì

Satisfied

6

轻松的
Qīngsōng de

Relaxing

7

热情
Rèqíng

Enthusiastic

8


Hǎo

Fine

9

害怕
Hàipà

Afraid

10

难过
Nánguò

Sad

11

抑郁
Yìyù

Depressed

12

着急
Zhāojí

Anxious

13

玩的开心
Wán de kāixīn

Have fun

14

不好
Bù hǎo

Not good

15

不能
Bùnéng
(Example: 我不能跑步)
Wǒ bùnéng pǎobù

Can't do something.
(Example: I can't run!)

16

不去
Bù qù

Do not go

17

不要
Bùyào
(Example: 我不要吃)
Wǒ bùyào chī

Don't want something
(I don't want to eat)

18

尴尬
gān gà

awkward / embarrassed

19

骄傲
jiāo ào

arrogant / conceited / full of oneself

20


to cry / to weep

21

困惑
kùn huò

confused

22

恼怒
nǎo nù

be irritated and angry

23

无聊
wú liáo

nonsense / bored

24

自豪
zì háo

(feel a sense of) pride

25

自卑
zì bēi

feel inferior