HSK 2 Vocabulary - Elementary Flashcards Preview

***My Chinese**** > HSK 2 Vocabulary - Elementary > Flashcards

Flashcards in HSK 2 Vocabulary - Elementary Deck (250)
Loading flashcards...
1

爱护 àihù

cherish; treasure; take good care of
(note: this is not used to show affection towards person)
This should be used towards animals, flowers etc)

2

安全 ānquán

safe; secure; safty; security

3

安心 ān xīn

be relieved; feel at ease

4

按时 ànshí

on time; on schedule

5

暗 àn

dark

6

拔 bá

pull; pluck

7

白 bái

for nothing

8

白天 báitiān

daytime

9

板 bǎn

board

10

半夜 bànyè

midnight

11

办事 bàn shì

do an errand

12

帮 bāng

help

13

帮忙 bāng máng

help; do a favor

14

包 bāo

bag

15

保 bǎo

protect

16

保持 bǎochí

keep; maintain; preserve

17

保卫 bǎowèi

defend; safeguard

18

宝贵 bǎoguì

precious

19

报到 bào dào

report for duty; check in; register

20

报名 bào míng

sign up

21

报纸 bàozhǐ

newspaper

22

被子 bèizi

quilt
(not to be confused with cup)

23

本来 běnlái

original

24

本事 běnshi

skill; ability; capability

25

苯 bèn

silly

26

比如 bǐrú

for example; for instance

27

毕业 bì yè

graduate

28

闭 bì

close; shut

29

避免 bìmiǎn

avoid; avert

30

兵 bīng

soldier