Weather Flashcards Preview

***My Chinese**** > Weather > Flashcards

Flashcards in Weather Deck (11)
Loading flashcards...
1

暖和。
Nuǎnhuo。


It’s warm.

2

冷。
Lěng。

It's cold.

3

多风。
Duōfēng。

It's windy

4

有暴风雨。
Yǒu bàofēngyǔ。

It's stormy

5

热。

It's hot

6

晴朗。
Qínglǎng。

It's sunny.

7

有冰雪。
Yǒu bīngxuě

It's icey

8

下雨了。
Xiàyǔ le

It's raining

9

下雪了。
Xiàxuě le。

It's snowing

10

今天不如昨天暖和。
Jīntiān bùrú zuótiān nuǎnhuo.

Today is not as warm as yesterday.

11

今天真....
Jīntiān zhēn....

Today is really....