F27 Bakgrund anemier Flashcards Preview

T3 CREN Erytron > F27 Bakgrund anemier > Flashcards

Flashcards in F27 Bakgrund anemier Deck (20):
1

Vad är ett symtom på anemi?

Bleka händer

2

Vilka symtom fås vid anemi orsakad av järnbrist?

Blekhet i ansiktet

Blekhet på läppar och tunga

Atrofisk glossitis
Tungan är mycket glatt på grund av att papillerna är borta

3

Vad är en orsak till anemi?

Blödningar

Framförallt blödningar från GI-trakten hos äldre

4

Vilka symtom fås kardiovaskulärt vid anemi?

Snabb puls som kompensation för dålig syretillförsel

5

Vad är en retikulocyt?

Erytrocyt som har nyligen förlorat sin kärna som steg i mognadsprocessen

6

Hur regleras erytropoesen?

Hypoxi påverkar njuren att producera erytropoietin

Ökad erytropoietin från njuren påverkar benmärgen att producera mer röda blodkroppar

7

Vilka beståndsdelar behövs för att producera erytrocyter?

Järn

Folate

B12

8

Vad säger laborationsvärdet "antel retikulocyter"?

Antalet retikulocyter = grad på produktion av röda blodkroppar

9

Vilka olika former finns på erytrocyter?

Megalocytos

Makrocytos

Mikrocytos

Anisocytos

10

Hur ser megalocytos erytrocyter, och vad är orsaken till uteendet?

Mycket stora, ovala erytrocyter
Orsak
Förekommer vid svår brist på vitamin B12 och/eller folsyra

11

Hur ser makrocytos erytrocyter, och vad är orsaken till uteendet?

Stora, ej sällan ovala erytrocyter

Orsak
Brist på vitamin B12 och/eller folsyra
Uttalad retikulocytos
Leversjukdom
Alkoholism
Primärt störd erytropoes

12

Hur ser mikrocytos erytrocyter ut, och vad är orsaken?

Små blodkroppar

Vanliga vid (svår) järnbristanemi och talassemi, men även vid anemi vid kronisk sjukdom och blyförgiftning

13

Hur sker uppdelning efter morfologisk ordning?

Indelning av anemier efter morfologi sker genom:

1. MCV
Makrocytär anemi
Normocytär anemi
Mikrocytär anemi

2. RDW
Homogen anemi
Heterogen anemi

14

Hur diagnostiserar man en mikrocytär anemi?

Lågt MCV

15

Hur diagnostiserar man en makrocytär anemi?

Högt MCV

16

Vad är erytrocytindices?

Medelcellvolym (MCV)

Medelcellhemoglobin (MCH)

Medelcellhemoglobinkoncentration (MCHC)

Mätning av celldiameter och -tjocklek i förhållande till varandra (RDW)

17

Vad är MCV?

MCV = blodprov som mäter den genomsnittliga volymen på de röda blodkropparna i blodet

Om MCV är högt så har man makrocytos
Om MCV är lågt har man mikrocytos

18

Vad är MHCH?

MHCH är ett mått på koncentrationen hemoglobin i en given volym av packade röda blodkroppar

19

Vad är MCH?

MCH-testet är ett test av den genomsnittliga vikten av hemoglobin inuti de röda blodkropparna

Lågt MCH = troligtvis järnbristanemi

20

Vad är RDW?

Red blood cell distribution width (RDW)

RDW lågt = erytrocyterna är ganska lika i sin volym

RDW är högt = erytrocytern är olika i sin volym (heterogen)
Anisocytos = olika stora blodkroppar