F27 Olika anemier Flashcards Preview

T3 CREN Erytron > F27 Olika anemier > Flashcards

Flashcards in F27 Olika anemier Deck (32):
1

Hur delas orsaken till anemier in?

1. Minskad erytrocytproduktion
Hypoproliferativ anemi
Inflammation
Järnbrist
Njursjukdom
Benmärgsskada

2. Ökade förluster av erytrocyter
Hemolys eller blodförlust


3. Störningar i utmognaden av erytrocyter
Brist på vitamin B12 och/eller folat
Allvarlig järnbrist
Thalassemi
Sideroblastiska anemier


2

När ses ökad retikulocytprocent (=ökad bildning)?

Hemolys
I samband med behandling av anemi förorsakad av bristtillstånd, exempelvis av vitamin B12

3

När ses minskad retikulocytprocent (minskat bildning)?

Järnbrist

4

Nämn 3 vanliga orsaker till minskad bildning av erytrocyter

Järnbrist

Vitaminbrist

EPO-brist

5

Hur leder järnbrist till minskad bildning av erytrocyter?

Järnbrist ger anemi genom minskad bildning av heme

6

Hur leder vitaminbrist till minskad bildning av erytrocyteR?

Vitaminbrist ger genom minskad DNA syntes en obalans mellan kärnans och cytoplasmans tillväxt

Detta i skapar en ineffektiv erytropoes med stora klumpiga sköra erytrocyter

7

Hur leder EPO-brist till minskad bildning av erytrocyter?

EPO brist ger anemi genom utebliven stimulering av erytropoesen

8

Vilka anemier ska vi kunna under T3?

Sekundär anemi

Järnbristanemi

Thalassemi

Megaloblastisk anemi

9

Vad orsakar sekundär anemi?

Sekundär anemi (”anemia of chronic disease”, ACD) uppstår genom akut eller kronisk hämning av erytropoesen medierad av inflammatoriska cytokiner

10

På vilket sätt ger inflammation sekundär anemi?

Mekanism: inflammation ger anemi
1. Cytokiner minskar det endogena svaret på erytropoietin vid anemi genom att blockera effekterna av erytropoietin på benmärgen

2. Cytokiner inducerar hepcidinproduktion i levern

11

Hepcidin är en markör för sekundär anemi, varför?

Hepcidin ökar vid sekundär anemi vid sekundär anemi som svar på IL-6 från sönderfallna celler

12

Vad gör hepcidin?

1. Hepcidin motverkar ferroportin

Ferroportin är ett protein som möjliggör järnexport från tunntarmsepitel, leverceller och makrofager

Hepcidin ger därmed mindre järn tillgängligt för erytropoesen

2. Hepcidin ger ferritin
Hepcidin ökar möjligheten att lagra järn i retikuloendoteliala celler

13

Vad blir konsekvenserna av sekundär anemi?

Sekundär anemi karaktäriseras följaktligen av:
Sänkt järnresorption från tarmen
Sänkt serumjärn
Sänkt transferrin
Ökat depåjärn (ökning av S-Ferritin)

Minskat tillgängligt järn → erytropoesen går ner + måttlig mikrocytos

14

Vad är ferritin?

Mått på järnförråd

15

Vad är orsaken till järnbristanemi?

Blödningar
Blödningar från mag och tarmkanalen
Rikliga menstruationer
Graviditet

För litet järnintag
Äter för lite järn
Äter järn som är svår att absorbera, exempelvis järn från växter

16

Hur diagnostiserar man järnbristanemi?

Mikrocytär = lågt MCV

Hypokrom = lågt MCH

Heterogen – anisocytos = förhöjt RDW

Högt transferrin, lågt ferritin

17

Vad är transferrin?

Transferrin = järnbärande

Samtidig mätning serumjärn och transferrin, mätt som total järnbindande kapacitet (S-TIBC) = transferrinets mättnadsgrad

Järnbrist = S-TIBC mindre än 15 %

18

Vad är ofta felkällor vid diagnostisering av järnbristanemi?

Förväxling mikrocytära hypokroma anemier med järnbristsanemi

Lågt S/P-järn på grund av järnbrist = fel

Bristfällig järnbehandling eller för snar slutsats att järnbehandling har misslyckats

Bristande utredning av orsaker till blodförluster

Snabbt acceptera orsak till järnbristen

19

Hur ser man på laborationsanalyser om det pågår hemolys?

Bilirubin går upp

P-Haptoglobin går ner

U-Hemosiderin går upp

20

Hur skiljer man sekundär anemi från järnbristanemi?

Järndepåerna
Järndepåer saknas vid järnbrist
Järndepåerna är normala eller större än normalt vid sekundär anemi

21

Hur mäter man järndepåer? Vilken felkälla finns?

Ferritin

Felkälla: ferritin ökar även vid inflammation

22

Vad är thalassemi?

Den syrebindande hemoglobinmolekylen består av fyra globinkedjor

Hemoglobinet utgörs huvudsakligen av hemoglobin A (HbA) som är sammansatt av två α- och två β-globinkedjor

α-talassemi där α-globin är defekt

β-talassemi där β-globinet inte är funktionellt
Vanligare

23

Vad är sjukdomsmekanismen bakom a-thalassemi?

Vid a-thalassemi fås en aggregation med opariga a-globinkedjor i erytroblasten

Konsekvens aggregation av a-globin: ineffektiv erytropoes på grund av att de flesta erytroblaster dör i benmärgen

Konsekvensen av ineffektiv erytropoes är:
Ökad järnabsorption
Anemi

24

Thalassemi behandlas bland annat med blodtransfusion. vad för det med sig för komplikationer?

Systemisk järn-overload

25

Hur diagnostiserar man thalassemi?

Lågt hemoglobin

Morfologi:
mikrocytos = lågt MCV
onormal variation i storlek (anisocytos)
onormal form (poikilocytos)

Normala järnparametrar

Differentialdiagnostiskt är det viktigt att utesluta järnbristanemi

26

Vad är megaloblastisk anemi?

Megaloblastanemi är ett tillstånd med onormal mognad av röda blodkroppar i benmärgen

27

Vad är orsaken till megaloblastisk anemi? Vad leder megaloblastisk anemi till?

Orsak: Inhibering av DNA-syntes under utmognad av erytrocyter

Konsekvens av inhiberad DNA-syntes: makrocytos
När DNA-syntesen är inhiberad kan inte cellcykeln gå från G2 tillväxtstadie till mitos (M)
Detta leder till celltillväxt utan celldelning
Detta leder till makrocytos


28

Vad beror inhibireringen av DNA på?

Orsaken till defekten i DNA-syntes beror på att en eller flera kofaktorer saknas, framförallt folsyra eller vitamin B12

29

Vad har folsyra och vitamin B2 för funktion i DNA-syntesen?

B12 och folat har en viktig metyleringfunktion

Folat och B12 är intermediärer i en metyleringsprocess som krävs för att ge upphov till DNA thymine

30

Vad är orsaken till B12-brist?

Försämrad förmåga att absorbera B12 i tarmen


Alkohols påverkan av B12

Det tar förmodligen 1-2 år innan man får b12-brist

31

Vad orsakar brist i förmåga att absorbera B12?

På grund av brist på intrinsic factor från magsäckens parietalceller. Intrinsic factor krävs för att absorbera B12

1. Opererat magsäcken på grund av magsår eller på grund av gastric bypass = då påverkas parietalcellerna

2. Autoimmunsjukdom som förstör parietalcellerna
Exempelvis atrofisk gastrit

32

Hur tar man reda på om det är en B12-brist eller en folatbrist?

Mäta metylmalonsyra, eftersom det enbart ökar vid B12-brist